Home

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2017

Geldig van 6 april 2013 tot 16 januari 2014
Geldig van 6 april 2013 tot 16 januari 2014

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2017

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-04-2013 tot 16-01-2014]
[Regeling ingetrokken per 06-09-2016]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 2. bekwaamheidsonderzoek: onderzoek als bedoeld in artikel 176f van de Wet op het primair onderwijs, artikel 118o van de Wet op het voortgezet onderwijs, of artikel 162i van de Wet op de expertisecentra;

 3. Bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 1.1.1., onderdeel w, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES, artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES, artikel 1.1.1, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, of instellingsbestuur bedoeld in artikel 1.1, onderdeel j, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 4. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs;

 5. geschiktheidsverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 176b van de Wet op het primair onderwijs, artikel 118k van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 4.2.4. van de Wet educatie en beroepsonderwijs of artikel 162e van de Wet op de expertisecentra;

 6. geschiktheidsonderzoek: onderzoek als bedoeld in 176c van de Wet op het primair onderwijs, artikel 118l van de Wet op het voortgezet onderwijs, of artikel 162f van de Wet op de expertisecentra;

 7. studiepunten: studiepunten als bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 8. leraar: persoon, die voldoet aan de bevoegdheidseisen gesteld in artikel 3 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 3 van de Wet op de expertisecentra, artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs en artikel 3 van de Wet primair onderwijs BES, danwel kan worden benoemd of tewerk worden gesteld zonder benoeming als bedoeld in artikel 33 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 4.2.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 80 van de Wet voortgezet onderwijs BES en artikel 4.2.1. van Wet educatie en beroepsonderwijs BES, of die lesgeeft in het hoger beroepsonderwijs;

 9. masteropleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel b, of tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of een opleiding, buiten Nederland binnen de Europese Unie en het Koninkrijk der Nederlanden, die vergelijkbaar is met een opleiding, als hiervoor genoemd, wat betreft niveau, kwaliteit en afsluitend examen;

 10. bacheloropleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel a, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of een opleiding, buiten Nederland binnen de Europese Unie en het Koninkrijk der Nederlanden, die vergelijkbaar is met een opleiding, als hiervoor genoemd, wat betreft niveau, kwaliteit en afsluitend examen;

 11. studiekosten: les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten;

 12. zij-instromer: persoon die wordt benoemd of wordt tewerkgesteld zonder benoeming als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 33, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 4.2.1, tweede lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 80, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, van de Wet voortgezet onderwijs BES, artikel 4.2.1, tweede lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES of artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, van de Wet op de expertisecentra;

 13. graad: graad als bedoeld in artikel 7.19a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 14. (voortgezet) speciaal onderwijs: speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de expertisecentra;

 15. Het project Eerst de Klas: bedoeld in de Nota werken in het onderwijs 2012 (Kamerstukken 2011/12, 27 923, nr. 117).

 16. ambulant begeleider: leraar die op 1 mei 2012 tewerkgesteld was in het (voortgezet) speciaal onderwijs of bij een regionaal expertisecentrum en daarbij ondersteuning bood op een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, school voor voortgezet onderwijs, of een opleiding genoemd in artikel 7.2.2., eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, bij het begeleiden van leerlingen met fysieke, sociaal-emotionele, cognitieve en/of motorische beperkingen in de vorm van ambulante begeleiding, ofwel op basis van een indicatie in de vorm van leerlinggebonden financiering, ofwel in het kader van preventie of terugplaatsing;

 17. studiejaar: het tijdvak, genoemd in artikel 1.1, onderdeel k, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 18. deficiëntieopleiding: een opleiding van tussen de 30 en 60 studiepunten die is vormgegeven als bacheloropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs maar die niet leidt tot de graad Bachelor binnen het wetenschappelijk onderwijs, en die is gericht op het wegwerken van deficiënties met als doel toelating tot een masteropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs.

Artikel 2 [Vervallen per 02-03-2012]

Hoofdstuk 2. Lerarenbeurs voor scholing

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten lerarenbeurs

Artikel 4. Eisen aan de leraar

Artikel 5. Subsidieplafond lerarenbeurs

Artikel 6. Subsidiebedrag voor studiekosten

Artikel 7. Subsidiebedrag voor studieverlof

§ 2. Subsidieaanvraag lerarenbeurs

Artikel 8. Vereisten subsidieaanvraag lerarenbeurs

Artikel 9. Termijn indiening aanvraag

§ 3. Subsidieverlening lerarenbeurs

Artikel 10. Criteria verdeling lerarenbeurs

Artikel 11. Weigeringsgronden

Artikel 12. Termijn beslissing

§ 4. Verplichtingen subsidieontvanger lerarenbeurs

Artikel 13. Subsidieverplichting leraar

Artikel 14. Subsidieverplichting bevoegd gezag

Artikel 15. Informatieplicht

§ 5. Betaling subsidie lerarenbeurs

Artikel 16. Betaling van de subsidie lerarenbeurs

§ 6. Vaststelling subsidie lerarenbeurs

Artikel 17. Vaststelling van de subsidie voor studiekosten

Artikel 18. Terugvordering van de subsidie studiekosten

Artikel 18a. Verantwoording en controle van de subsidie studieverlof

Artikel 19. Terugvordering van de subsidie studieverlof

Hoofdstuk 3. Zij-instroom

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 20. Te subsidiëren activiteiten

Artikel 21. Subsidieplafond zij-instroom

Artikel 22. Subsidiebedrag zij-instroom

§ 2. Subsidieaanvraag zij-instroom

Artikel 23. Vereisten subsidieaanvraag zij-instroom

Artikel 24. Termijn indiening subsidieaanvraag zij-instroom

§ 3. Subsidieverlening zij-instroom

Artikel 25. Criteria verdeling subsidie zij-instroom

Artikel 26. Termijn beslissing

§ 4. Verplichtingen subsidieontvanger zij-instroom

Artikel 27. Verplichtingen subsidieontvanger zij-instroom

§ 5. Voorschot subsidie zij-instroom

Artikel 28. Voorschot van de subsidie zij-instroom

§ 6. Vaststelling subsidie zij-instroom

Artikel 29 [Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 30. Terugvordering van de subsidie zij-instroom

Artikel 31. Verantwoording en controle

Hoofdstuk 4. Wijziging Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing

Artikel 32. Wijziging Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 33. Hardheidsclausule

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 35. Inwerkingtreding

Artikel 36. Citeertitel

Bijlage 1

Bijlage 2