Home

Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC

Geldig van 1 augustus 2012 tot 1 juli 2013
Geldig van 1 augustus 2012 tot 1 juli 2013

Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2012 tot 01-07-2013]
[Regeling ingetrokken per 01-08-2018]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 178a, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 11a, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO, artikel 10b, tweede lid, van het Besluit bekostiging WEC en artikel 4 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. bevoegd gezag: het bevoegd gezag bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

  2. de Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  3. WEC: de Wet op de expertisecentra;

  4. WPO: de Wet op het primair onderwijs.

Artikel 2. Verstrekking

1.

Het bevoegd gezag verstrekt de leerlinggegevens tezamen met het persoonsgebonden nummer, bedoeld in artikel 178a, tweede lid, van de WPO en in artikel 164a, tweede lid, van de WEC, overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 1 bij deze regeling aan de Minister.

2.

Het bevoegd gezag verstrekt de organisatiegegevens, genoemd in bijlage 2 bij deze regeling overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 2 bij deze regeling, aan de Minister.

3.

Het bevoegd gezag, het bestuur van een regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de Wet op de expertisecentra en het bestuur van een centrale dienst als bedoeld in artikel 68 van de Wet op het primair onderwijs, voor zover deze dienst personeelsbekostiging voor zorgvoorzieningen ontvangt als bedoeld in artikel 132 van genoemde wet verstrekt de financiële gegevens, genoemd in bijlage 3 bij deze regeling overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 3 bij deze regeling, aan de Minister.

4.

Het bevoegd gezag verstrekt de personele gegevens, genoemd in bijlage 4 bij deze regeling overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 4 bij deze regeling, aan de Minister.

Artikel 3. Bijzondere verstrekking

1.

Het bevoegd gezag dat na overleg met de Minister, door de Minister niet in staat wordt geacht de gegevens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, op de in dat lid genoemde wijze te verstrekken, verstrekt de gegevens op de wijze die door de Minister wordt vastgesteld na overleg met het bevoegd gezag.

2.

Het bevoegd gezag dat na overleg met de Minister, door de Minister niet in staat wordt geacht de gegevens bedoeld in artikel 2, tweede, derde of vierde lid, op de in dat lid genoemde wijze te verstrekken, verstrekt de gegevens op de wijze die door de Minister wordt vastgesteld na overleg met het bevoegd gezag.

Artikel 4. Data en termijnen voor verstrekking

Artikel 4a. Inzage leerlingenadministratie

Artikel 5. Terugkoppeling inschrijvingsgegevens

Artikel 6. Inwerkingtreding

Artikel 7. Citeertitel

Bijlage 1. bij Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC (PvE leerlinggegevens)

Bijlage 2. bij Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC (PvE organisatiegegevens)

Bijlage 3. bij Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC (PvE financiële gegevens)

Bijlage 4. bij Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC (PvE personele gegevens)

Bijlage 5. bij de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC