Home

Uitvoeringsbesluit pacht

Geldig van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015
Geldig van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015

Uitvoeringsbesluit pacht

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 juli 2007, nr. TRCJZ/2007/2246, Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op de artikelen 327, eerste lid, en 393, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, op artikel 60, derde lid, van de Luchtvaartwet, op de artikelen 1, 9, 15, 16, 42 en 44, eerste lid, van de Uitvoeringswet grondkamers, op artikel 15, tweede lid, van de Vorderingswet, op artikel 57, eerste lid, van de Wet agrarisch grondverkeer, op artikel 63 van de Wet inrichting landelijk gebied, alsmede op de artikelen 48b, tweede en derde lid, en 69a van de Wet op de rechterlijke organisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 9 augustus 2007, no. W11.07.0259/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 september 2007 nr. TRCJZ/2007/2930, Directie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Uitvoering van artikel 393, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  1. verplichting: verplichting als bedoeld in artikel 389, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

  2. hoogst toelaatbare vergoeding: hoogst toelaatbare vergoeding als bedoeld in artikel 393, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

De hoogst toelaatbare vergoeding is die welke de grondkamer voor elk geval afzonderlijk vaststelt met inachtneming van dit hoofdstuk.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk 2. Uitvoering van de artikelen 1 , 9 , 15 , 16 , 42 en 44, eerste lid, van de Uitvoeringswet grondkamers

Paragraaf 1. Rechtsgebied grondkamers

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Paragraaf 2. Tarieven grondkamers en Centrale Grondkamer

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Paragraaf 3. Reglement voor de grondkamers en de Centrale Grondkamer

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Paragraaf 4. Vergoedingen voor de grondkamers en de Centrale Grondkamer

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 49a

Hoofdstuk 3. Uitvoering van de artikelen 48b, tweede en derde lid , en 69a van de Wet op de rechterlijke organisatie

Paragraaf 1. Eed en belofte deskundige leden van de pachtkamers

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Paragraaf 2. Vergoedingen deskundige leden van de pachtkamers

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Hoofdstuk 4. Aanpassing algemene maatregelen van bestuur

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Hoofdstuk 5. Slotartikelen

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64