Home

Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Geldig vanaf 3 februari 2021
Geldig vanaf 3 februari 2021

Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-02-2021]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

1.

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op:

 1. ondernemingen die een aanvraag tot erkenning hebben gedaan, en

 2. erkende instanties.

2.

Deze regeling is van toepassing op de volgende handelingen:

 1. de goedkeuring van het prototype, het onderzoek en de beproeving alsmede het afgeven van certificaten en kenmerken, voor drukhouders, verpakkingen, grote verpakkingen, IBC’s of tanks, alsmede handelingen ten behoeve daarvan, bedoeld in bijlage 1 bij de VLG of bijlage 1 bij de VSG;

 2. het toezicht houden op de juiste werking van kwaliteitssystemen en kwaliteitsborgingsystemen voor het ontwerp, de constructie, uitrusting, productie, ombouw, reconditionering, reparatie en beproeving van drukhouders, verpakkingen, bulkcontainers of tanks, bedoeld in bijlage 1 bij de VLG of bijlage 1 bij de VSG;

 3. het beoordelen van de kwaliteit van gerecycleerde kunststoffen in relatie tot de fabricage van nieuwe verpakkingen, zoals beschreven in de definitie ‘gerecycleerde kunststof’, bedoeld in bijlage 1 bij de VLG of bijlage 1 bij de VSG;

 4. de conformiteitbeoordeling van drukhouders, bedoeld in bijlage 1 bij de VLG of bijlage 1 bij de VSG, het bijhouden van een actuele lijst van de onderzoeksinstanties en hun identiteitskenmerken alsmede van de toegelaten fabrikanten en hun identiteitskenmerken;

 5. het beoordelen van de geschiktheid voor het gebruik voor specifieke stoffen van drukhouders, verpakkingen, grote verpakkingen, IBC’s of tanks en het stellen van speciale voorwaarden daaraan, bedoeld in bijlage 1 bij de VLG of bijlage 1 bij de VSG;

 6. het toelaten van verruiming van de toegestane gebruiksduur of maximale beproevingsinterval voor drukhouders en verpakkingen, bedoeld in bijlage 1 bij de VLG of bijlage 1 bij de VSG;

 7. het erkennen van alternatieve methoden voor het aantonen van chemische bestendigheid van kunststof verpakkingen, bedoeld in bijlage 1 bij de VLG of bijlage 1 bij de VSG;

 8. het vaststellen van vervoersvoorwaarden voor drukhouders voor gebruik als brandstofreservoirs voor hete-luchtvervoermiddelen, bedoeld in bijlage 1 bij de VLG;

 9. het optreden als deskundige voor het schoonmaken van ladingtanks van binnenvaartschepen, bedoeld in bijlage 1 bij de VBG;

 10. het afgeven van een gasvrij-verklaring voor ladingtanks van binnenvaartschepen, bedoeld in bijlage 1 bij de VBG;

 11. het classificeren van gevaarlijke vaste lading in bulk en afgeven van ladingcertificaten, bedoeld in de IMSBC-Code.

3.

Voor zover de uitvoering van de in het tweede lid genoemde handelingen betrekking heeft op drukhouders en tanks als bedoeld in de Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011, is de uitvoering van deze handelingen voorbehouden aan de op grond van die regeling aangemelde instanties.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

§ 2. Organisatorische en inhoudelijke vereisten voor erkende instanties

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18a

§ 3. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 20

Artikel 21

Bijlage [Vervallen per 03-02-2021]