Home

Besluit III toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009

Geldig van 2 september 2008 tot 1 januari 2010
Geldig van 2 september 2008 tot 1 januari 2010

Besluit III toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-09-2008 tot 01-01-2010]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2010]

Aanhef

De voorzitter van het Productschap Vis;

Gelet op artikel 6 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009;

Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis;

Artikel 1

1.

De leden of plaatsvervangende leden van het bestuur van het Productschap Vis die als lid of plaatsvervangend lid aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Auditcommissie, genieten per bijgewoonde vergadering:

  1. een vacatievergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009;

  2. een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009.

2.

De betaling van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009.

Artikel 2

1.

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit III toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009”.

2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 september 2008 en vervalt van rechtswege met ingang van 1 januari 2010.