Home

Drinkwaterwet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Drinkwaterwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het belang van een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening en in het belang van de volksgezondheid wenselijk is de bepalingen van de Waterleidingwet inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening aan te vullen, te verbeteren en te moderniseren en deze in een nieuwe wet onder te brengen, met inachtneming van richtlijn nr. 98/83/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PbEG L 330), en enige andere wetten in verband daarmee te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • bereiding: iedere behandeling van grondwater, oppervlaktewater, zeewater of een andere grondstof met het oog op de productie van drinkwater, tot aan het punt waar het drinkwater voor consumptie beschikbaar komt;

 • collectief leidingnet: samenstel van leidingen, fittingen en toestellen dat tijdelijk, doch niet ten behoeve van bevoorrading, dan wel permanent, is aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf of collectieve watervoorziening, en door middel waarvan drinkwater of warm tapwater ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers;

 • collectieve watervoorziening:

  1. landgebonden voorziening, niet zijnde een drinkwaterbedrijf, voor de productie of distributie van water dat met behulp van een leiding of distributienet aan consumenten of andere afnemers als drinkwater of warm tapwater ter beschikking wordt gesteld;

  2. voorziening voor de productie of distributie van water op een binnen het Nederlandse territoir gelegen mijnbouwinstallatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, welk water als drinkwater of warm tapwater aan consumenten binnen die mijnbouwinstallatie ter beschikking wordt gesteld;

 • distributie: transport en levering;

 • distributiegebied: gebied waarbinnen de eigenaar van een drinkwaterbedrijf bevoegd en verplicht is tot levering van drinkwater aan consumenten of andere afnemers;

 • distributienet: samenstel van leidingen en daarmee verbonden koppelingen, kleppen en andere technische voorzieningen voor het transport en de levering van drinkwater, niet zijnde een collectief leidingnet;

 • drinkwater: water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers;

 • drinkwaterbedrijf:

  1. bedrijf uitsluitend of mede bestemd tot openbare drinkwatervoorziening door levering van drinkwater aan consumenten of andere afnemers, of

  2. bedrijf uitsluitend of mede bestemd tot levering van drinkwater aan een bedrijf of bedrijven als bedoeld onder a;

 • Drinkwaterrichtlijn: Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020, betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking);

 • eigenaar: juridische eigenaar;

 • gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet: gewogen gemiddelde van de kostenvoet van vreemd vermogen en eigen vermogen, waarbij het aandeel van deze vermogenstypen in het totale vermogen als wegingsfactor wordt gehanteerd;

 • gekwalificeerde rechtspersoon:

  1. publiekrechtelijke rechtspersoon, zijnde de Staat, een provincie, gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  2. naamloze of besloten vennootschap die voldoet aan de volgende voorwaarden:

   1. 1°.

    in de statuten is bepaald dat de aandelen in zijn kapitaal uitsluitend middellijk of onmiddellijk worden gehouden door publiekrechtelijke rechtspersonen, en

   2. 2°.

    de vennootschap heeft zich niet verbonden de zeggenschap over het drinkwaterbedrijf dat haar toebehoort of zal toebehoren, geheel of gedeeltelijk uit te oefenen of te doen uitoefenen tezamen met anderen dan een publiekrechtelijke rechtspersoon of een vennootschap als bedoeld in dit onderdeel;

  3. coöperatie waarvan de leden voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in onderdeel b;

  4. stichting ten aanzien waarvan bij besluit van Onze Minister is vastgesteld dat in haar statuten en in de tussen de stichting en de publiekrechtelijke rechtspersoon of rechtspersonen, die haar hebben opgericht, van kracht zijnde overeenkomsten zodanige bepalingen zijn opgenomen dat gewaarborgd wordt dat de volledige zeggenschap over het betreffende drinkwaterbedrijf wordt uitgeoefend door een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen;

 • indicatorparameters: indicatorparameters als bedoeld in artikel 5, eerste lid, juncto tweede lid, tweede volzin, en bijlage I, deel C, van de Drinkwaterrichtlijn;

 • inspecteur: inspecteur als bedoeld in artikel 48, eerste lid;

 • installatie: samenstel van leidingen, fittingen en toestellen dat middellijk of onmiddellijk is aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf;

 • kleine collectieve watervoorziening: collectieve watervoorziening die per dag gemiddeld tussen 10 kubieke meter en 100 kubieke meter drinkwater levert of die tussen 50 en 500 personen per dag bedient;

 • kleinverbruiker: consument of andere afnemer met een aansluiting waarbij de volumestroom van de levering van water niet meer bedraagt dan vijf kubieke meter per uur;

 • microbiologische of chemische parameters: microbiologische of chemische parameters als bedoeld in artikel 5, eerste lid juncto tweede lid, eerste volzin, en bijlage I, deel A, B en D, van de Drinkwaterrichtlijn;

 • nooddrinkwater: water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden, dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, dat bij een verstoring anders dan door middel van een distributienet wordt geleverd aan consumenten of andere afnemers;

 • noodwater: water, uitsluitend bestemd voor sanitaire doeleinden, dat bij een verstoring door middel van een distributienet wordt geleverd aan consumenten of andere afnemers;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • openbare drinkwatervoorziening: productie en distributie van drinkwater door drinkwaterbedrijven;

 • opslag: opslag van water in reservoirs of bekkens in verband met de productie of distributie van drinkwater;

 • prestatievergelijking: periodieke, systematische vergelijking van de prestaties van drinkwaterbedrijven;

 • productie: winning, bereiding en daarmee verband houdende opslag van drinkwater;

 • toezichthouder: inspecteur of andere krachtens artikel 48 aangewezen toezichthouder;

 • verstoring: uitval of aantasting van watervoorzieningswerken, waardoor de continuïteit van de levering van deugdelijk drinkwater wordt verbroken of in gevaar komt;

 • warm tapwater: water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, dat wordt verwarmd voordat het voor die toepassingen ter beschikking wordt gesteld;

 • watervoorzieningswerken: werken ten behoeve van de productie en distributie van drinkwater en daarmee rechtstreeks verband houdende werken en beschermingsvoorzieningen ten dienste van drinkwaterbedrijven;

 • winning: onttrekking van grondwater, oppervlaktewater of zeewater ten behoeve van de bereiding van drinkwater;

 • woninginstallatie: van een woning deel uitmakend samenstel van leidingen, fittingen en toestellen, aangesloten op het leidingnet van een drinkwaterbedrijf of een collectieve watervoorziening dan wel op een collectief leidingnet;

 • zeer kleine collectieve watervoorziening: collectieve watervoorziening die gemiddeld minder dan 10 kubieke meter per dag drinkwater levert of minder dan 50 personen per dag bedient.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een of meer daarbij aan te geven artikelen van deze wet niet van toepassing zijn op water dat uitsluitend bestemd is voor bij die maatregel aangegeven doeleinden, waarbij de kwaliteit van het water niet van invloed is op de gezondheid van de betrokken consumenten. Bij of krachtens die maatregel kunnen nadere eisen worden gesteld aan de productie, distributie en het gebruik van dit water.

3.

Voor de uitvoering en naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt met de eigenaar van een drinkwaterbedrijf, collectieve watervoorziening of collectief leidingnet, indien deze niet zelf dat bedrijf, die voorziening of dat leidingnet exploiteert, gelijkgesteld de exploitant daarvan, voor zover het betreft de uitvoering van maatregelen of de naleving van verplichtingen die, naar gebruikelijk is, behoren tot de bevoegdheid van een exploitant.

4.

Onze Minister kan een of meer bedrijven aanwijzen die voor de toepassing van hoofdstuk II, met uitzondering van de artikelen 5, tweede lid, en 8, met een drinkwaterbedrijf worden gelijkgesteld.

5.

De artikelen van deze wet en de daarop berustende bepalingen, voor zover betrekking hebbend op collectieve watervoorzieningen, zijn mede van toepassing op voorzieningen voor de winning, behandeling of distributie van water op een binnen het Nederlandse deel van het continentale plat gelegen mijnbouwinstallatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, welk water als drinkwater aan consumenten binnen die mijnbouwinstallatie ter beschikking wordt gesteld.

6.

In geval van levering van warm tapwater aan consumenten of andere afnemers zijn de artikelen van de hoofdstukken III, VI, VII en VIII en de daarop berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing.

7.

De voordracht voor een krachtens deze wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Hoofdstuk II. De organisatie van de openbare drinkwatervoorziening

§ 1. De zorg voor en uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

§ 2. Taken en verplichtingen van de eigenaar van een drinkwaterbedrijf

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. bepalingen met betrekking tot kostendekkende tarieven

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

§ 4. De zeggenschap over een drinkwaterbedrijf

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

§ 5. De rechtsvorm van een drinkwaterbedrijf en de bevoegdheid tot goedkeuring van de tarieven en voorwaarden

Artikel 19

Artikel 20

Hoofdstuk III. De zorg voor de kwaliteit van drinkwater

§ 1. Drinkwaterbedrijven

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

§ 2. Collectieve watervoorzieningen

Artikel 25

Artikel 26

§ 3. Collectieve leidingnetten

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

§ 4. Woninginstallaties en overige installaties

Artikel 31

Hoofdstuk IV. Leveringszekerheid en continuïteit

§ 1. Levering onder normale omstandigheden

Artikel 32

§ 2. Voorbereiding op een verstoring

Artikel 33

Artikel 34

§ 3. Optreden en levering in geval van een verstoring

Artikel 35

§ 4. Nazorg en evaluatie in geval van een verstoring

Artikel 36

§ 5. Leveringsplan en nadere eisen

Artikel 37

Artikel 38

Hoofdstuk V. De doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening

§ 1. Voorbereiding en uitvoering van de prestatievergelijking

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

§ 2. Verslag van de prestatievergelijking en voornemens ter verbetering

Artikel 43

Artikel 44

Hoofdstuk VI. Verslag met betrekking tot de kwaliteit van het drinkwater

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Hoofdstuk VII. Handhaving

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Hoofdstuk VIII. Maatregelen in het belang van de volksgezondheid

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 54a

Hoofdstuk IX. Wijziging van andere wetten

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Hoofdstuk X. Evaluatie

Artikel 60

Hoofdstuk XI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68