Home

Pachtprijzenbesluit 2007

Geldig van 1 september 2007 tot 31 oktober 2007
Geldig van 1 september 2007 tot 31 oktober 2007

Pachtprijzenbesluit 2007

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2007 tot 31-10-2007]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 april 2007, No. TRCJZ/2007/1255, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 327, eerste lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 2007, No. W11.07.0109/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 juli 2007, No. TRCJZ/2007/2124, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. (definities)

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • bedrijveninformatienet: informatienet, waarin de gegevens worden verzameld, bedoeld in verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap (PbEG 109);

  • gemiddelde pachtprijs: 50% van de waarde van landbouwgrond in onverpachte staat in het jaar voorafgaand aan het jaar, waarin de regeling, bedoeld in artikel 2 in werking treedt;

  • Nederlandse grootte-eenheid: maatstaf om de economische omvang van agrarische bedrijven vast te stellen, die is gebaseerd op de bruto standaard saldi, die worden vastgesteld volgens de beschikking nr. 1985/377/EEG van de Europese Commissie van 7 juni 1985 houdende invoering van een communautaire typologie van landbouwbedrijven (PbEG L 220);

  • Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • pachtprijsgebied: gebied als bedoeld in de bijlage bij dit besluit;

  • reële lange kapitaalmarktrente: effectief rendement van de 10-jarige Euro Interest Rate Swap verminderd met de inflatie;

  • vergoeding voor eigen arbeid: modaal inkomen vastgesteld door het Centraal Planbureau, zoals dat gold in het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de regeling van Onze Minister, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  • vrije verkeerswaarde: waarde van land in onverpachte staat die overeenstemt met de prijs bij voortgezet agrarisch gebruik, en die tot stand komt als redelijk handelende partijen op de markt tot koop en verkoop besluiten over te gaan, waarbij de investeringen van de pachter buiten beschouwing worden gelaten.

Hoofdstuk 2. Land zonder woningen of andere opstallen

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 2. (tweejaarlijkse vaststelling hoogst toelaatbare pachtprijs)

Artikel 3. (relatie vrije verkeerswaarde)

Paragraaf 2. De pachtprijs

Artikel 4. (pachtprijs)

Artikel 5. (gegevens)

Artikel 6. (grondbeloning)

Artikel 7. (kosten voor grond en niet aangekochte immateriële activa)

Artikel 8. (bedrijfsvermogen)

Artikel 9. (vereiste rendement verpachter)

Artikel 10. (veranderpercentage)

Paragraaf 3. Tuinland

Artikel 11. (pachtprijs tuinland)

Artikel 12. (gegevens berekening pachtprijs)

Paragraaf 4. Fruitteelt

Artikel 13

Hoofdstuk 3. Agrarische woningen

Artikel 14. (hoogst toelaatbare pachtprijs)

Artikel 15. (wijziging pachtprijs in bestaande overeenkomsten)

Hoofdstuk 4. Bedrijfsgebouwen

Artikel 16. (akkerbouw- en veeteeltbedrijven en gemengde bedrijven)

Artikel 17. (nieuwe bedrijfsgebouwen of glasopstanden)

Artikel 18. (verbeteringen of bijzondere voorzieningen)

Artikel 19. (bijzondere bepalingen)

Artikel 20. (wijziging pachtprijs in bestaande overeenkomsten)

Hoofdstuk 5. Overig

Artikel 21. (verzoek herziening)

Artikel 22. (omslag waterschapslasten)

Artikel 23. (omslag ruilverkavelings- en landinrichtingsrente)

Artikel 24. (formulier grondkamer)

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Bijlage Behorende bij artikel 1 van het Pachtprijzenbesluit 2007