Home

Regeling accountantsverklaringen subsidiëring onderwijsinstellingen

Geldig van 9 december 2008 tot 25 december 2008
Geldig van 9 december 2008 tot 25 december 2008

Regeling accountantsverklaringen subsidiëring onderwijsinstellingen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 25-12-2008]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Indien een onderwijsinstelling als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een subsidie ontvangt krachtens de Kaderwet EZ-subsidies, en ter zake artikel 3, aanhef en onderdeel g, van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs toepast, is in afwijking van hetgeen in de betrokken subsidieregeling is bepaald geen afzonderlijke accountantsverklaring vereist met betrekking tot subsidieprojecten die zijn aangevangen op of na 1 januari 2008.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.