Home

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008

Geldig van 9 oktober 2009 tot 13 maart 2012
Geldig van 9 oktober 2009 tot 13 maart 2012

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-10-2009 tot 13-03-2012]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken, na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Financiën,

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Minister: de Minister van Economische Zaken;

 2. besluit: het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

 3. productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie op land: een productie-installatie die niet is opgericht in de territoriale zee of in de exclusieve economische zone, waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd met behulp van windenergie;

 4. productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van afvalverbranding: een productie-installatie waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd uit de warmte die uitsluitend of in hoofdzaak is geproduceerd door:

  1. 1°.

   de verbranding van afvalstoffen,

  2. 2°.

   een andere thermische behandeling van afvalstoffen dan bedoeld onder 1° ingeval de producten daarvan vervolgens worden verbrand, of

  3. 3°.

   de verbranding van producten die voortkomen uit thermische behandeling van afvalstoffen;

 5. gewogen maandelijks rendement: het rendement, bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit;

 6. productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met gebruik van stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties: een productie-installatie waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd:

  1. 1°.

   uit gas dat vrijkomt tengevolge van biologische afbraakreacties uit gestorte afvalstoffen, of

  2. 2°.

   uit gas dat vrijkomt tengevolge van biologische afbraakreacties bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en afvloeiend hemelwater;

 7. co-vergisting van dierlijke mest: de biologische afbraakreacties van in hoofdzaak verpompbare vaste en vloeibare uitwerpselen van dieren en een of meer producten genoemd in de Meststoffenbeschikking 1977, bijlage I, hoofdstuk III, typeaanduiding ‘co-vergiste mest’ zoals deze luidde op 31 december 2007;

 8. NTA 8003: de Nederlandse Technische Afspraak 8003, Classificatie van biomassa voor energietoepassing, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut, zoals deze luidde op 1 december 2003;

 9. vergisting van groente-, fruit- en tuinafval: de biologische afbraakreacties van biomassa als bedoeld in de nummers 601 tot en met 609 van de NTA 8003;

 10. thermische conversie van vaste biomassa: de omzetting van biomassa als bedoeld in de NTA 8003, met uitzondering van biomassa als bedoeld in de nummers 540 tot en met 548 van de NTA 8003, door middel van:

  1. 1°.

   verbranding,

  2. 2°.

   een andere thermische behandeling dan bedoeld onder 1° ingeval de producten daarvan vervolgens worden verbrand, of

  3. 3°.

   de verbranding van producten die voortkomen uit thermische behandeling;

 11. productie-installatie voor de productie van hernieuwbaar gas met gebruik van stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties: een productie-installatie waarmee hernieuwbaar gas wordt geproduceerd:

  1. 1°.

   uit gas dat vrijkomt tengevolge van biologische afbraakreacties uit gestorte afvalstoffen, of

  2. 2°.

   uit gas dat vrijkomt tengevolge van biologische afbraakreacties bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en afvloeiend hemelwater.

§ 2. Hernieuwbare elektriciteit

§ 2.1. Algemeen

Artikel 2

§ 2.2. Windenergie op land

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 2.3. Fotovoltaïsche zonnepanelen

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

§ 2.4. Afvalverbranding

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

§ 2.5. Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

§ 2.6. Biomassa

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

§ 3. Hernieuwbaar gas

§ 3.1. Algemeen

Artikel 35

§ 3.2. Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

§ 3.3. Biomassa

Artikel 42a

Artikel 42b

Artikel 42c

Artikel 42d

Artikel 42e

Artikel 42f

§ 4. Wijzigingen in andere regelgeving

Artikel 43

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 44

Artikel 45

Bijlage [Vervallen per 09-10-2009]