Home

Instellingsbesluit kennisgroepen en commissies LNV

Geldig van 1 januari 2012 tot 23 januari 2012
Geldig van 1 januari 2012 tot 23 januari 2012

Instellingsbesluit kennisgroepen en commissies LNV

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2013]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • agrocluster: geheel van activiteiten die samenhangen met de productie, verwerking, distributie en het gebruik van agrarische food- en non-foodproducten van binnen- en buitenlandse oorsprong, met inbegrip van toeleverende en dienstverlenende bedrijven;

 • beheeradviescommissie: Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen;

 • evaluatiecommissie: Evaluatiecommissie Q-koorts;

 • groene ruimte: niet verstedelijkte deel van Nederland, met inbegrip van grootschalige stedelijke parken en recreatiegebieden;

 • klankbordgroep: Klankbordgroep vermindering regeldruk;

 • kenniskring: Kenniskring weidevogellandschap;

 • kennisnetwerk OBN: kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’;

 • Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • regiegroep: regiegroep Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling;

 • regiekamer: regiekamer van het Programma ‘Naar een rijke Waddenzee’;

 • stuurgroep: Stuurgroep Taskforce Multifunctionele Landbouw;

 • Taskforce: Taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen;

 • welzijnscommissie: Welzijnscommissie Q-koorts.

2.

Paragraaf 5b is vastgesteld in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

§ 2. [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2010]

§ 3. Kenniskring weidevogellandschap

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

§ 4. [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2012]

§ 5. InnovatieNetwerk

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

§ 5a. Programmaraad Kasteel Groeneveld

Artikel 27a

Artikel 27b

Artikel 27c

Artikel 27d

Artikel 27e

§ 5b. Taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen

Artikel 27f

Artikel 27g

Artikel 27h

Artikel 27i

Artikel 27j

Artikel 27k

§ 5c. Regiegroep Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Artikel 27l

Artikel 27m

Artikel 27n

Artikel 27o

Artikel 27p

§ 5d. [Vervallen per 01-12-2010]

Artikel 27q [Vervallen per 01-12-2010]

Artikel 27r [Vervallen per 01-12-2010]

Artikel 27s [Vervallen per 01-12-2010]

§ 5e. [Vervallen per 21-04-2011]

Artikel 27t [Vervallen per 21-04-2011]

Artikel 27u [Vervallen per 21-04-2011]

Artikel 27v [Vervallen per 21-04-2011]

§ 5f. [Vervallen per 21-04-2011]

Artikel 27w [Vervallen per 21-04-2011]

Artikel 27x [Vervallen per 21-04-2011]

Artikel 27y [Vervallen per 21-04-2011]

§ 5g. [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 27z [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 27aa [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 27bb [Vervallen per 01-07-2011]

§ 5h. Regiekamer van het Programma ‘Naar een rijke Waddenzee’

Artikel 27cc

Artikel 27dd

Artikel 27ee

Artikel 27ff

§ 5i. Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen

Artikel 27gg

Artikel 27hh

Artikel 27ii

Artikel 27jj

§ 5j. [Vervallen per 01-11-2011]

Artikel 27kk [Vervallen per 01-11-2011]

Artikel 27ll [Vervallen per 01-11-2011]

Artikel 27mm [Vervallen per 01-11-2011]

Artikel 27nn [Vervallen per 01-11-2011]

Artikel 27oo [Vervallen per 01-11-2011]

Artikel 27pp [Vervallen per 01-11-2011]

Artikel 27qq [Vervallen per 01-11-2011]

Artikel 27rr [Vervallen per 01-11-2011]

§ 5k. Commissie van deskundigen natuurwetgeving

Artikel 27ss

Artikel 27tt

Artikel 27uu

Artikel 27vv

Artikel 27ww

Artikel 27xx

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30