Home

Zuivelverordening administratieve heffingen 2008

Geldig van 17 mei 2008 tot 30 september 2021
Geldig van 17 mei 2008 tot 30 september 2021

Zuivelverordening administratieve heffingen 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015 tot 30-09-2021]
[Regeling ingetrokken per 30-09-2021]

Aanhef

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

geitenmelk:

in Nederland gewonnen melk van geiten;

melk:

in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkgeitenhouder:

de ondememer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;

melkveehouder:

de ondememer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig (geiten)melk ontvangt van (geiten)melk één of meer melkveehouders of melkgeitenhouders.

Artikel 2

1.

Ontvangers van melk zijn ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffing verschuldigd van € 0,04 per 100 kg melk.

2.

In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn ontvangers van melk de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald.

Artikel 3

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,03 per 100 kg melk.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8