Home

Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders

Geldig van 1 januari 2009 tot 1 januari 2011
Geldig van 1 januari 2009 tot 1 januari 2011

Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2009 tot 01-01-2011]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2011]

Aanhef

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Stelt de volgende regeling vast:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. 1.1

  AO/IC

  Administratieve organisatie en interne controle.

 2. 1.2

  Zorgaanbieder

  Zorgaanbieder zoals omschreven in artikel 1, sub c, onderdeel 1 van de Wmg voor zover deze is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA).

 3. 1.3
 4. 1.4

  CIZ

  Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

 5. 1.5

  CIZ-indicatie

  Indicatiebesluit als bedoeld in de artikel 1 sub d van het Zorgindicatiebesluit.

 6. 1.6

  Cliënt

  Verzekerde als bedoeld in artikel 5 van de AWBZ die op grond van een CIZ-indicatie zijn aanspraak op AWBZ-zorg tot gelding brengt.

 7. 1.7

  Zorgprestatie

  Een prestatie die een zorgaanbieder conform de CIZ-indicatie aan een cliënt levert.

 8. 1.8

  Zorgplan

  Een zorgplan beschrijft de aard en omvang van de werkzaamheden ten behoeve van de individuele cliënt, alsook de afspraken met de cliënt omtrent de uitvoering daarvan.

 9. 1.9

  Geleverde zorg

  De door het CIZ geïndiceerde zorgprestatie die de zorgaanbieder aan de cliënt heeft geboden op grond van het indicatiebesluit.

 10. 1.10

  Verantwoorde zorg

  De door de zorgaanbieder vastgelegde en gecontroleerde registratie van de geleverde zorg.

 11. 1.11

  Cliëntdossier

  Een door de zorgaanbieder ingericht dossier met betrekking tot de behandeling van de cliënt waarin aantekening wordt gehouden van de gegevens omtrent de gezondheid van de cliënt, de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen, diens verwijzing, indicatiebesluit en zorgplan en alle overige gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening.

 12. 1.12

  Declaratie

  De tussen zorgaanbieder en zorgkantoor overeengekomen wijze waarop de door de zorgaanbieder verrichte of te verrichten zorgprestatie bij het zorgkantoor in rekening wordt gebracht.

 13. 1.13

  Declareren

  Declareren is het verstrekken van een overzicht van de geleverde zorgprestaties per cliënt over een bepaalde periode door een zorgaanbieder, met vermelding van de tussen hen voor die prestaties overeengekomen en door de NZa vastgestelde tarieven en het totaalbedrag van de geleverde zorg in die periode teneinde deze in rekening te brengen bij het zorgkantoor;

 14. 1.14

  Onderaanneming of uitbesteding

  Er is sprake van onderaanneming c.q. uitbesteding wanneer een door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder de gecontracteerde zorg laat uitvoeren door een andere zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 sub c, onderdeel 1 van de Wmg;

 15. 1.15

  Verblijfszorg

  Zorg als bedoeld in artikel 9 van het BZA.

 16. 1.16

  Oude bekostigingsparameters

  De vóór 2009 gebruikelijke parameters voor de bekostiging van een intramurale AWBZ-instelling, gerelateerd aan bedden en plaatsen.

 17. 1.17

  Interne controlefunctionaris

  De persoon die op grond van artikel 61, eerste lid, door de NZa als functionaris is aangewezen om ten behoeve van de zorgaanbieder de interne controle te verrichten als bedoeld in artikel 7.

 18. 1.18

  ZZP

  Een zorgzwaartepakket bestaande uit een volledig pakket van intramurale zorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en de soort zorg dat die cliënt nodig heeft.

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wordt geleverd door zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 sub b van deze regeling.

Artikel 3. Doel

Deze regeling heeft tot doel door het verhogen van de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de administratie van de zorgaanbieder de betrouwbaarheid voor intern gebruik en van de door de zorgaanbieders aan de zorgkantoren te verstrekken (productie)gegevens te borgen, mede ten behoeve van de formele en materiële controles van zorgkantoren. Door het stellen van voorschriften over de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) van een zorgaanbieder kan deze borging worden gerealiseerd en kunnen in de eerste volzin bedoelde controles worden geminimaliseerd. Een extern accountant geeft een accountantsverklaring af bij de verantwoording over het totaalbedrag van de gedeclareerde productie.

Artikel 4. Vastlegging van de zorgprestaties

Artikel 5. Gegevens in het cliëntdossier

Artikel 6. Vastlegging van onderaanneming c.q. uitbesteding

Artikel 7. Interne controle

Artikel 7a. Aanwijzing interne controlefunctionaris(sen)

Artikel 8. Accountantsverklaring

Artikel 9. Slotbepaling

Artikel 10. Citeertitel

Artikel 11. Inwerkingtreding