Home

Besluit tot handhaving van het ISO

Geldig van 12 januari 2007 tot 28 januari 2007
Geldig van 12 januari 2007 tot 28 januari 2007

Besluit tot handhaving van het ISO

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 28-01-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-02-2011]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Er is een Interdepartementaal Steun Overleg (ISO).

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Het ISO is belast met de coördinatie van:

  1. de vaststelling van het Nederlandse standpunt over Europees beleid en wetgeving op het gebied van staatssteun;

  2. een inhoudelijk, organisatorisch en procedureel adequate uitvoering van Europees beleid, Europese wetgeving en rechtspraak op het gebied van staatssteun in Nederlands beleid, Nederlandse wetgeving en de Nederlandse bestuurspraktijk.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

Het ISO bestaat uit:

  1. een voorzitter;

  2. een lid en een plaatsvervangend lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door of vanwege iedere minister;

  3. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie;

  4. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door het Interprovinciaal Overleg;

  5. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  6. een lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door de Unie van Waterschappen.

  7. een lid aan te wijzen door de Stichting Europa decentraal

2.

Er kunnen agendaleden per ministerie worden aangewezen, steeds aan te wijzen door of vanwege de minister.

3.

Het hoofd van het Coördinatiecentrum staatssteun van het Ministerie van Economische Zaken is de voorzitter van het ISO.

4.

Het secretariaat van het ISO berust bij de directie Europese Integratie en Strategie van het directoraat-generaal Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken.

5.

Het secretariaat is verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van het overleg.

6.

Het ISO kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen, al dan niet uit zijn midden, werkgroepen instellen.

7.

Het ISO kan zijn werkwijze, die van het secretariaat en de in lid 6 bedoelde werkgroepen nader regelen.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6

Artikel 7