Home

Besluit inburgering

Geldig van 29 november 2016 tot 1 oktober 2017
Geldig van 29 november 2016 tot 1 oktober 2017

Besluit inburgering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 29-11-2016 tot 01-10-2017]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1.1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. wet: de Wet inburgering;

  2. inburgeringsdiploma: het diploma, bedoeld in artikel 7, vierde lid, onderdeel g, van de wet, ten bewijze waarvan het inburgeringsexamen is behaald;

  3. Informatiesysteem Inburgering: het informatiesysteem, bedoeld in artikel 47 van de wet;

  4. rijksbijdrage: de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 52 van de wet, zoals dat artikel luidde voor de datum van inwerkingtreding van de Wet participatiebudget;

  5. lening: de lening, bedoeld in artikel 16 van de wet;

  6. Wet inburgering nieuwkomers: Wet inburgering nieuwkomers zoals die luidde op 31 december 2006.

Hoofdstuk 2. Inburgeringsplicht

Afdeling 1. Inburgeringsplicht

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Afdeling 2. Vrijstellingen

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Afdeling 3. Verblijf in Nederland tijdens de leerplichtige leeftijd

Artikel 2.6

Afdeling 4. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.7 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 5. Ontheffing

Artikel 2.8

Artikel 2.8a

Artikel 2.8b

Afdeling 6. Niveau van kennis en vaardigheden

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Afdeling 7. Verlenging van de termijn

Artikel 2.11

Artikel 2.12

Hoofdstuk 3. Inburgeringsexamen

§ 1. Algemeen

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

§ 2. Inhoud van het inburgeringsexamen

Artikel 3.7 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3.8 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3.9

Artikel 3.9a

Artikel 3.9b

Artikel 3.10

§ 3. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3.11 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3.12 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4. Kwaliteit van het inburgeringsexamen

Artikel 3.13

Hoofdstuk 4. Sociale lening

§ 1. Vaststelling van de lening

Artikel 4.1

Artikel 4.1a

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

§ 2. Terugbetaling van de lening

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 4.8

Artikel 4.9

Artikel 4.10

Artikel 4.11

Artikel 4.12

Artikel 4.13

Artikel 4.14

Artikel 4.15

§ 3. Slotbepaling

Artikel 4.16

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5.2 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5.3 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5.4 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5.5 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 6. Informatiebepalingen

Afdeling 1. Het informatiesysteem inburgering

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.4 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.5 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.6 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.7 [Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling 3. Overige bepalingen

Artikel 6.8

Artikel 6.9 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen

Afdeling 1. Vaststelling rijksbijdrage

Artikel 7.1

Artikel 7.1a

Artikel 7.2 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7.3 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7.4 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Artikel 7.7

Artikel 7.8

Artikel 7.9

Artikel 7.10

Afdeling 2. Vaststelling rijksbijdrage ten behoeve van inburgeringsplichtigen als bedoeld in het Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000, aan wie geen persoonsvolgend budget is verstrekt

Artikel 7.11

Artikel 7.12

Artikel 7.13

Artikel 7.14 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7.15

Artikel 7.16

Hoofdstuk 8. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8.1 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8.2 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8.3 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 1. Overgangsbepalingen

Artikel 9.1

Artikel 9.2 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9.3

Artikel 9.4 [Vervallen per 31-12-2008]

Artikel 9.5 [Vervallen per 31-12-2008]

Artikel 9.6 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9.7 [Vervallen per 31-12-2008]

Afdeling 2. Slotbepalingen

Artikel 9.8

Artikel 9.9

Bijlage bij artikel 6.1, tweede lid