Home

Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES

Geldig vanaf 10 oktober 2010
Geldig vanaf 10 oktober 2010

Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-10-2010]

Artikel 1

1.

De verpakking van een bestrijdingsmiddel en de sluiting daarvan moeten deugdelijk en veilig zijn en aan de volgende eisen voldoen:

 1. zij dienen zodanig te zijn ontworpen en uitgevoerd dat niets van de inhoud kan ontsnappen;

 2. het materiaal van de verpakking en van de sluiting moet van een zodanige samenstelling zijn, dat het niet:

  1. door de inhoud kan worden aangetast;

  2. met de inhoud een schadelijke verbinding kan vormen;

  3. een gedeelte van de inhoud kan opnemen;

 3. de verpakking en de sluiting moeten in alle onderdelen zo degelijk zijn, dat zij niet los kunnen raken en moeten afdoende bestand zijn tegen elke normale behandeling;

 4. de verpakkingen, die zijn voorzien van een meermalen te gebruiken sluiting moeten zodanig ontworpen zijn, dat de verpakking herhaalde malen door de gebruiker opnieuw gesloten kan worden zonder dat iets van de inhoud ontsnapt.

2.

De Minister bedoeld in artikel 1 van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES, kan bepalen dat in het belang van de volksgezondheid in die gevallen waar bijzondere veiligheid is geëist, een kinderveilige sluiting is vereist.

Artikel 2

1.

Op de verpakking van een bestrijdingsmiddel moet worden vermeld:

 1. de naam van het bestrijdingsmiddel;

 2. de naam en het adres van degene die het middel produceert en indien het betreft een middel dat lokaal wordt om-, her- of verpakt, de naam en het adres van degene, die een der voorgenoemde handelingen verricht;

 3. de naam van de werkzame stof of stoffen en de gehalten daarvan uitgedrukt;

  1. voor zover het vloeistoffen betreft, in grammen per liter (bij 20°C);

  2. in alle andere gevallen in massa-procenten;

 4. de hoeveelheid van het middel in de verpakking, uitgedrukt in eenheden van massa of volume;

 5. het chargenummer of een andere aanduiding, aan de hand waarvan in de administratie van degene die het middel hier te lande in de handel brengt, de gegevens omtrent de bereiding of de herkomst van de betreffende partij op een eenvoudige wijze zijn na te gaan;

 6. de voorschriften een aanwijzingen omtrent het gebruik.

2.

De in het vorige lid onder f, bedoelde voorschriften en aanwijzingen omtrent het gebruik moeten ter goedkeuring aan de Minister, bedoeld in artikel 1 van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES worden overgelegd.

3.

De voorschriften en aanwijzingen omtrent het gebruik worden gesteld in het Nederlands, alsmede in het Engels in de openbare lichamen van Sint Eustatius en Saba en in het Papiaments in het openbaar lichaam Bonaire.

Artikel 3

1.

Bovendien moeten op de verpakking worden vermeld;.

 1. Een naargelang de giftigheid van het bestrijdingsmiddel gevaarsymbool en de daarbij behorende aanduiding, zoals opgenomen in Bijlage I;

 2. de tekst‘Bijzondere Gevaren’ met daaronder vermeld naargelang de aard van het bestrijdingsmiddel de daarbij behorende aanduidingen van bijzondere gevaren, zoals opgenomen in Bijlage II;

 3. de tekst ‘Veiligheidsaanbevelingen’ met daaronder vermeld naargelang de aard van het bestrijdingsmiddel de daarbij behorende aanduidingen van veiligheidsaanbevelingen, zoals opgenomen in Bijlage III.

2.

De Minister, bedoeld in artikel 1 van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES, bepaalt aan de hand van de bijlagen I tot en met III welke aanduidingen, zoals bedoeld in het vorige lid onder a tot en met c moeten worden vermeld op de verpakking van een specifiek bestrijdingsmiddel.

3.

In het belang van de volksgezondheid en het milieu kan worden afgeweken van de in de bijlagen I tot en met III gegeven aanduidingen en kunnen door de Minister, bedoeld in artikel 1 van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES, nadere aanduidingen worden vereist.

Artikel 4

1.

De voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen dienen op de verpakking te worden aangebracht door middel van een etiket of rechtstreeks door een van een omlijsting voorziene opdruk op de verpakking.

2.

Het gehele etiket als bedoeld in het eerste lid dient stevig aan de verpakking te zijn gehecht.

3.

Het etiket of opdruk, als bedoeld in het eerste lid, dient zodanig te zijn aangebracht, dat, indien de verpakking op de voor die verpakking gangbare wijze is opgesteld, dat etiket of die opdruk goed zichtbaar is en gemakkelijk kan worden gelezen, ook na de opening van de verpakking.

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Bijlage I. behorende bij ‘Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES’

Bijlage II. behorende bij ‘Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES’

Bijlage III. behorende bij ‘Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES’