Home

Besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012

Geldig van 25 juni 2010 tot 1 januari 2011
Geldig van 25 juni 2010 tot 1 januari 2011

Besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2012]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 april 2010, 2010-0000252164, CZW/WVOB;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 12 mei 2010, nr. W04.10.0127/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juni 2010, nr. 2010-0000359294;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Tijdelijke voorzieningen

Artikel 1. Definities

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  1. ARAR: het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

  2. ARSG: het Ambtenarenreglement Staten-Generaal;

  3. RDBZ: het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken;

  4. BBRA 1984: het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

  5. VKB 1989: het Verplaatsingskostenbesluit 1989;

  6. ambtenaar: de ambtenaar in de zin van het ARAR, ARSG of RDBZ met een aanstelling in vaste dienst of een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd;

  7. aangewezen ambtenaar: de ambtenaar die schriftelijk in kennis is gesteld dat hij een functie bekleedt die door het bevoegd gezag is aangewezen omdat zonder maatregelen in die functie of groep van functies waartoe de ambtenaar behoort op termijn sprake zal zijn van overtolligheid dan wel gedwongen standplaatswijziging;

  8. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  9. herplaatsingskandidaat: een herplaatsingskandidaat als bedoeld in artikel 49d of artikel 49e, tweede lid, van het ARAR, artikel 84d of 84e, tweede lid, van het ARSG, dan wel artikel 58c of artikel 58d, tweede lid, van het RDBZ;

  10. bevoegd gezag: het tot aanstelling bevoegd gezag, of, indien deze bevoegdheid bij Ons berust, het tot voordracht voor die aanstelling bevoegde gezag.

Artikel 2. Loopbaangesprek

In het in artikel 71, eerste lid, van het ARAR, artikel 106, eerste lid, van het ARSG en artikel 78, eerste lid, van het RDBZ bedoelde gesprek wordt tevens jaarlijks aandacht besteed aan de ontwikkeling van de loopbaan en aan de onderwerpen mobiliteit, flexibiliteit en loopbaanperspectief in de toekomst.

Artikel 3. Trajectbegeleiding en mobiliteitsgegevens

Artikel 4. Loopbaanscan

Artikel 5. Opleidingskosten en studietijd

Artikel 6. Aanbieden functie

Artikel 7. Voorrangsrecht

Artikel 8. Behoud salarisschaal bij vrijwillige plaatsing in lagere functie

Artikel 9. Plaatsing eigen schaal

Artikel 10. Compensatie beëindiging of vermindering toelagen

Artikel 11. Functieverplaatsingstoelage en verhuiskostenvergoeding

Artikel 12. Vergoeding pensionkosten

Artikel 13. Reistijd-werktijd

Artikel 14. Tegemoetkoming extra reiskosten

Artikel 15. Proportionele diensttijdgratificatie

Artikel 16. Bovenwettelijke uitkering

Artikel 17. Tijdelijk werk

Artikel 18. Vrijstelling terugbetalingen

Artikel 19. Aanvulling inkomen en afkoop

Artikel 20. Stimuleringspremie

Artikel 21. Bijdrage pensioenopbouw

Artikel 22. Terugkeergarantie

Artikel 23. Verlof eigen bedrijf

Artikel 24. Extra mogelijkheid aanwijzing herplaatsingskandidaat

Artikel 25. Toepassing voorzieningen bij niet passendheid functie

Artikel 26. Aanbieden faciliteiten in verband met mobiliteit

Artikel 27. Verlenging herplaatsingstermijn

Artikel 28. Remplacantenregeling

Artikel 29. Bijzondere bepalingen betreffende ambtenaren als bedoeld in artikel 1 van het RDBZ

Artikel 30. Hardheidsclausule

§ 2. Wijzigingen van andere algemene maatregelen van bestuur

Artikel 31. Wijziging Algemeen Rijksambtenarenreglement

Artikel 32. Wijziging Ambtenarenreglement Staten-Generaal

Artikel 33. Wijziging Reglement Dienst Buitenlandse Zaken

Artikel 34. Wijziging Verplaatsingskostenbesluit 1989

Artikel 35. Wijziging Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 36. Regeling bij samenloop

Artikel 37. Overgangsrecht 2009

Artikel 38. Overgangsrecht 2010

Artikel 39. Werkingsduur

Artikel 40. Citeertitel