Home

Regeling voorzieningenplanning VO

Geldig van 1 augustus 2008 tot 22 oktober 2009
Geldig van 1 augustus 2008 tot 22 oktober 2009

Regeling voorzieningenplanning VO

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2008 tot 22-10-2009]
[Regeling ingetrokken per 04-09-2018]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 71, tweede lid, 72, derde lid, 76 en 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

afdeling: een afdeling als bedoeld in artikel 10c van de wet;

bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de wet;

CFI: het agentschap Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of, voor zover het betreft het landbouwonderwijs, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

school: een school als bedoeld in artikel 1 van de wet;

scholengemeenschap: een scholengemeenschap als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet;

tijdelijke nevenvestiging: een tijdelijke nevenvestiging als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet;

wet: de Wet op het voortgezet onderwijs.

Paragraaf 2. Stichting, splitsing en leerwegondersteunend onderwijs

Artikel 2. Stichting van scholen, scholengemeenschappen en afdelingen

Artikel 3. Splitsing van scholen en scholengemeenschappen

Artikel 4. Leerwegondersteunend onderwijs aan een school of scholengemeenschap

Artikel 5. Uitbreiding leerwegondersteunend onderwijs met meer leerwegen of meer vestigingen

Paragraaf 3. Omzetting, samenvoeging, tijdelijke nevenvestiging, verplaatsing vestiging over minder dan drie kilometer

Artikel 6. Omzetting openbare in bijzondere school

Artikel 7. Omzetting bijzondere school in een school van een andere richting

Artikel 8. Samenvoeging

Artikel 9. Tijdelijke nevenvestiging

Artikel 10. Verplaatsing van een vestiging over minder dan drie kilometer

Paragraaf 4. Verplaatsing, nieuwe nevenvestiging, afsplitsing, afsluitend onderwijs, gemengde leerweg en een vbo-afdeling in het kader van een regionaal plan onderwijsvoorzieningen

Artikel 11. Aanvraagprocedure

Artikel 12. Percentage overlap in voedingsgebied nieuwe nevenvestiging

Artikel 13. Berekening leerlingverlies

Artikel 14. Gebruik gegevens bij leerlingprognose bij regionale samenwerking

Artikel 15. Aanvang bekostiging

Artikel 16. Aanvullende bekostiging regionaal plan onderwijsvoorzieningen

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 17. Inwerkingtreding

Artikel 18. Citeertitel

Bijlage 1. bij de Regeling voorzieningenplanning VO

Bijlage 2. bij de Regeling voorzieningenplanning VO

Bijlage 3. bij de Regeling voorzieningenplanning VO

Bijlage 4. bij de Regeling voorzieningenplanning VO

Bijlage 5. bij de Regeling voorzieningenplanning VO

Bijlage 6. bij de Regeling voorzieningenplanning VO

Bijlage 7. bij de Regeling voorzieningenplanning VO