Home

Vrijstellingsregeling Wft

Geldig van 9 december 2014 tot 1 januari 2015
Geldig van 9 december 2014 tot 1 januari 2015

Vrijstellingsregeling Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-12-2014 tot 01-01-2015]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

§ 1.1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder:

  1. het besluit: het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

  2. kredietbeheerder: bemiddelaar die in het kader van de overgang van vorderingen uit hoofde van overeenkomsten van krediet de verkrijgende onderneming assisteert bij het beheer en de uitvoering van die overeenkomsten;

  3. de wet: de Wet op het financieel toezicht.

Hoofdstuk 2. Vrijstelling van het Deel Markttoegang financiële ondernemingen

§ 2.0. Bedrijf van betaaldienstverlener

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:3d van de wet

Artikel 1a
Artikel 1b

§ 2.0a. Bedrijf van elektronischgeldinstelling

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:10d van de wet

Artikel 1c

§ 2.0b. Bedrijf van wisselinstelling

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:54k, eerste lid, van de wet

§ 2.0b. Bedrijf van wisselinstelling

Artikel 1c*

Artikel 1d

§ 2.1. Aanbieden van beleggingsobjecten

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:59, eerste lid, van de wet

Artikel 2

§ 2.2. Aanbieden van krediet

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:64, eerste lid, van de wet

Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 3b

§ 2.3. [Vervallen per 22-07-2013]

[Vervallen per 22-07-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 22-07-2013]

§ 2.4. Adviseren

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:79, eerste lid, van de wet

Artikel 5
Artikel 5a

§ 2.5. Bemiddelen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:85, eerste lid, van de wet

Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7

§ 2.6. Herverzekeringsbemiddelen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:91, eerste lid, van de wet

Artikel 8

§ 2.7. Optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:95, eerste lid, van de wet

Artikel 9

§ 2.8. Verlenen van beleggingsdiensten

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:104, eerste en tweede lid, van de wet

Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12 [Vervallen per 01-11-2007]
Artikel 13
Artikel 14

Hoofdstuk 3. Vrijstelling van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen

§ 3.1. Beheerders, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen en bewaarders

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de wet

Artikel 15
Artikel 16 [Vervallen per 01-11-2007]
Artikel 17 [Vervallen per 01-11-2007]
Artikel 18

§ 3.1A. Elektronischgeldinstellingen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de wet

Artikel 18a

§ 3.2. Aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:5, derde lid, van de wet

Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 24a

§ 3.3. Waarborg- en garantiefondsen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:6, derde lid, van de wet

Artikel 25

§ 3.4. Gebruik van het woord ‘bank’

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:7, derde lid, van de wet

Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31

§ 3.5. Regime voor banken aangesloten bij een centrale kredietinstelling

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:111, eerste lid, van de wet

Artikel 32

Hoofdstuk 4. Vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen

§ 4.1. Werkzaamheden als tussenpersoon bij het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:3, derde lid van de wet

Artikel 33

§ 4.2. [Vervallen per 22-07-2013]

[Vervallen per 22-07-2013]

Artikel 34 [Vervallen per 22-07-2013]

§ 4.3. Beleggingsondernemingen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 35
Artikel 35a
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38 [Vervallen per 01-11-2007]

§ 4.4. Financiële dienstverleners

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 39
Artikel 39a
Artikel 40
Artikel 41

§ 4.5. Aanbieders

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44

§ 4.6. Adviseurs

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 45
Artikel 46

§ 4.7. Bemiddelaars

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50

§ 4.8. Beleggingsondernemingen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 51

§ 4.9. Herverzekeringsbemiddelaars

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 52

Hoofdstuk 5. Vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht financiële markten

§ 5.1. Aanbieden van effecten

Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:5 van de wet

Artikel 52a [Vervallen per 01-01-2009]
Artikel 53
Artikel 54
Artikel 54a
Artikel 55
Artikel 55a

§ 5.2. Optreden op markten in financiële instrumenten

Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:68, tweede lid, van de wet

Artikel 56

§ 5.2a. Openbaar bod op effecten

Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:81, tweede lid, van de wet

Artikel 56a
Artikel 56b
Artikel 56c

§ 5.3. Toepassen van een gedragscode door institutionele beleggers

Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:87 van de wet

Artikel 57

Hoofdstuk 6. Overgangsbepalingen

§ 6.1. Bijzondere bepalingen

Vrijstelling als bedoeld in de artikelen 2:59, eerste lid , 2:64, eerste lid , 2:79, eerste lid , 2:85, eerste lid , 2:91, eerste lid , 2:95, eerste lid en 2:104, eerste en tweede lid, van de wet

Artikel 58

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 59 [Vervallen per 01-11-2007]

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62