Home

Investeringsregeling energiebesparing

Geldig van 15 november 2006 tot 1 april 2007
Geldig van 15 november 2006 tot 1 april 2007

Investeringsregeling energiebesparing

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-11-2006 tot 01-04-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2007]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 december 2003, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten;

Gelet op de artikelen 2, 4 en 6 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • landbouwonderneming: onderneming waarin de primaire productie van landbouwproducten plaatsvindt, zijnde een kleine of middelgrote onderneming zoals omschreven in bijlage I bij verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen;

  • landbouwproducten: de producten genoemd in bijlage I bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met uitzondering van de producten genoemd in hoofdstuk 3 van die bijlage;

  • energie-extensief: energieverbruik op een glastuinbouwonderneming dat blijkens de jaarafrekening van het energiebedrijf over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend, niet hoger is dan 25 m3 gas van normale calorische waarde per m2 glasoppervlak;

  • energie-intensief: energieverbruik op een glastuinbouwonderneming dat blijkens de jaarafrekening van het energiebedrijf over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend, tenminste 25 m3 gas van normale calorische waarde per per m2 glasoppervlak bedraagt;

  • samenwerkingsverband: samenwerkingsverband van ten minste twee en maximaal drie landbouwondernemingen, ieder met een andere eigenaar, gericht op het realiseren van een van de doelstellingen van deze regeling op het grondgebied van deze landbouwondernemingen.

Artikel 2. Reikwijdte

Op grond van deze regeling kan op aanvraag door de Minister aan een landbouwonderneming in Nederland subsidie worden verleend voor investeringen op het terrein van energiebesparing geïmplementeerd op het grondgebied van de landbouwonderneming.

Artikel 3. Rangschikking

§ 2. Subsidieverlening en subsidievaststelling

Artikel 4. De aanvraag tot subsidieverlening

Artikel 5. Samenwerkingsverband

Artikel 6. Onvolledige aanvraag

Artikel 7. Begrotingsvoorbehoud

Artikel 8. Subsidievaststelling

§ 3. Aanvraagperiode en subsidieplafond

Artikel 9. Aanvraagperiode

Artikel 10. subsidieplafond

§ 4. Overige procedurele bepalingen

Artikel 11. Cumulatie

Artikel 12. Terugvordering

§ 5. De inhoud van de subsidie

Artikel 13. Voorwerp van de subsidie

Artikel 14. Voorwaarden voor subsidie

Artikel 15. Stimulerend effect

Artikel 16. subsidiabele kosten

Artikel 17. Hoogte van de subsidie

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 18. Inwerkingtreding

Artikel 19. Citeertitel

Bijlage bij de Investeringsregeling energiebesparing: