Home

Regeling omgevingsrecht

Geldig van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017
Geldig van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017

Regeling omgevingsrecht

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-07-2017]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 5.3, vierde lid, en 5.11, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 4.3, derde lid, 4.4, eerste lid, 4.7 en 5.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht;

Gelet op richtlijn nr. 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Gecodificeerde versie) (PbEG L 24);

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene indieningsvereisten

Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit omgevingsrecht;

 • bouwactiviteit: activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet;

 • BRL: door het Centraal College van Deskundigen van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector vastgestelde Nationale Beoordelingsrichtlijn;

 • bruto-inhoud: bruto-inhoud als bedoeld in NEN 2580;

 • bruto-vloeroppervlakte: bruto-vloeroppervlakte als bedoeld in NEN 2580;

 • detailtekening: getekende uitwerking die een ondubbelzinnige aanduiding geeft van een groep van gelijksoortige constructieonderdelen in hun vorm, afmetingen, materiaalgebruik en overige gestelde eisen en waarvan de plaats eenduidig vastligt;

 • EPC: energieprestatiecoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012;

 • gebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012;

 • groepsrisico: cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is;

 • invloedsgebied: gebied waarin volgens door Onze Minister bij ministeriële regeling op grond van artikel 15, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen te stellen regels personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico;

 • ISO: een door de International Organization for Standardization opgestelde norm;

 • NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven Nederlandse norm;

 • NEN-EN: door de Europese Commissie voor Normalisatie geharmoniseerde norm;

 • oprichten of in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk: activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 1° of 3°, van de wet;

 • plaatsgebonden risico: risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is;

 • straatpeil: de hoogteligging van het bouwwerk ten opzichte van:

  1. 1°.

   de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang, voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst voor een bouwwerk, of

  2. 2°.

   de hoogte van het terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst;

 • veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of veranderen van de werking daarvan: activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2°, van de wet;

 • vergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de wet.

Artikel 1.2. Elektronisch aanvraagformulier en landelijke voorziening

1.

Een aanvraag langs elektronische weg wordt gedaan met gebruikmaking van het elektronische formulier dat op de datum van indiening van de aanvraag beschikbaar is via de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 7.6 van de wet.

2.

De minister stelt een systeembeschrijving vast voor de landelijke voorziening.

3.

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens die zijn opgenomen in het deel van de landelijke voorziening dat hem ter beschikking staat. Dit beheer omvat in elk geval de verlening en beperking van toegang tot de gegevens omtrent een aanvraag en de zorg voor de archiefbescheiden.

4.

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de landelijke voorziening zijn de minister respectievelijk het bevoegd gezag, ieder voor zover die verwerking onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt, verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 1.3. Indieningsvereisten bij iedere aanvraag

Artikel 1.4. Vereisten aan digitale indiening van gegevens en bescheiden

Artikel 1.5. Vermelding van tijdelijkheid van een activiteit

Hoofdstuk 2. Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten

§ 2.1. Gegevens en bescheiden over bouwactiviteiten

Artikel 2.1. Algemene vereisten

Artikel 2.2. Bouwbesluit 2012

Artikel 2.3. Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening

Artikel 2.4. Overige voorschriften bouwverordening

Artikel 2.5. Redelijke eisen van welstand

Artikel 2.6. Overige eisen voor wegtunnels

§ 2.2. Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden

Artikel 2.7. Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen

§ 2.3. Nadere vereisten aan gegevens en bescheiden

Artikel 2.8. Algemene vereisten aan tekeningen

Artikel 2.9. Vereisten aan plattegronden, doorsneden en aanzichten

Artikel 2.10. Algemene vereisten in verband met berekeningen

Artikel 2.11. Vereisten aan constructieve berekeningen

Artikel 2.12. Vereisten aan overige berekeningen

Artikel 2.13

Hoofdstuk 3. Indieningsvereisten vanwege aanleg- of gebruiksactiviteiten

Artikel 3.1. Uitvoeren van werk of werkzaamheden

Artikel 3.2. Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met planologische voorschriften

Artikel 3.3. Brandveilig gebruiken van een bouwwerk

Hoofdstuk 4. Indieningsvereisten vanwege het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

§ 4.1. Oprichten en in werking hebben van een inrichting

§ 4.1.1. Regels voor alle categorieën van gevallen

Artikel 4.1. Algemene vereisten omtrent een inrichting
Artikel 4.2. Ongewone voorvallen
Artikel 4.3. Bodemkwaliteit

§ 4.1.2. Aanvullende regels voor bepaalde categorieën gevallen

Artikel 4.4. Indien een ander bestuursorgaan dan burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is
Artikel 4.5. Geluid
Artikel 4.6. Bijzondere deskundigheden en andere vereisten bij bepaalde inrichtingen
Artikel 4.7. Beheer van afvalstoffen
Artikel 4.8. Afvalstoffen op of in de bodem
Artikel 4.9. Storten van afvalstoffen
Artikel 4.10. Afvalvoorziening
Artikel 4.11. Verbranden van afvalstoffen
Artikel 4.12. Vuurwerk
Artikel 4.13. BRZO
Artikel 4.14. Geologische opslag van kooldioxide
Artikel 4.15. Indirecte lozingen
Artikel 4.16. Registratie externe veiligheid

§ 4.2. Veranderen van een inrichting of de werking daarvan en de revisievergunning

Artikel 4.17. Algemene vereisten

Artikel 4.18. Veranderingen in combinatie met BRZO 2015

Artikel 4.19. Registratie externe veiligheid

Artikel 4.20. Revisievergunning

§ 4.3. Verandering van de inrichting of de werking daarvan, die niet tot andere of grotere nadelige gevolgen leidt en die niet tot een andere inrichting leidt

Artikel 4.21. Beperkte verandering inrichting

§ 4.4. Indieningsvereisten met betrekking tot een mijnbouwwerk

Artikel 4.22. Mijnbouwwerken

Hoofdstuk 5. Indieningsvereisten vanwege activiteiten met betrekking tot een rijksmonument

§ 5.1. Gegevens en bescheiden over activiteiten met betrekking tot een rijksmonument

Artikel 5.1. Slopen rijksmonument

Artikel 5.2. Verstoren rijksmonument

Artikel 5.3. Verplaatsen rijksmonument

Artikel 5.4. Wijzigen rijksmonument door bouwactiviteit

Artikel 5.5. Wijzigen rijksmonument door aanlegactiviteit

Artikel 5.6. Overige wijzigingen rijksmonument of herstellen rijksmonument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Artikel 5.7. Gebruiken of laten gebruiken rijksmonument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

§ 5.2. Vereisten aan tekeningen

Artikel 5.8

Hoofdstuk 6. Indieningsvereisten vanwege sloopactiviteiten

Artikel 6.1. Slopen in geval van een planologisch verbod

Artikel 6.2. Slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Hoofdstuk 6a. Indieningsvereisten vanwege bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet aangewezen activiteiten

Artikel 6.3. Activiteiten als bedoeld in artikel 2.2a van het besluit

Hoofdstuk 7. Indieningsvereisten vanwege activiteiten krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening

§ 7.1. Gegevens en bescheiden over activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de wet

Artikel 7.1. Activiteit met betrekking tot een monument, slopen in een aangewezen stads- of dorpsgezicht en aanlegactiviteit

Artikel 7.2 [Vervallen per 01-04-2012]

Artikel 7.3. Uitweg

Artikel 7.4. Alarminstallatie

Artikel 7.5. Vellen van houtopstand

Artikel 7.6. Handelsreclame

Artikel 7.7. Opslaan roerende zaken

§ 7.2. Gegevens en bescheiden over overige activiteiten

Artikel 7.8. Gebieden ter bescherming van grondwater

Artikel 7.9. Gesloten stortplaats

Hoofdstuk 8. Indieningsvereisten met betrekking tot de gebieds- en soortenbescherming

Artikel 8.1. Natura 2000-activiteiten

Artikel 8.2. Flora- en fauna-activiteiten

Hoofdstuk 9. Bijzondere gevallen van bestuurlijke verplichtingen

§ 9.1. Gegevensverstrekking aan de inspecteur-generaal VROM

Artikel 9.1. Gegevensverstrekking aan inspectoraat-generaal VROM

§ 9.2. Bepaling beste beschikbare technieken

Artikel 9.2

Artikel 9.3

Artikel 9.4

Hoofdstuk 10. Kwaliteitseisen

§ 10.1. Kwaliteitseisen handhaving

Artikel 10.1. Begripsomschrijvingen

Artikel 10.2. Reikwijdte

Artikel 10.3. Handhavingsbeleid

Artikel 10.4. Uitvoeringsprogramma

Artikel 10.5. Uitvoeringsorganisatie

Artikel 10.6. Monitoring

Artikel 10.7. Kringen van gemeenten

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel 11.1. Inwerkingtreding

Artikel 11.2. Citeertitel

Bijlage : Nederlandse informatiedocumenten over BBT