Home

Regeling externe veiligheid buisleidingen

Geldig van 1 april 2020 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 april 2020 tot 1 januari 2024

Regeling externe veiligheid buisleidingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2020 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende na overleg met de Ministers van Economische Zaken en van Defensie,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede lid, 6, derde lid, 7, eerste lid, 12, derde lid, onderdeel b, en 13 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen;

Besluit:

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aardgas:

  1. drooggas dat bij een temperatuur van –200C onder atmosferische druk geen vloeistoffractie meer afscheidt van het gas en met een dichtheid van 0,82 kg/m3en een calorische waarde van ten hoogste 36,4 MJ/m3,

  2. natgas dat naast aardgas ook condensaat bevat met een Condensaat-Gas Ratio kleiner dan of gelijk aan 80 m3/1.000.000 m3, en zuurgas dat naast aardgas minder dan 4,3% zwavelwaterstof bevat,

  3. hoogcalorisch aardgas,

  4. voor zover dit aardgas niet vloeibaar wordt getransporteerd en geen componenten bevat met toxische of explosieve effecten;

 • aardolieproducten:

  1. aardolie,

  2. aardgasolie,

  3. vloeibare aardolieproducten, en

  4. derivaten,

  voor zover deze geen componenten bevatten met toxische of explosieve effecten;

 • besluit: Besluit externe veiligheid buisleidingen;

 • brandbare stoffen: stoffen die zijn geclassificeerd als ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar, niet zijnde aardgas of aardolieproducten;

 • Carola: softwareprogramma voor het berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van ondergrondse buisleidingen met aardgas, versie nr. 1.0.0;

 • Rekenmethodiek Bevb: rekenmethodiek behorend bij het Besluit externe veiligheid buisleidingen, bestaande uit de Handleiding Risicoberekeningen Bevb, versie nr. 3, uitgave 2019 en, indien het betreft ondergrondse buisleidingen:

  1. voor aardgas: Carola, en

  2. voor andere stoffen dan aardgas: Safeti-NL;

 • Safeti-NL: softwareprogramma voor het berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van inrichtingen en ondergrondse buisleidingen voor het transport van andere stoffen dan aardgas, versie nr. 8, uitgave 2019;

 • specifieke stoffen: kooldioxide, zuurstof en stikstof;

 • vergiftige stoffen: stoffen die zijn geclassificeerd als acuut toxisch.

§ 2. Buisleidingen waarop het besluit van toepassing is

Artikel 2

§ 3. Uitzonderingen als bedoeld in artikel 3 van het besluit

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b [Vervallen per 01-07-2014]

§ 4. Berekeningen

Artikel 6

Artikel 7

§ 5. Groepsrisico

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11