Home

Besluit aanwijzing toezichthouders UWV

Geldig van 11 juli 2013 tot 21 januari 2015
Geldig van 11 juli 2013 tot 21 januari 2015

Besluit aanwijzing toezichthouders UWV

Opschrift

Aanhef

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1

De inspecteurs van de directie Handhaving van UWV worden aangewezen als toezichthouders, belast met het toezicht op de naleving van in artikel 30, eerste lid en artikel 32d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen bedoelde wet- en regelgeving en het bepaalde in de artikelen 54 en 55 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, voor zover het geen verplichtingen betreft die betrekking hebben op UWV.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders UWV.