Home

Beleidsregel vervreemding onroerende zaken

Geldig van 20 december 2010 tot 1 januari 2011
Geldig van 20 december 2010 tot 1 januari 2011

Beleidsregel vervreemding onroerende zaken

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2011]
[Regeling ingetrokken per 07-02-2013]

Aanhef

Het College sanering zorginstellingen,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  1. de wet: Wet toelating zorginstellingen;

  2. college sanering: College sanering zorginstellingen, genoemd in artikel 32 van de wet;

  3. instelling: een organisatorisch verband als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen;

  4. vervreemden: het blijvend niet meer voor de instelling gebruiken van gebouwen, terreinen of delen daarvan door middel van verhuren, verkopen of aan enig beperkt recht onderwerpen;

  5. instelling: een organisatorisch verband dat een toelating heeft als bedoeld in artikel 5, eerste , tweede of derde lid van de Wet toelating zorginstellingen;

  6. gemachtigde: de gemachtigde als bedoeld in artikel 8.3 van het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

Een instelling die voornemens is gebouwen of terreinen of delen daarvan te vervreemden, dient zich te melden bij het College sanering door middel van het verstrekken van de volgende gegevens:

  1. eigenaar van de onroerende zaken (volledige naam en adresgegevens);

  2. omvang en adresgegevens van hetgeen de instelling voornemens is te vervreemden, voorzien van kadastrale gegevens.

2.

Als het College sanering van mening is dat de gegevens onvoldoende of niet voldoende duidelijk zijn, zal het College sanering de instelling verzoeken deze gegevens binnen veertien dagen aan te vullen.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Als het College sanering besloten heeft dat voor het voornemen van de instelling goedkeuring is vereist, deelt het College sanering dit de instelling mee door middel van een beschikking.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13 [Nog niet in werking]

Artikel 14 [Nog niet in werking]

Artikel 15