Home

Inkomstenbelasting, vennootschapbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening

Geldig van 18 augustus 2010 tot 13 maart 2020
Geldig van 18 augustus 2010 tot 13 maart 2020

Inkomstenbelasting, vennootschapbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening

Besluit DGB2010/3706M

Voorafgaande besluiten
CPP2000/3175M, CPP2004/814M
Opvolgende besluiten
2019-129344
Versies van huidig besluit

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 13-03-2020]

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit zijn enige handvatten op het terrein van goed koopmansgebruik opgenomen voor zover het betreft de vorming van een voorziening. Zijdelings komen ook vormen van uitstel van winstneming aan de orde. Dit besluit is een actualisering van de besluiten van 4 januari 2001, nr. CPP2000/3175M en 11 november 2004, nr. CPP2004/814M.

In dit besluit zijn enige handvatten op het terrein van goed koopmansgebruik opgenomen voor zover het betreft de vorming van een voorziening. Zijdelings komen ook vormen van uitstel van winstneming aan de orde. Dit besluit is een actualisering van de besluiten van 4 januari 2001, nr. CPP2000/3175M en 11 november 2004, nr. CPP2004/814M.

1. Inleiding

Op grond van het arrest van de Hoge Raad van 26 augustus 1998, nr. 33 317, mag bij de bepaling van de winst voor een zeker jaar voor toekomstige uitgaven een passiefpost worden gevormd, als die uitgaven:

  1. hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan; en

  2. ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend; en

  3. er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen.

In dit besluit worden enige handvatten aangereikt voor een correcte toepassing van goed koopmansgebruik en de vorming van een voorziening. Daarbij worden enkele voorbeelden gegeven die voor een deel zijn ontleend aan het ingetrokken besluit van 11 november 2004, nr. CPP2004/814M.

2. Drie cumulatieve eisen

2.1. Oorsprongeis

2.2. Toerekeningseis

Voorbeelden

2.3. Zekerheidseis

Voorbeelden

3. Voorziening of winstuitstel

4. Inhaal van kosten

5. Ingetrokken regelingen

6. Inwerkingtreding