Home

Activiteitenregeling milieubeheer

Geldig van 26 oktober 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 26 oktober 2023 tot 1 januari 2024

Activiteitenregeling milieubeheer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-10-2023 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemeen

Afdeling 1.1. Begripsbepalingen en procedurele bepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

aaneengesloten bodemvoorziening: vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht;

aardgas-afleverinstallatie: een inrichting voor het afleveren van aardgas aan voertuigen die aardgas als motorbrandstof gebruiken, bestaande uit een compressorinstallatie, een (eventuele) bufferopslag en één of meerdere aflevertoestellen. Dit met inbegrip van alle leidingen en toebehoren;

accreditatie-instantie: nationale accreditatie-instantie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU L 218);

afgewerkte olie: afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van het Besluit inzamelen afvalstoffen;

afleverzuil: bovengronds gelegen gedeelte van de afleverinstallatie bestaande uit pompen, leidingen, meet- en regelwerken, schakelaars en afleverpistolen omgeven door een omkasting of daarmee direct in verbinding staand;

A-hout: ongeverfd en onbehandeld hout;

API 1004: API Recommended Practice 1004, Seventh Edition, November 1988; Bottom loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2, Vapour-Recovery Adapter);

baanzool: bodem of vloer tussen de standplaats of standplaatsen van de schutter en de kogelvanger;

besluit: Activiteitenbesluit milieubeheer;

B-hout: hout dat geen A-hout of C-hout is;

bovengronds: geheel boven de bodem gelegen;

C-hout: geïmpregneerd hout;

emissieterm LE: het jaargemiddelde geluidsvermogen dat door een windturbine wordt uitgestraald per octaafband i per beoordelingsperiode;

ETBE: ethyl-tertiair-butylether;

foliebassin: opslagvoorziening uitgevoerd als een met afdichtingsfolie beklede grondput;

geomembraanbaksysteem: een ondergronds aangelegd kunststof foliesysteem dat waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van dat systeem kan komen;

gesloten proces: een proces of bewerking, als bedoeld in de NRB, waarbij de gebruikte stoffen bij normale bedrijfsvoering binnen de procesomhulling blijven en de desbetreffende installaties niet geopend hoeven te worden;

grondwaterbeschermingsgebied: een gebied dat krachtens artikel 1.2, tweede lid, onderdeel a, van de Wet milieubeheer bij de provinciale milieuverordening is aangewezen en waarvoor regels zijn gesteld ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning;

Handreiking bezinkbassins bloembollensector: Handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector (SIKB, versie van 20.02.2014);

immissiepunt: plaats waarop de geluidsbelasting wordt bepaald;

kaliber: binnendiameter van een loop van een vuurwapen;

kogelvanger: vanginrichting voor projectielen, opgesteld achter het doel waarop geschoten wordt;

kwaliteitsverklaring mestbassin: attest, afgegeven door een door een accreditatie-instantie geaccrediteerde instelling op basis van BRL 2342 voor mestbassins en afdekking voor mestbassins;

LPG-afleverautomaat: afleverzuil waarbij geregistreerde gebruikers LPG kunnen verkrijgen zonder dat er direct toezicht door een toezichthoudende persoon als bedoeld in artikel 5.67, eerste lid, aanwezig is;

mestzak: mestbassin, geheel of grotendeels bovengronds gelegen, voornamelijk opgebouwd uit kunststoffolie waarvan de bodemafdichting en afdekking een geheel vormen;

MTBE: methyl-tertiair-butylether;

noodstopvoorziening: een voorziening die bij activering de spanning op alle afleverzuilen wegneemt;

ondergronds: geheel of gedeeltelijk in de bodem gelegen of ingeterpt;

referentieperiode mestbassins: periode dat een mestbassin dan wel de afdekking voldoet aan de eisen van BRL 2342;

schoudervuurwapen: vuurwapen in de vorm van een karabijn of geweer;

Standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model: de rekenmethode van het Nieuw Nationaal Model (Uitgave 1998, ISBN 90-76323-003);

tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen: opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking of CMR-stoffen in verpakking die, voorafgaand aan of aansluitend op transport, buiten een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen in verpakking of CMR-stoffen in verpakking verblijven;

UN-nummer: het stofidentificatienummer: getal van vier cijfers dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, volgens de ‘Recommendations on the Transport of Dangerous Goods’ van de Verenigde Naties;

vuistvuurwapen: vuurwapen in de vorm van een pistool of revolver;

vulplaats: de plaats waar of de ruimte waarin de flessen worden gevuld en gecontroleerd;

vulstation: een combinatie van vulplaats en gasopslag;

WBDBO: Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten volgens NEN 6068.

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 1.3a

Artikel 1.3b

Artikel 1.3c

Afdeling 1.2. Melding

Artikel 1.4

Hoofdstuk 2. Inrichtingsgerelateerde aspecten

Afdeling 2.1. Bodem

§ 2.1.1. Bodembeschermende maatregelen

Artikel 2.1
Artikel 2.2
Artikel 2.3

§ 2.1.2. Bodembeschermende voorzieningen

Artikel 2.4

§ 2.1.3. Aanvaardbaar bodemrisico

Artikel 2.5

§ 2.1.4. Bewaren van documenten

Artikel 2.6

Afdeling 2.2. Verkeer en vervoer

Artikel 2.7 [Nog niet in werking]

Artikel 2.8 [Nog niet in werking]

Afdeling 2.3. Afvalbeheer

Artikel 2.9

Afdeling 2.4. Oplosmiddelen

Artikel 2.10

Artikel 2.11

Artikel 2.12

Artikel 2.13

Artikel 2.14

Artikel 2.15

Afdeling 2.5. Verduurzaming van het energiegebruik

Artikel 2.16

Artikel 2.16a

Artikel 2.16b

Artikel 2.16c

Artikel 2.16d

Artikel 2.16e

Afdeling 2.6. Zeer zorgwekkende stoffen

Artikel 2.17

Artikel 2.18

Artikel 2.19

Artikel 2.20

Afdeling 2.7. Bemonstering, analyses en metingen emissiegrenswaarden lucht

Artikel 2.21

Artikel 2.22

Artikel 2.23

Hoofdstuk 3. Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor inrichtingen type C

Afdeling 3.1. Afvalwaterbeheer

§ 3.1.1. Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie

Artikel 3.1
Artikel 3.2
Artikel 3.3
Artikel 3.4

§ 3.1.2. Behandeling van stedelijk afvalwater

Artikel 3.4a
Artikel 3.4b
Artikel 3.4c
Artikel 3.4d
Artikel 3.4e
Artikel 3.4f
Artikel 3.4g
Artikel 3.4ga
Artikel 3.4gb
Artikel 3.4gc
Artikel 3.4gd

§ 3.1.3. Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.4h
Artikel 3.4i
Artikel 3.4j
Artikel 3.4k
Artikel 3.4l
Artikel 3.4m
Artikel 3.4n
Artikel 3.4o
Artikel 3.4p
Artikel 3.4q
Artikel 3.4r
Artikel 3.4s

§ 3.1.4. Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.4t

Afdeling 3.2. Installaties

§ 3.2.1. Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie als bedoeld in § 3.2.1 en § 5.1.5 van het besluit

Artikel 3.5
Artikel 3.6
Artikel 3.7
Artikel 3.7a
Artikel 3.7b
Artikel 3.7c
Artikel 3.7d
Artikel 3.7e
Artikel 3.7f
Artikel 3.7g
Artikel 3.7h
Artikel 3.7i
Artikel 3.7j
Artikel 3.7k
Artikel 3.7l
Artikel 3.7m
Artikel 3.7n
Artikel 3.7o
Artikel 3.7p

§ 3.2.2. In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Artikel 3.8
Artikel 3.9
Artikel 3.10

§ 3.2.3. In werking hebben van een windturbine

Artikel 3.11
Artikel 3.12
Artikel 3.13
Artikel 3.14
Artikel 3.14a
Artikel 3.14b
Artikel 3.14c
Artikel 3.14d
Artikel 3.14e

§ 3.2.3a. In werking hebben van een windturbinepark

Artikel 3.14f
Artikel 3.14g
Artikel 3.14h
Artikel 3.14i
Artikel 3.14j
Artikel 3.14k
Artikel 3.14l
Artikel 3.14m
Artikel 3.14n
Artikel 3.14o

§ 3.2.4. In werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater

Artikel 3.15
Artikel 3.16

§ 3.2.5. In werking hebben van een natte koeltoren

Artikel 3.16a

§ 3.2.6. In werking hebben van een koelinstallatie

Artikel 3.16b

§ 3.2.7. In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie

Artikel 3.16d
Artikel 3.16e

§ 3.2.8. Installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem

Artikel 3.16f
Artikel 3.16fa
Artikel 3.16g

Afdeling 3.3. Activiteiten met voer- of vaartuigen

§ 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen

Artikel 3.17
Artikel 3.17a
Artikel 3.18
Artikel 3.19 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 3.20
Artikel 3.21
Artikel 3.21a
Artikel 3.21b
Artikel 3.22
Artikel 3.23
Artikel 3.24
Artikel 3.25
Artikel 3.26

§ 3.3.2. Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen

Artikel 3.27
Artikel 3.27a
Artikel 3.27b [Vervallen per 01-01-2016]

§ 3.3.3. Het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en daarmee samenhangende activiteiten

Artikel 3.27c
Artikel 3.27d
Artikel 3.27e
Artikel 3.27f
Artikel 3.27g
Artikel 3.27h
Artikel 3.27i
Artikel 3.27j
Artikel 3.27k

§ 3.3.4. Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Artikel 3.27l

§ 3.3.5. Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen in een jachthaven

Artikel 3.27m

Afdeling 3.4. Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen

§ 3.4.1. Opslaan van propaan

Artikel 3.28
Artikel 3.29
Artikel 3.30
Artikel 3.31

§ 3.4.2. Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn

Artikel 3.32 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.33
Artikel 3.34
Artikel 3.35
Artikel 3.36
Artikel 3.37
Artikel 3.37a
Artikel 3.38
Artikel 3.38a

§ 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen

Artikel 3.39
Artikel 3.40
Artikel 3.41
Artikel 3.42
Artikel 3.43
Artikel 3.44
Artikel 3.45
Artikel 3.46
Artikel 3.47
Artikel 3.48
Artikel 3.49
Artikel 3.50
Artikel 3.51
Artikel 3.52
Artikel 3.53
Artikel 3.54
Artikel 3.55
Artikel 3.55a

§ 3.4.4. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3.56 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.57 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.58 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.59 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.60 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.61 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.62 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.63 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.64 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 3.4.5. Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

Artikel 3.65

§ 3.4.6. Opslaan van drijfmest of digestaat

Artikel 3.66
Artikel 3.67
Artikel 3.68
Artikel 3.69
Artikel 3.70

§ 3.4.7. Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen

Artikel 3.71

§ 3.4.8. Het vullen van gasflessen met propaan of butaan

Artikel 3.71a

§ 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Artikel 3.71b
Artikel 3.71c
Artikel 3.71d
Artikel 3.71e
Artikel 3.71f
Artikel 3.71g
Artikel 3.71h

§ 3.4.10. Opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen

Artikel 3.71i
Artikel 3.71j

Afdeling 3.5. Agrarische activiteiten

§ 3.5.1. Telen of kweken van gewassen in een kas

Artikel 3.72
Artikel 3.73
Artikel 3.74
Artikel 3.75
Artikel 3.76
Artikel 3.77
Artikel 3.78
Artikel 3.78a

§ 3.5.2. Telen van gewassen in de open lucht

Artikel 3.79
Artikel 3.80
Artikel 3.81
Artikel 3.82
Artikel 3.83 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 3.84 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 3.85 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 3.86 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 3.87 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 3.88 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 3.89 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 3.90 [Vervallen per 01-01-2018]
Artikel 3.91

§ 3.5.3. Aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen

Artikel 3.92
Artikel 3.93

§ 3.5.4. Het behandelen van gewassen

Artikel 3.94
Artikel 3.94a
Artikel 3.94b

§ 3.5.5. Composteren

Artikel 3.95

§ 3.5.6. Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

Artikel 3.96
Artikel 3.97
Artikel 3.98
Artikel 3.99
Artikel 3.100
Artikel 3.101

§ 3.5.7. Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren

Artikel 3.102

§ 3.5.8. Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen

Artikel 3.102a
Artikel 3.102b
Artikel 3.102c
Artikel 3.102d
Artikel 3.102e
Artikel 3.102f

Afdeling 3.6. Voedingsmiddelen

§ 3.6.1. Bereiden van voedingsmiddelen

Artikel 3.103

§ 3.6.2. Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten

Artikel 3.104
Artikel 3.105

§ 3.6.3. Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Artikel 3.106
Artikel 3.107

Afdeling 3.7. Sport en recreatie

§ 3.7.1. Binnenschietbanen

Artikel 3.108
Artikel 3.109
Artikel 3.110
Artikel 3.111
Artikel 3.112
Artikel 3.113

§ 3.7.2. Traditioneel schieten

Artikel 3.114

Afdeling 3.8. Overige activiteiten

§ 3.8.1. Gemeentelijke milieustraat

Artikel 3.115

§ 3.8.2. Buitenschietbanen

Artikel 3.116
Artikel 3.117
Artikel 3.118
Artikel 3.118a

§ 3.8.3. Coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten

Artikel 3.119
Artikel 3.120
Artikel 3.121
Artikel 3.122

§ 3.8.4. Fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren

Artikel 3.123
Artikel 3.124

Hoofdstuk 4. Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten geldend voor een inrichting type A of een inrichting type B

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke stoffen en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

§ 4.1.1. Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners of vaste kunstmeststoffen

Artikel 4.1
Artikel 4.2
Artikel 4.3
Artikel 4.4
Artikel 4.4a
Artikel 4.4b
Artikel 4.4c
Artikel 4.4d
Artikel 4.5
Artikel 4.6
Artikel 4.6a [Vervallen per 01-12-2013]
Artikel 4.7
Artikel 4.8
Artikel 4.9
Artikel 4.9a
Artikel 4.9b
Artikel 4.10
Artikel 4.10a
Artikel 4.10b

§ 4.1.2. Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen

Artikel 4.11
Artikel 4.12
Artikel 4.12a

§ 4.1.3. Opslaan van stoffen in opslagtanks

§ 4.1.3.1. Opslaan van stoffen klasse 5.1 van het ADR en stoffen klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, halfzware olie, PER, polyesterhars of andere vloeibare bodembedreigende stoffen, niet zijnde gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen, smeerolie of afgewerkte olie, in bovengrondse opslagtanks
Artikel 4.13
Artikel 4.14
Artikel 4.15
Artikel 4.15a
Artikel 4.16
Artikel 4.17
Artikel 4.18
Artikel 4.18a
Artikel 4.19
Artikel 4.19a
Artikel 4.19b
§ 4.1.3.2. Opslaan van zuurstof, kooldioxide, argon, helium of stikstof in een bovengrondse opslagtank
Artikel 4.20.1
Artikel 4.20.2
§ 4.1.3.3. Opslaan van propeen
Artikel 4.20a

§ 4.1.4. Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen

Artikel 4.21

§ 4.1.5. Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden

Artikel 4.22
Artikel 4.23
Artikel 4.24
Artikel 4.25
Artikel 4.25a
Artikel 4.26
Artikel 4.27

§ 4.1.6. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.33 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.1.7. Opslaan van vaste kunstmeststoffen

Artikel 4.34
Artikel 4.35 [Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 4.2. [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.2.1. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.36 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.2.2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.37 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 4.3. Activiteiten met betrekking tot hout of kurk

§ 4.3.1. Mechanische bewerking van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Artikel 4.38
Artikel 4.39
Artikel 4.39a

§ 4.3.2. Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

Artikel 4.40
Artikel 4.41
Artikel 4.42
Artikel 4.43

Afdeling 4.4. Activiteiten met betrekking tot rubber of kunststof

§ 4.4.1. Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Artikel 4.44
Artikel 4.45
Artikel 4.45a

§ 4.4.2. Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Artikel 4.46
Artikel 4.47
Artikel 4.48
Artikel 4.49

§ 4.4.3. Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber, thermoplastisch kunststof of polyesterhars

Artikel 4.49a
Artikel 4.49b
Artikel 4.49c
Artikel 4.49d
Artikel 4.49e

Afdeling 4.5. Activiteiten met betrekking tot metaal

§ 4.5.1. Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen

Artikel 4.50
Artikel 4.51
Artikel 4.52
Artikel 4.53
Artikel 4.54

§ 4.5.2. Lassen van metalen

Artikel 4.54a
Artikel 4.55
Artikel 4.56

§ 4.5.3. Solderen van metalen

Artikel 4.57
Artikel 4.58
Artikel 4.59

§ 4.5.4. Stralen van metalen

Artikel 4.60
Artikel 4.61
Artikel 4.62

§ 4.5.5. Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Artikel 4.63
Artikel 4.64
Artikel 4.65
Artikel 4.65a
Artikel 4.66
Artikel 4.67

§ 4.5.6. Aanbrengen anorganische deklagen op metalen

Artikel 4.68
Artikel 4.69
Artikel 4.70

§ 4.5.7. Beitsen of etsen van metalen

Artikel 4.71
Artikel 4.72
Artikel 4.73

§ 4.5.8. Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen

Artikel 4.74
Artikel 4.75
Artikel 4.76

§ 4.5.9. Aanbrengen van conversielagen op metalen

Artikel 4.77
Artikel 4.78
Artikel 4.79
Artikel 4.80

§ 4.5.10. Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

Artikel 4.81
Artikel 4.82
Artikel 4.83

§ 4.5.11. Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met § 4.5.11 van het besluit

Artikel 4.84

§ 4.5.12. Smelten en gieten van metalen

Artikel 4.84.1
Artikel 4.84.2
Artikel 4.84.3
Artikel 4.84.4
Artikel 4.84.5
Artikel 4.84.6
Artikel 4.84.7
Artikel 4.84.8

Afdeling 4.5a. Activiteiten met betrekking tot steen

§ 4.5a.1. Mechanische bewerkingen van steen

Artikel 4.84a
Artikel 4.84b

§ 4.5a.2. Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Artikel 4.84c
Artikel 4.84d
Artikel 4.84e

§ 4.5a.3. Chemisch behandelen van steen

Artikel 4.84f

§ 4.5a.4. Het vervaardigen van betonmortel

Artikel 4.84g
Artikel 4.84h

§ 4.5a.5. Het vormgeven van betonproducten

Artikel 4.84i
Artikel 4.84j

§ 4.5a.6. Het breken van steenachtig materiaal

Artikel 4.84k
Artikel 4.84l
Artikel 4.84m

Afdeling 4.6. Activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten

§ 4.6.1. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.85 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.6.2. Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen

Artikel 4.86
Artikel 4.86a
Artikel 4.87
Artikel 4.87a
Artikel 4.87b

§ 4.6.3. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen

Artikel 4.88
Artikel 4.89 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.90 [Vervallen per 31-12-2011]
Artikel 4.91
Artikel 4.92
Artikel 4.92a
Artikel 4.92b
Artikel 4.93
Artikel 4.93a
Artikel 4.94
Artikel 4.94a

§ 4.6.4. Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren

Artikel 4.95
Artikel 4.96
Artikel 4.97

§ 4.6.5. Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen

Artikel 4.98
Artikel 4.99

Afdeling 4.7. Activiteiten met betrekking tot grafische processen

§ 4.7.1. Zeefdrukken

Artikel 4.100
Artikel 4.101
Artikel 4.102

§ 4.7.1a. Vellenoffset druktechniek

Artikel 4.102a
Artikel 4.102b
Artikel 4.102c
Artikel 4.102d
Artikel 4.102e

§ 4.7.1b. Rotatieoffset druktechniek

Artikel 4.102ea
Artikel 4.102eb

§ 4.7.1c. Flexodruk of verpakkingsdiepdruk

Artikel 4.102ec
Artikel 4.102ed
Artikel 4.102ef

Afdeling 4.7a. Activiteiten met betrekking tot papier, karton, textiel, leer of bont

§ 4.7a.1. Bewerken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton

Artikel 4.102f
Artikel 4.102g
Artikel 4.102h
Artikel 4.102i
Artikel 4.102j
Artikel 4.102k

§ 4.7a.2. Reinigen en wassen van textiel

Artikel 4.103 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.104

§ 4.7a.3. Mechanische bewerking of verwerking van textiel

Artikel 4.104a
Artikel 4.104b
Artikel 4.104ba

§ 4.7a.4. Lassen van textiel

Artikel 4.104c

§ 4.7a.5. Lijmen, coaten of veredelen van textiel, leer of bont

Artikel 4.104d
Artikel 4.104e
Artikel 4.104f
Artikel 4.104g
Artikel 4.104ga

Afdeling 4.8. Overige activiteiten

§ 4.8.1. Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen

Artikel 4.104h
Artikel 4.104i

§ 4.8.2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.105 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 4.106 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.3. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.107 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.4. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.108 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.108a [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.5. In werking hebben van een acculader

Artikel 4.109

§ 4.8.6. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.110 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.7. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.111 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.8.8. In werking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een strooiveld

Artikel 4.112
Artikel 4.112a
Artikel 4.113
Artikel 4.114
Artikel 4.115

§ 4.8.9. In werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte

Artikel 4.116
Artikel 4.117
Artikel 4.118
Artikel 4.119
Artikel 4.120
Artikel 4.121

Hoofdstuk 5. Industriële emissies

Afdeling 5.1. Grote stookinstallaties

§ 5.1.0. Algemeen

Artikel 5.1

§ 5.1.1. Monitoring van emissies

Artikel 5.2
Artikel 5.3
Artikel 5.4

§ 5.1.2. Meettechnieken

Artikel 5.5
Artikel 5.6
Artikel 5.7

§ 5.1.3. Beoordeling van de naleving van de emissiegrenswaarden

Artikel 5.8
Artikel 5.8a

§ 5.1.4. Overige voorwaarden

Artikel 5.8b

Afdeling 5.2. Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties

§ 5.2.0. Algemeen

Artikel 5.9

§ 5.2.1. Monitoring van emissies

Artikel 5.10
Artikel 5.11
Artikel 5.12
Artikel 5.13
Artikel 5.14
Artikel 5.15
Artikel 5.16
Artikel 5.17

§ 5.2.2. Meettechnieken

Artikel 5.18
Artikel 5.19
Artikel 5.20

§ 5.2.3. Beoordeling van de naleving van de emissiegrenswaarden

Artikel 5.21
Artikel 5.22

§ 5.2.4. Exploitatievoorwaarden

Artikel 5.23
Artikel 5.24

§ 5.2.5. Overige voorwaarden

Artikel 5.25
Artikel 5.26
Artikel 5.27
Artikel 5.28
Artikel 5.29

Afdeling 5.3. Installatie voor de productie van titaandioxide

§ 5.3.0. Algemeen

Artikel 5.30

§ 5.3.1. Monitoring van emissies

Artikel 5.31
Artikel 5.32
Artikel 5.33
Artikel 5.34

§ 5.3.2. Meettechnieken

Artikel 5.35
Artikel 5.36

Afdeling 5.4. Installatie voor de productie van asfalt

Artikel 5.37

Afdeling 5.5. Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen

Artikel 5.38

Afdeling 5.6. Op- en overslag van benzine

Paragraaf 5.6.1. Opslaginstallaties

Artikel 5.39
Artikel 5.40
Artikel 5.41
Artikel 5.42
Artikel 5.43
Artikel 5.44

Paragraaf 5.6.2. Overslaginstallaties

Artikel 5.45
Artikel 5.46
Artikel 5.47
Artikel 5.48
Artikel 5.49
Artikel 5.50
Artikel 5.51
Artikel 5.52
Artikel 5.53
Artikel 5.54

Afdeling 5.7. Overige installaties

Paragraaf 5.7.1. LPG-tankstations

Artikel 5.55
Artikel 5.56
Artikel 5.57
Artikel 5.58
Artikel 5.59
Artikel 5.60
Artikel 5.61
Artikel 5.62
Artikel 5.63
Artikel 5.64
Artikel 5.65
Artikel 5.66
Artikel 5.67
Artikel 5.68
Artikel 5.69
Artikel 5.70
Artikel 5.71
Artikel 5.72
Artikel 5.73
Artikel 5.74
Artikel 5.75
Artikel 5.76
Artikel 5.77
Artikel 5.78
Artikel 5.79
Artikel 5.80
Artikel 5.81
Artikel 5.82
Artikel 5.83
Artikel 5.84
Artikel 5.85
Artikel 5.86
Artikel 5.87

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

§ 6.1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.1 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.2 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.3 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.4 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5aa [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5b [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5ba [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5c [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5d [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5e [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5f [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6.5g [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5h [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5ha [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5i [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.5j [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.6 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.6a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.6b [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.7 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.8 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.9 [Vervallen per 31-12-2011]

Artikel 6.10 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.11 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.11a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.11aa [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.11b [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6.12 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6.2. Slotbepalingen

Artikel 6.13

Artikel 6.14

Artikel 6.15

Artikel 6.16

Bijlage 1 [Nog niet in werking]

Bijlage 2

Bijlage 3. Lijst met dierpathogenen

Bijlage 4. bij de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Bijlage 5. Emmissiefactoren zuiveringstechnische werken

Bijlage 6. Model voor de rapportage, behorend bij artikel 3.73

Bijlage 7. Meetvoorschrift binnenschietinrichtingen

Bijlage 8. Rekenmethode zuiveringsrendement van de zuiveringtechnische werken waarvoor het openbaar lichaam of een andere rechtspersoon met de zorg is belast

Bijlage 9. Rekenvoorschrift buitenschietbanen

Bijlage 10. behorende bij artikel 2.16, eerste lid , van de Activiteitenregeling milieubeheer

Bijlage 10a. behorende bij artikel 2.16c, eerste lid , van de Activiteitenregeling milieubeheer, methoden voor de bepaling van de terugverdientijd en de berekening van de emissie van kooldioxide

Bijlage 10b. behorende bij artikel 2.16e , regels ten aanzien van het onderzoek naar maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik

Bijlage 10c. behorende bij artikel 2.16, tweede lid , van de Activiteitenregeling milieubeheer, erkende maatregelenlijst voor een inrichting waarop artikel 3.55 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is of een inrichting waarop artikel 3.75 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is en waarbij degene die de inrichting drijft gebruik maakt van het tarief, bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag

Bijlage 10d. behorende bij artikel 2.16c, tweede lid , methoden voor de bepaling van de terugverdientijd en de berekening van de emissie van kooldioxide voor een inrichting waarop artikel 3.55 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is of een inrichting waarop artikel 3.75 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is en waarbij degene die de inrichting drijft gebruik maakt van het tarief, bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag

Bijlage 11. Categorieën van afvalstoffen

Bijlage 12a. Lijst van stoffen, stofklassen en stofcategorieën

Bijlage 12b

Bijlage 13. Lijst waarden (maximaal toelaatbare risico’s) zeer zorgwekkende stoffen

Bijlage 14. Procedure voor vaststellen Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) van een zeer zorgwekkende stof in lucht: