Home

Reparatiewet Wft

Geldig vanaf 1 januari 2009
Geldig vanaf 1 januari 2009

Reparatiewet Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om wetstechnische gebreken en omissies te herstellen in de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel II

[Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht.]

Artikel III

[Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel VIIIA

Artikel VIIIB

Artikel VIIIC

Artikel IX

Artikel X