Home

Internationaal belastingrecht; dividendbelasting; inhoudingsvrijstelling; Noorwegen en IJsland

Geldig van 6 juli 2009 tot 23 juli 2009
Geldig van 6 juli 2009 tot 23 juli 2009

Internationaal belastingrecht; dividendbelasting; inhoudingsvrijstelling; Noorwegen en IJsland

Besluit CPP2009/1310M

Opvolgende besluiten
BLKB2011/2548M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 23-07-2009 met twk t/m 06-07-2009 ]
[Regeling ingetrokken per 05-01-2012]

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt ingegaan op de gevolgen van het arrest van het HvJ EG van 11 juni 2009, C-521/07, inzake Noorwegen en IJsland.

1. Inleiding

[Nog niet in werking]

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ) heeft in zijn arrest van 11 juni 2009, C-521/07, geoordeeld dat Nederland met de inhoudingsvrijstelling van artikel 4 van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DivBel) niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op haar rusten krachtens artikel 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Nederland stelt namelijk dividenden die zijn uitbetaald aan vennootschappen gevestigd in IJsland of Noorwegen die belangen hebben van ten minste 5% in Nederlandse vennootschappen niet op dezelfde wijze vrij van inhouding van bronbelasting op dividenden als dividenden uitbetaald aan Nederlandse vennootschappen of aan vennootschappen die zijn gevestigd in andere lidstaten van de EU.

Het voorgaande betekent dat inhouding van dividendbelasting voortaan, onder voorwaarden, achterwege moet blijven bij dividenduitkeringen aan een vennootschap gevestigd in IJsland of Noorwegen die voor ten minste 5% aandeelhouder is in een Nederlandse vennootschap.

2. Goedkeuring vooruitlopend op wetswijziging

3. Voorwaarden vrijstelling dividendbelasting

4. Reeds ingehouden dividendbelasting

5. Inwerkingtreding