Home

Besluit ambtsketen gezaghebbers BES

Geldig van 30 september 2010 tot 10 oktober 2010
Geldig van 30 september 2010 tot 10 oktober 2010

Besluit ambtsketen gezaghebbers BES

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 10-10-2010]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 september 2010, kenmerk 2010-0000193230, Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Directie Openbaar Bestuur en Democratie;

Gelet op artikel 89 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

De ambtsketen van de gezaghebber bestaat uit een zilveren ketting met daaraan gehecht een zilveren penning, met aan de ene zijde het wapen van het openbaar lichaam en aan de andere zijde het Rijkswapen.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De gezaghebber draagt de ambtsketen, wanneer hij:

  1. de vergaderingen van de eilandsraad voorzit;

  2. in geval van brand of verstoring van de openbare orde zich in het openbaar vertoont;

  3. krachtens de artikelen 174 tot en met 180 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of enige andere wet in het openbaar bevelen geeft;

  4. bij plechtige gelegenheden het openbaar lichaam vertegenwoordigt.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Bij verhindering of ontstentenis van de gezaghebber wordt de ambtsketen in de gevallen, bedoeld in artikel 2, gedragen door degene die hem vervangt.

Artikel 4

Artikel 5