Home

Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Geldig van 12 december 2007 tot 1 januari 2008
Geldig van 12 december 2007 tot 1 januari 2008

Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2008]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter verbetering van de dienstverlening aan burgers gewenst is het wettelijk mogelijk te maken dat in de keten werk en inkomen gegevens gezamenlijk worden verwerkt en slechts eenmaal aan burgers worden gevraagd en dat er op het terrein van de informatievoorziening enige deregulering kan plaatsvinden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel II. Wijziging van de Wet werk en bijstand [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel III. Wijziging van de Werkloosheidswet [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel IV. Wijziging van de Toeslagenwet [Nog niet in werking]

Artikel V. Wijziging van de Ziektewet [Nog niet in werking]

Artikel VI. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen [Nog niet in werking]

Artikel VII. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [Nog niet in werking]

Artikel VIII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten [Nog niet in werking]

Artikel IX. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers [Nog niet in werking]

Artikel X. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen [Nog niet in werking]

Artikel XI. Wijziging van de Wet werk en inkomen kunstenaars [Nog niet in werking]

Artikel XII. Wijziging van de Algemene kinderbijslagwet [Nog niet in werking]

Artikel XIII. Wijziging van de Algemene ouderdomswet [Nog niet in werking]

Artikel XIV. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet [Nog niet in werking]

Artikel XV. Wijziging van de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank [Nog niet in werking]

Artikel XVA. Wijziging Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen [Nog niet in werking]

Artikel XVI. Inwerkingtreding

Artikel XVII. Citeertitel