Home

Regeling dierlijke bijproducten 2008

Geldig van 1 januari 2009 tot 28 december 2009
Geldig van 1 januari 2009 tot 28 december 2009

Regeling dierlijke bijproducten 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2009 tot 28-12-2009]
[Regeling ingetrokken per 04-03-2011]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op:

verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147);

verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273);

verordening (EG) nr. 809/2003 van de Commissie van 12 mei 2003 inzake overgangsmaatregelen krachtens verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal en mest, gebruikt in composteerinstallaties (PbEU L 117);

verordening (EG) nr. 810/2003 van de Commissie van 12 mei 2003 inzake overgangsmaatregelen krachtens verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal en mest, gebruikt in biogasinstallaties (PbEU L 117);

verordening (EG) nr. 811/2003 van de Commissie van 12 mei 2003 ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort voor vis, de begraving en verbranding van dierlijke bijproducten en bepaalde overgangsmaatregelen (PbEU L 117);

verordening (EG) nr. 79/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van melk, melkproducten en melkderivaten die in die verordening zijn omschreven als categorie 3-materiaal (PbEU L 16);

verordening (EG) nr. 92/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft de methoden voor de verwijdering of het gebruik van dierlijke bijproducten en tot wijziging van bijlage VI daarbij voor wat betreft de omzetting in biogas en de verwerking van gesmolten vet (PbEU L 19);

verordening (EG) nr. 181/2006 van de Commissie van 1 februari 2006 ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1774/2002 wat andere biologische meststoffen en bodemverbeteraars dan mest betreft en tot wijziging van die verordening (PbEU L 29);

verordening (EG) nr. 197/2006 van de Commissie van 3 februari 2006 inzake overgangsmaatregelen krachtens verordening (EG) nr. 1774/2002 wat betreft het verzamelen, het vervoer, de behandeling, het gebruik en de verwijdering van voormalige voedingsmiddelen (PbEU L 32);

beschikking nr. 2004/407/EG van de Commissie van 26 april 2004 inzake overgangsbepalingen op het gebied van hygiëne en certificatie krachtens verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer van fotografische gelatine uit bepaalde derde landen (PbEU L 151);

Gelet op de artikelen 81c, eerste en derde lid, 81d en 81g, eerste, vierde en vijfde lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gelet op de artikelen 2, derde lid, 5, tweede lid, 7, tweede lid, en 8, tweede lid, van het Besluit dierlijke bijproducten;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. verordening (EG) nr. 999/2001: verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147);

 2. verordening (EG) nr. 1774/2002: verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273);

 3. verordening (EG) nr. 809/2003: verordening (EG) nr. 809/2003 van de Commissie van 12 mei 2003 inzake overgangsmaatregelen krachtens verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal en mest, gebruikt in composteerinstallaties (PbEU L 117);

 4. verordening (EG) nr. 810/2003: verordening (EG) nr. 810/2003 van de Commissie van 12 mei 2003 inzake overgangsmaatregelen krachtens verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal en mest, gebruikt in biogasinstallaties (PbEU L 117);

 5. verordening (EG) nr. 811/2003: verordening (EG) nr. 811/2003 van de Commissie van 12 mei 2003 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort voor vis, de begraving en verbranding van dierlijke bijproducten en bepaalde overgangsmaatregelen (PbEU L 117);

 6. verordening (EG) nr. 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong ( PbEU L 139);

 7. verordening (EG) nr. 79/2005: verordening (EG) nr. 79/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van melk, melkproducten en melkderivaten die in die verordening zijn omschreven als categorie 3-materiaalVoor de EER relevante tekst (PbEU L 16);

 8. verordening (EG) nr. 92/2005: verordening (EG) nr. 92/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft de methoden voor de verwijdering of het gebruik van dierlijke bijproducten en tot wijziging van bijlage VI daarbij voor wat betreft de omzetting in biogas en de verwerking van gesmolten vet (PbEU L 19);

 9. verordening (EG) nr. 181/2006: verordening (EG) nr. 181/2006 van de Commissie van 1 februari 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 wat andere biologische meststoffen en bodemverbeteraars dan mest betreft en tot wijziging van die verordening (PbEU L 29);

 10. verordening (EG) nr. 197/2006: verordening (EG) nr. 197/2006 van de Commissie van 3 februari 2006 inzake overgangsmaatregelen krachtens verordening (EG) nr. 1774/2002 wat betreft het verzamelen, het vervoer, de behandeling, het gebruik en de verwijdering van voormalige voedingsmiddelen (PbEU L 32);

 11. beschikking nr. 2004/407/EG: beschikking van de Commissie van 26 april 2004 inzake overgangsbepalingen op het gebied van hygiëne en certificatie krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer van fotografische gelatine uit bepaalde derde landen (PbEU L 151);

 12. aangifteplichtige: eigenaar of houder als bedoeld in artikel 81g van de wet;

 13. besluit: Besluit dierlijke bijproducten;

 14. fotografische gelatine: fotografische gelatine, bedoeld in artikel 1 van beschikking nr. 2004/407/EG;

 15. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 16. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit.

Hoofdstuk 2. Europese voorschriften

Paragraaf 1. Bevoegde autoriteit

Artikel 2.1. [Minister]

Artikel 2.2. [VWA]

Paragraaf 2. Algemene voorschriften dierlijke bijproducten

Artikel 2.3. [categorie 1-materiaal]

Artikel 2.4. [categorie 2-materiaal]

Artikel 2.5. [merken en kleuren van categorie 1- en 2 materiaal]

Artikel 2.6. [categorie 3-materiaal]

Artikel 2.7. [verzamelen, vervoer en opslag]

Artikel 2.7a. [handelsdocument vervoer binnen Nederland]

Artikel 2.8. [intracommunautair verkeer]

Artikel 2.9. [verkeer derde landen]

Artikel 2.10. [administratie]

Artikel 2.11. [beperkingen gebruik]

Artikel 2.12. [afwijkingen gebruik]

Artikel 2.13. [afwijkingen verwijdering]

Artikel 2.14. [verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal]

Artikel 2.15. [interne controles]

Paragraaf 3. Specifieke voorschriften dierlijke bijproducten

Artikel 2.16. [vis]

Artikel 2.17. [Andere biologische meststoffen dan mest]

Artikel 2.18. [fotografische gelatine]

Paragraaf 4. Erkenning, vergunning of goedkeuring

Artikel 2.19. [erkenningen]

Artikel 2.20. [voorwaarden erkenningen]

Artikel 2.21. [erkenning melkverwerkend bedrijf]

Artikel 2.22. [vergunning melkverwerkend bedrijf]

Artikel 2.23. [goedkeuring installatie bij alternatieve methoden verwijdering]

Artikel 2.24. [biogas- en composteerinstallaties]

Hoofdstuk 3. Nationale bepalingen

Paragraaf 1. Aanwijzen, aanmelden, aanbieden, bewaren en ophalen van categorie 1- en 2-materiaal

Artikel 3.1. [aanwijzen categorie 1- en 2-materiaal]

Artikel 3.2. [aangifteplicht]

Artikel 3.3. [ophaalverplichting]

Artikel 3.4. [bewaren materiaal door aangifteplichtige]

Artikel 3.5. [plaats van aanbieden]

Artikel 3.6. [overdracht materiaal]

Artikel 3.7. [wijze bewaren categorie 3-materiaal]

Artikel 3.8. [I&R-register]

Paragraaf 2. Schadeloosstelling

Artikel 3.9. [vaststelling schadeloosstelling]

Artikel 3.10. [schadeloosstelling als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het besluit ]

Artikel 3.11. [betaling schadeloosstelling]

Paragraaf 3. Vergoedingen

Artikel 3.12. [berekening werkelijke kosten]

Artikel 3.13. [vergoeding huiden]

Artikel 3.14. [vergoeding aanmerkelijke kosten bedoeld in artikel 7 van het besluit ]

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.1 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4.2. [tarieven]

Artikel 4.3. [vergunningen, erkenningen, toestemmingen]

Artikel 4.4. [titel regeling]

Artikel 4.5. [inwerkingtreding]