Home

Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren

Geldig van 10 september 2009 tot 23 september 2009
Geldig van 10 september 2009 tot 23 september 2009

Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 23-09-2009]
[Regeling ingetrokken per 01-08-2012]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelend in overeenstemming met de Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 2. uitvoeringsregeling: Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten;

 3. RMC-contactgemeente: contactgemeente als bedoeld in artikel 8.3.2, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 118h, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 4. RMC-regio: regio als bedoeld in artikel 29 van de uitvoeringsregeling;

 5. onderwijsinstelling: regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, vakinstelling als bedoeld in artikel 1.3.2a van de Wet educatie en beroepsonderwijs, agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede school voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van een school voor praktijkonderwijs, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 6. convenant: per RMC-regio tussen 1 december 2007 en 31 juli 2008 tussen de minister, de RMC-contactgemeente en onderwijsinstellingen gesloten convenant inzake het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters in de schooljaren 2007–2008 tot en met 2010–2011;

 7. schooljaar: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar;

 8. leerling: de leerling van het derde of het vierde leerjaar van het voorbereidend beroepsonderwijs die voor bekostiging wordt meegeteld op grond van artikel 7 van het Bekostigingsbesluit W.V.O. of artikel 2.3.2 van het Uitvoeringsbesluit WEB of de deelnemer aan een opleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onder a en b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs die voor bekostiging wordt meegeteld op grond van artikel 2.2.3 van het Uitvoeringsbesluit WEB;

 9. armoedeprobleemcumulatiegebied: gebied als bedoeld in de armoedemonitor 2005 van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek;

 10. apc-leerling: leerling die woonachtig is in een postcodegebied dat valt in een armoedeprobleemcumulatiegebied;

 11. plusvoorziening: een voorziening ten behoeve van de onderwijsinstellingen in een RMC-regio, die bestaat uit een gecombineerd programma van onderwijs leidend naar het behalen van een startkwalificatie, zorg, hulpverlening en waar nodig arbeidstoeleiding, dat wordt aangeboden aan jongeren van 12 tot 23 jaar, die zodanig ernstige problemen ondervinden op het gebied van financiën, gezondheid, huisvesting, sociale omgeving of maatschappelijk functioneren dat zij de onderwijsinstelling zonder diploma dreigen te verlaten;

 12. contactschool: een contactschool als bedoeld in artikel 18 van de uitvoeringsregeling, dan wel een andere door de RMC-contactgemeente aan de minister vóór 1 oktober 2009 voorgestelde contactschool;

 13. beheerskosten: kosten die voor de subsidieontvanger voortvloeien uit het optreden als contactschool.

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten [Nog niet in werking]

De minister kan voor de schooljaren 2009–2010 en 2010–2011 aan het bevoegd gezag van een contactschool subsidie verstrekken voor het opzetten en verder ontwikkelen van een of meer plusvoorzieningen.

Paragraaf 2. Hoogte van de subsidie

Artikel 3. Subsidieplafond [Nog niet in werking]

Artikel 4. Berekening subsidiebedrag [Nog niet in werking]

Artikel 5. Begrotingsvoorwaarde [Nog niet in werking]

Paragraaf 3. Indiening aanvraag, beslissing en betaling

Artikel 6. Indiening aanvraag, beslissing en betaling [Nog niet in werking]

Paragraaf 4. Aan de subsidie verbonden verplichtingen

Artikel 7. Bestedingswijze [Nog niet in werking]

Artikel 8. Inrichtingswijze [Nog niet in werking]

Artikel 9. Samenwerkingsovereenkomst [Nog niet in werking]

Artikel 10. Inhoudelijke verantwoording [Nog niet in werking]

Artikel 11. Financiële verantwoording [Nog niet in werking]

Artikel 12. Meldingsplicht [Nog niet in werking]

Paragraaf 5. Intrekking en terugvordering

Artikel 13. Intrekking en terugvordering [Nog niet in werking]

Paragraaf 6. Overige bepalingen

Artikel 14. Inwerkingtreding

Artikel 15. Citeertitel

Bijlage A [Nog niet in werking]

Bijlage B [Nog niet in werking]

Bijlage C [Nog niet in werking]