Home

Regeling implementatie richtlijn nr. 2009/130/EG tot aanpassing van bijlage III bij richtlijn nr. 76/768/EEG inzake cosmetische producten

Geldig van 24 november 2009 tot 11 juli 2013
Geldig van 24 november 2009 tot 11 juli 2013

Regeling implementatie richtlijn nr. 2009/130/EG tot aanpassing van bijlage III bij richtlijn nr. 76/768/EEG inzake cosmetische producten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-08-2011 tot 11-07-2013]
[Regeling ingetrokken per 11-07-2013]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten mogen producten die voldoen aan bijlage III bij richtlijn nr. 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake cosmetische producten (PbEG L 262),zoals die luidde voordat zij werd gewijzigd door richtlijn nr. 2009/130/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 2009 (PbEU L 268) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang, met ingang van 15 juli 2010 niet meer in de handel zijn en aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.