Home

Uitvoeringsregeling strategische goederen

Geldig van 14 juli 2008 tot 1 augustus 2008
Geldig van 14 juli 2008 tot 1 augustus 2008

Uitvoeringsregeling strategische goederen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-08-2008]
[Regeling ingetrokken per 30-06-2012]

Aanhef

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. de Minister: de Minister van Economische Zaken;

  2. besluit: het Besluit strategische goederen;

  3. AFCENT-hoofdkwartier: het te Brunssum gevestigde hoofdkwartier, bedoeld in de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa inzake de bijzondere voorwaarden, die toepasselijk zijn op de vestiging en het functioneren van internationale militaire hoofdkwartieren binnen het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Trb. 1964, 131);

  4. beschikkingsbevoegde: een exporteur als bedoeld in artikel 2, onder c, van verordening 1334/2000 met dien verstande dat voor een bestemming buiten het douanegebied van de Gemeenschap een bestemming buiten Nederland wordt gelezen;

  5. de inspecteur: de voorzitter van het managementteam van de Douane Noord;

  6. ERA: het Europees Ruimte Agentschap in Noordwijk, opgericht bij het Verdrag tot oprichting van het Europees Ruimte Agentschap (Trb. 1990, 43);

  7. N.A.V.O.-krijgsmacht: de krijgsmacht van een vreemde mogendheid, die partij is bij het Noord-Atlantisch Verdrag (Stb. J 355).

§ 2. Militaire goederen

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

§ 3. De melding en de vergunning

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 8

Artikel 9