Home

Wet horizonbepaling participatieplaatsen

Geldig van 29 december 2008 tot 31 december 2008
Geldig van 29 december 2008 tot 31 december 2008

Wet horizonbepaling participatieplaatsen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 31-12-2008]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de wettelijke regeling van participatieplaatsen te voorzien van een horizonbepaling;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (meer zekerheid gemeenten dat mensen met kleine kans op inschakeling in arbeidsproces met behoud van uitkering maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten).]

Artikel II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet horizonbepaling participatieplaatsen.