Home

Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Geldig van 1 april 2022 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 april 2022 tot 1 januari 2024

Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2022 tot 01-01-2024]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

 • gewasbeschermingsmiddel met een laag risico: gewasbeschermingsmiddel zoals bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de verordening (EG) nr. 1107/2009;

 • groepsaccommodaties: een accommodatie met ten minste twintig slaapplaatsen voor het verstrekken van logies aan personen in groepsverband;

 • grondwaterbeschermingsgebied: een gebied waarbinnen de kwaliteit van het grondwater krachtens artikel 1.2 van de Wet milieubeheer wordt beschermd;

 • onkruid: een op een bepaalde bodem of ander oppervlak ongewenste plant, plantbegroeiing of houtachtig gewas;

 • richtlijn 2000/29/EG: richtlijn nr. 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PbEG 2000, L 169);

 • risicogetal: een volgens een door de Gezondheidsraad opgestelde methode vastgesteld getal dat het extra risico per jaar op sterfte door kanker van 4.10–5 bij een blootstelling gedurende 40 jaar, vijf dagen per week en acht uur per dag weergeeft;

 • stobbe: deel van een boom dat achterblijft in en boven de grond nadat de boom bovengronds is omgezaagd;

 • ultra low volume-formulering: een gewasbeschermingsmiddel in hooggeconcentreerde vorm, bestemd om in fijne druppelvorm te worden verspoten;

 • verordening 284/2013: Verordening (EU) nr. 284/2013 van de Commissie van 1 maart 2013 tot vaststelling van de gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Pb EU 2013, L 93);

 • verordening (EU) 1143/2014: Verordening (EU) Nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PbEU 2014, L 317);

 • wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Hoofdstuk 2. Toelating gewasbeschermingsmiddelen

§ 1. Bijzondere vormen van toelating

Artikel 2.1. Afbouwplan

Artikel 2.2. Beoordeling vereenvoudigde uitbreidingstoelating

§ 2. Voorschriften bij de toelating

Artikel 2.3. Risicogroep gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 21-11-2013]

§ 1. [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.1 [Vervallen per 21-11-2013]

§ 2. [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.2 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.3 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.4 [Vervallen per 28-06-2013]

§ 3. [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.5 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.6 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.7 [Vervallen per 21-11-2013]

§ 3a. [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.7a [Vervallen per 21-11-2013]

§ 4. [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.8 [Vervallen per 21-11-2013]

§ 5. [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.9 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.10 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.11 [Vervallen per 21-11-2013]

§ 6. [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.12 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.13 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 3.14 [Vervallen per 21-11-2013]

§ 7. [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3.15 [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk 4. Erkenning van bedrijven en instellingen voor het doen van onderzoek naar de werking van gewasbeschermingsmiddelen

Artikel 4.1. Erkenning voor onderzoek voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Artikel 4.1a. Erkenning voor onderzoek met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of niet-toegelaten gebruik

Artikel 4.2 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 4.3. Duur van de erkenning

Artikel 4.4. Herbeoordeling erkenning bij wijziging organisatie

Artikel 4.5 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 4.6 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 4.7 [Vervallen per 01-01-2021]

Hoofdstuk 5. Het register van het college en openbaarmaking

§ 1. De registers voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 5.1. Het register omtrent gewasbeschermingsmiddelen

Artikel 5.2. Het biocidenregister

Artikel 5.3 [Vervallen per 21-11-2013]

§ 2. Openbaarmaking

Hoofdstuk 6. Bewijs van vakbekwaamheid voor handel en gebruik

§ 1. Bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 6.1. Betekenis bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 6.2. Bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming

Artikel 6.3. Verstrekken bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming

Artikel 6.3a. Instructie vakbekwaamheid gewasbescherming

Artikel 6.3b. Intrekking bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 6.4. Bewijs van vakbekwaamheid biociden

Artikel 6.5. Voorwaarde voor de verlenging van een bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 6.6. Vrijstelling bewijs van vakbekwaamheid

Artikel 6.7. Werken met gewasbeschermingsmiddelen

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen inzake handel

Artikel 7.1. Kettingbeding verboden gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 7.2 [Vervallen per 16-12-2011]

Artikel 7.3 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 7.3a. Administratie algemeen

Artikel 7.3b. Bestemd voor gebruik buiten Nederland

Artikel 7.3c. Administratie van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden

Artikel 7.3d. Opslag en vervoer, bestemd voor gebruik buiten Nederland

Artikel 7.4. Informatieplicht niet-professionele gebruiker

Hoofdstuk 8. Gebruik

§ 1. Geïntegreerde bestrijding en juist gebruik

Artikel 8.1. Vrijstelling gewasbeschermingsmonitor

§ 2. Toepassingsmethoden, – technieken en – materialen

Artikel 8.2. (Noodzakelijk voor veilige exploitatie)

Artikel 8.3. (Noodzakelijk voor de bescherming van mens, dier of milieu)

Artikel 8.3a [Vervallen per 01-04-2022]

Artikel 8.4. (Specifieke terreinen voor sport en recreatie)

Artikel 8.5

Artikel 8.6 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 8.7 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 8.8. Toepasselijkheid bepalingen inzake gasvormige en gasvormende middelen

Artikel 8.9. Melding toepassing fosforwaterstof, sulfurylfluoride en waterstofcyanide

Artikel 8.10. Melding bij periodieke toepassing

Artikel 8.10a [Vervallen per 31-03-2016]

§ 3. Monitoring na toelating

Artikel 8.11. Berekening MTR water

§ 4. [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 8.12 [Vervallen per 01-01-2019]

§ 5. Reiniging

Artikel 8.13. Reiniging van verpakkingen

§ 6. Keuring

Artikel 8.14. Keuring van gewasbeschermingsapparatuur

Hoofdstuk 9. Toezicht en handhaving

§ 1. Toezicht

Artikel 9.1. Aanwijzing toezichthouders

§ 2. Handhaving

Artikel 9.2 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 9.3 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 9.4 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9.5 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 9.6. Hoogte van de bestuurlijke boete

Artikel 9.7. Hoogte van de bestuurlijke boete bij herhaalde overtreding

Hoofdstuk 10. [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 10.1 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 10.2 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 10.3 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 10.4 [Vervallen per 16-12-2011]

Artikel 10.5 [Vervallen per 16-12-2011]

Artikel 10.6 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 10.7 [Vervallen per 21-11-2013]

Artikel 10.8 [Vervallen per 16-12-2011]

Artikel 10.9 [Vervallen per 21-11-2013]

Hoofdstuk 11. Intrekkingsbepalingen, wijzigingsbepalingen, overgangsrecht en slotbepalingen

Artikel 11.1. Intrekken mandaatbesluit

Artikel 11.2. Intrekken instellingsregeling commissie van toezicht

Artikel 11.3. Wijziging Warenwetregeling Babyvoeding

Artikel 11.4. Wijziging Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten

Artikel 11.5. Wijziging van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

Artikel 11.6. Wijziging van de Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren

Artikel 11.7. Wijziging van de regeling met de citeertitel Besluit organisatie VWA

Artikel 11.8. Wijziging van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006

Artikel 11.9 [Vervallen per 16-12-2011]

Artikel 11.10 [Vervallen per 16-12-2011]

Artikel 11.10a. Wijziging artikel 6.6

Artikel 11.10b. Toelating toevoegingstoffen

Artikel 11.10c. Toelating met niet-goedgekeurde beschermstoffen en synergisten

Artikel 11.10d

Artikel 11.10e

Artikel 11.11. Inwerkingtreding

Artikel 11.12. Citeertitel

Bijlage I [Vervallen per 21-11-2013]

Bijlage II [Vervallen per 21-11-2013]

Bijlage III [Vervallen per 16-12-2011]

Bijlage IV [Vervallen per 26-11-2011]

Bijlage V [Vervallen per 26-11-2011]

Bijlage VI

Bijlage VII. Eindtermen voor de opleiding tot Gassingsleider

Bijlage VIII [Vervallen per 16-12-2011]

Bijlage IX [Vervallen per 21-11-2013]

Bijlage X. Gasvormige en gasvormende gewasbeschermingsmiddelen of biociden

Bijlage XI. Kennisgeving gassingen

Bijlage XII. Gasvrijverklaring

Bijlage XIII. Bestuurlijke boetes

Bijlage XIV [Vervallen per 01-01-2021]

Bijlage XV [Vervallen per 28-06-2013]

Bijlage XVI [Vervallen per 21-11-2013]

Bijlage XVII. Gebruik op sportvelden als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, onderdeel a