Home

Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten betreffende CDM-projectactiviteiten

Geldig van 1 januari 2010 tot 1 mei 2013
Geldig van 1 januari 2010 tot 1 mei 2013

Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten betreffende CDM-projectactiviteiten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2010 tot 01-05-2013]
[Regeling ingetrokken per 01-05-2013]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de Algemeen Directeur van SenterNovem van 29-06-2007, kenmerk ZJZ0784515;

Besluit:

Artikel 1

Aan de Algemeen Directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend tot:

  1. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Regeling Instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten, voor zover die besluiten betrekking hebben op de verlening van instemmingen aan CDM-projectactiviteiten als bedoeld in artikel 12, vijfde lid, onder a, van het Protocol van Kyoto, en

  2. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

Aan de Algemeen Directeur van Agentschap NL worden volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De Algemeen Directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7