Home

Verordening op de ledenvergadering 2008

Geldig van 1 januari 2008 tot 1 januari 2013
Geldig van 1 januari 2008 tot 1 januari 2013

Verordening op de ledenvergadering 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2008 tot 01-01-2013]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2014]

Aanhef

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

gelet op artikel 18, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants,

stelt de volgende verordening vast:

1. Bijeenroepen van de vergadering en agenda

Artikel 1

1.

Jaarlijks, op een door het bestuur te bepalen dag, vindt ten minste één bijeenkomst van de ledenvergadering plaats.

2.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de volgende punten ieder jaar ten minste één maal geagendeerd worden:

  1. vaststelling van de notulen van de vorige bijeenkomst van de ledenvergadering;

  2. behandeling van het verslag van het bestuur, bedoeld in artikel 32 van de Wet op de Registeraccountants;

  3. vaststelling van de rekening en verantwoording van het bestuur over het beheer van de financiën in het afgelopen boekjaar;

  4. vaststelling van de begroting van de Orde voor het komende boekjaar, alsmede zo nodig van een aanvullende begroting voor het lopende boekjaar;

  5. vaststelling van de verordening, bedoeld in artikel 27 van de Wet op de Registeraccountants, betreffende de bijdrage van de leden voor het komende boekjaar;

  6. benoeming uit de leden van een accountant, die belast is met de controle op de financiële verantwoording, benevens een plaatsvervanger voor deze;

  7. benoeming van bestuursleden;

  8. benoeming uit de leden van het bestuur van de voorzitter, alsmede van een plaatsvervangende voorzitter;

  9. benoeming van leden van de raad voor geschillen.

3.

Indien omtrent enig geagendeerd onderwerp genoemd in het tweede lid geen besluit kan worden genomen in de betreffende bijeenkomst van de ledenvergadering, wordt dit agendapunt behandeld op de eerstvolgende ledenvergadering en kan hierover rechtsgeldig worden besloten.

Artikel 2

1.

Indien ten minste veertig leden van de Orde conform artikel 8 van de Wet op de Registeraccountants om bijeenroeping van de ledenvergadering verzoeken, bepaalt het bestuur binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek wanneer de bijeenkomst van de ledenvergadering zal plaatsvinden en doet het hiervan mededeling aan de leden.

2.

Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk gedaan en ondertekend door diegenen die het indienen.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

2. Vergaderorde

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

3. Stemmingen over zaken en personen

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

4. Slotbepalingen en citeerwijze

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28