Home

Regeling interventie

Geldig van 1 januari 2014 tot 27 juni 2014
Geldig van 1 januari 2014 tot 27 juni 2014

Regeling interventie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2014 tot 27-06-2014]
[Regeling ingetrokken per 11-04-2017]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 15, 19 en 23 van de Landbouwwet;

Gelet op:

 • Verordening (EEG) Nr. 2921/90 van de Commissie van 10 oktober 1990 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt;

 • Verordening (EEG) Nr. 3002/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van producten uit interventie;

 • Verordening (EG) Nr. 2799/1999 van de Commissie van 17 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder;

 • Verordening (EG) Nr. 214/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor mageremelkpoeder;

 • Verordening (EG) Nr. 1898/2005 van de Commissie van 9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap;

 • Verordening (EG) 884/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de financiering van de maatregelen voor interventie in de vorm van openbare opslag door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en de boeking van de verrichtingen in verband met openbare opslag door de betaalorganen van de lidstaten;

 • Verordening (EG) Nr. 1152/2007 van de Raad van 26 september 2007 tot wijziging van Verordening 1255/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de markt in de sector melk en zuivelproducten;

 • Verordening (EG) 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘Integrale GMO-verordening’);

 • Verordening (EG) Nr. 105/2008 van de Commissie van 5 februari 2008 houdende uitvoeringsmaatregelen van Verordening (EG) Nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter;

 • Verordening (EG) Nr. 273/2008 van de Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften voor de toepassing van Verordening (EG) Nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van methoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelproducten;

 • Verordening (EG) Nr. 826/2008 van de Commissie van 20 augustus 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de verlening van steun voor de particuliere opslag van bepaalde landbouwproducten;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Verordening 2921/90: Verordening (EEG) Nr. 2921/90 van de Commissie van 10 oktober 1990 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt (PB L 279);

 2. Verordening 1130/2009: Verordening (EG) nr. 1130/2009 van de Commissie van 24 november 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van producten uit interventie (PbEU L 310);

 3. Verordening 1234/2007: Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘Integrale GMO-verordening’) (PB L 138);

 4. Verordening 2799/1999: Verordening (EG) Nr. 2799/1999 van de Commissie van 17 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder (PB L 340);

 5. Verordening 273/2008: Verordening (EG) Nr. 273/2008 van de Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften voor de toepassing van Verordening (EG) Nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van methoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelproducten (PB L 88);

 6. Verordening 884/2006: Verordening (EG) 884/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de financiering van de maatregelen voor interventie in de vorm van openbare opslag door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en de boeking van de verrichtingen in verband met openbare opslag door de betaalorganen van de lidstaten (PB L 171);

 7. Verordening 826/2008: Verordening (EG) Nr. 826/2008 van de Commissie van 20 augustus 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de verlening van steun voor de particuliere opslag van bepaalde landbouwproducten (PB L 223);

 8. minister: Minister van Economische Zaken;

 9. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken;

 10. contractant: degene die met de minister in het kader van deze regeling een contract sluit;

 11. melk en zuivelproducten: boter, room, mageremelkpoeder en ondermelk;

 12. openbare opslag: aankoop door de minister van boter of mageremelkpoeder tegen een op grond van Europese besluiten vastgestelde gegarandeerde prijs waarna Dienst Regelingen deze producten opslaat;

 13. particuliere opslag: tijdelijk door de contractant voor eigen rekening en risico opslaan van boter;

 14. bijzondere steun: verlening van steun op grond van de in dit artikel bedoelde Europese verordeningen voor bepaalde, in die verordeningen genoemde maatregelen ter bevordering van de afzet van melk en zuivelproducten, al dan niet uit openbare opslag;

 15. interventie: samenstel van openbare opslag, particuliere opslag en bijzondere steun;

 16. productiebedrijf: productiebedrijf van boter, ondermelk, mageremelkpoeder of meerdere van deze producten of mengvoeder;

 17. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken;

 18. COKZ: Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;

 19. RIKILT: Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten;

 20. Verordening 1272/2009: Verordening (EU) nr. 1272/2009 van de Commissie van 11 december 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de aankoop en de verkoop van landbouwproducten in het kader van de openbare interventie (PbEU L 349).

Paragraaf 2. Aanwijzing interventiebureau en bevoegde instanties

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Paragraaf 3. Erkenningen

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Paragraaf 4. Controle op de samenstelling en kwaliteit van boter uit de markt

Artikel 10

Artikel 11

Paragraaf 5. Herkeuring van monsters

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Paragraaf 6. Betalingen en zekerheden

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 2. Openbare opslag

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 20

Paragraaf 2. Aankoop boter

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Paragraaf 3. Aankoop mageremelkpoeder

Artikel 27

Artikel 28

Paragraaf 4. Levering, opslag en uitslag boter en mageremelkpoeder

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Paragraaf 5. Verkoop boter en mageremelkpoeder

Subparagraaf 5.1. Zonder bestemmingsverplichting

Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46

Subparagraaf 5.2. Met bestemmingsverplichting

Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53
Artikel 54

Hoofdstuk 3. Denaturatie en verwerking van mageremelkpoeder en ondermelk tot mengvoeder

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 62 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 63 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 64 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 65 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 66 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 67 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 68 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 69 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 70 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 71 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 72 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 73 [Vervallen per 17-03-2010]

Hoofdstuk 5. Particuliere opslag van boter

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81 [Vervallen per 17-03-2010]

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Hoofdstuk 6. Particuliere opslag varkensvlees en rundvlees

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Paragraaf 2. Uitbening van rundvlees

Artikel 92

Paragraaf 3. Inslag en opslag van varkensvlees en rundvlees

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Paragraaf 4. Uitslag van varkensvlees en rundvlees

Artikel 106

Paragraaf 5. Vervroegde uitslag van varkensvlees en rundvlees op grond van artikel 28, derde lid, van verordening 826/2008

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

Hoofdstuk 6a. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 109a [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

Paragraaf 1. De commissie officiële nederlandse zuivelnoteringen

Artikel 110

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Paragraaf 2. Overmacht

Artikel 117

Paragraaf 3. Slotbepalingen en wijziging Regeling glb-inkomenssteun 2006

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 79

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 103

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 105