Home

Openstellingsbesluit innovatie groen onderwijs 2010

Geldig van 1 januari 2010 tot 6 september 2022
Geldig van 1 januari 2010 tot 6 september 2022

Openstellingsbesluit innovatie groen onderwijs 2010

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-04-2013 tot 06-09-2022]
[Regeling ingetrokken per 06-09-2022]

Aanhef

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. regeling: Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs;

  2. project: geheel van activiteiten gericht op concrete resultaten ter verwezenlijking van de subsidiedoelstellingen, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de regeling;

  3. programma: programma, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling;

  4. programmaonderdeel: project, passend binnen één van de programma’s, waarvoor de Minister, op grond van artikel 14 van de regeling, subsidie heeft verleend.

Artikel 2

De instellingen, genoemd in artikel 1, onderdeel b, van de regeling, kunnen met ingang van 4 januari 2010 tot en met 15 februari 2010 een aanvraag als bedoeld in artikel 7 of 8 van de regeling indienen.

Artikel 3

1.

Subsidie kan worden verleend voor programma’s en programmaonderdelen, ingediend in de periode, bedoeld in artikel 2, voor de categorieën en de thema’s, genoemd in de bijlage bij dit openstellingsbesluit.

2.

Subsidie voor een project, niet zijnde een programmaonderdeel, wordt uitsluitend verleend voor de categorie kenniscirculatie, genoemd in de bijlage bij dit openstellingsbesluit.

3.

Onverminderd artikel 9 en 10 van de regeling beoordeelt de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aanvraag als bedoeld in artikel 7 en 8 van de regeling in voorkomend geval op de mate waarin de activiteiten gericht zijn op de doelgroepen, genoemd in de bijlage bij dit openstellingsbesluit, behorende bij het thema, waarop de aanvraag is gericht.

4.

De thema’s, bedoeld in het eerste lid, zijn gerangschikt binnen de hoofdthema’s, genoemd in de bijlage bij dit openstellingsbesluit.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Bijlage