Home

Wet op het financieel toezicht

Geldig van 1 april 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 april 2024 tot 1 juli 2024

Wet op het financieel toezicht

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de hervorming van het toezicht op de financiële markten naar een functioneel ingericht toezicht, herziening van de wetgeving met betrekking tot dat toezicht noodzakelijk maakt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. Algemeen deel

Hoofdstuk 1.1. Inleidende bepalingen

Afdeling 1.1.1. Definities

Artikel 1:1

Afdeling 1.1.2. Reikwijdte met betrekking tot financiële ondernemingen

§ 1.1.2.1. Algemeen
Artikel 1:2
Artikel 1:3
Artikel 1:3a
§ 1.1.2.2. Afwikkelondernemingen, betaaldienstverleners, clearinginstellingen, elektronischgeldinstellingen en banken
Artikel 1:4
Artikel 1:5
§ 1.1.2.2a. Betaaldiensten
Artikel 1:5a
§ 1.1.2.3. Verzekeraars
Artikel 1:6
Artikel 1:6a
Artikel 1:7
Artikel 1:8
Artikel 1:9
Artikel 1:10
Artikel 1:11
§ 1.1.2.4. Beleggingsinstellingen en icbe’s
Artikel 1:12 [Vervallen per 22-07-2013]
Artikel 1:13
Artikel 1:13a
Artikel 1:13b
Artikel 1:14

Afdeling 1.1.3. Reikwijdte met betrekking tot financiële diensten

§ 1.1.3.1. Algemeen
Artikel 1:15
Artikel 1:15a
§ 1.1.3.2. Diensten van de informatiemaatschappij
Artikel 1:16
Artikel 1:17
§ 1.1.3.3. Het verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten
Artikel 1:18
Artikel 1:19
Artikel 1:19a
Artikel 1:19b
Artikel 1:19c
§ 1.1.3.4. Financiële diensten met betrekking tot krediet
Artikel 1:20
§ 1.1.3.5. Financiële diensten met betrekking tot verzekeringen
Artikel 1:21
Artikel 1:22

Afdeling 1.1.4. Aantastbaarheid van rechtshandelingen

Artikel 1:23

Hoofdstuk 1.2. Toezichthouders

Afdeling 1.2.1. Algemene bepalingen

§ 1.2.1.1. Taakstelling
Artikel 1:24
Artikel 1:25
Artikel 1:25a
Artikel 1:25b
Artikel 1:25c
Artikel 1:25d
§ 1.2.1.2. Institutionele bepalingen
Artikel 1:26
Artikel 1:27
Artikel 1:27a
§ 1.2.1.3. Regelgevende bevoegdheid
Artikel 1:28
Artikel 1:29
Artikel 1:29a

Afdeling 1.2.2. Informatievoorziening, sturing en toezicht

Artikel 1:30
Artikel 1:31 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:32 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:33 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:34 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:35 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:36 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:37
Artikel 1:38 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:39 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:40 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:41 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:42
Artikel 1:43 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:44 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1:45 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 1.3. Samenwerking toezichthouders

Afdeling 1.3.1. Samenwerking toezichthouders nationaal

Artikel 1:46
Artikel 1:47
Artikel 1:47a
Artikel 1:47b
Artikel 1:47c
Artikel 1:48
Artikel 1:48a
Artikel 1:48b
Artikel 1:48c
Artikel 1:49
Artikel 1:49a
Artikel 1:50
Artikel 1:50a

Afdeling 1.3.2. Samenwerking met andere lidstaten algemeen

§ 1.3.2.1. Samenwerking en uitwisseling van gegevens en inlichtingen
Artikel 1:51
Artikel 1:51a
Artikel 1:51b
Artikel 1:51c
Artikel 1:51d
Artikel 1:51e
Artikel 1:51f
Artikel 1:52
Artikel 1:53
Artikel 1:54 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 1:54a
§ 1.3.2.1.a. Colleges van toezichthouders
Artikel 1:54b
Artikel 1:54ba
Artikel 1:54c
§ 1.3.2.2. Samenwerking in het kader van toezicht op de naleving
Artikel 1:55
Artikel 1:55a
Artikel 1:56
Artikel 1:56a
Artikel 1:56b
Artikel 1:57
§ 1.3.2.3. Samenwerking in het kader van handhaving
Artikel 1:58
Artikel 1:58a
Artikel 1:58b
Artikel 1:58c
Artikel 1:58d
Artikel 1:58e
Artikel 1:59
Artikel 1:59.0a
Artikel 1:59a
§ 1.3.2.4. Raadplegen in het kader van overige procedures en kennis geven van bepaalde besluiten
Artikel 1:60
Artikel 1:60a
Artikel 1:61
Artikel 1:62
Artikel 1:63
Artikel 1:64
§ 1.3.2.5. Informatieverstrekking door de Nederlandsche Bank aan toezichthoudende instanties van andere lidstaten in verband met herverzekeraars, levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 1:64a
Artikel 1:64b

Afdeling 1.3.3. Samenwerking met toezichthoudende instanties van staten die geen lidstaat zijn

Artikel 1:65
Artikel 1:66
Artikel 1:67
Artikel 1:68

Afdeling 1.3.4. Samenwerking en uitwisseling van gegevens en inlichtingen met Europese instanties

Artikel 1:69
Artikel 1:70
Artikel 1:71

Hoofdstuk 1.4. Toezicht en handhaving

Afdeling 1.4.1. Toezicht op de naleving

Artikel 1:72
Artikel 1:73
Artikel 1:74

Afdeling 1.4.2. Handhaving

Artikel 1:75
Artikel 1:75a
Artikel 1:76
Artikel 1:76a
Artikel 1:76aa
Artikel 1:76b
Artikel 1:76ba
Artikel 1:76c
Artikel 1:76d
Artikel 1:77
Artikel 1:77a
Artikel 1:77b
Artikel 1:77c
Artikel 1:77d
Artikel 1:77e
Artikel 1:77f
Artikel 1:77g
Artikel 1:77h
Artikel 1:77i
Artikel 1:77j
Artikel 1:77k
Artikel 1:77l
Artikel 1:78
Artikel 1:79
Artikel 1:80
Artikel 1:80a
Artikel 1:81
Artikel 1:82
Artikel 1:83
Artikel 1:84 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 1:85
Artikel 1:86
Artikel 1:87
Artikel 1:88
Artikel 1:88a

Hoofdstuk 1.5. Geheimhoudingsplicht, uitzonderingen dienaangaande en publicatiemogelijkheden

Afdeling 1.5.1. Geheimhoudingsplicht en uitzonderingen dienaangaande

Artikel 1:89
Artikel 1:90
Artikel 1:91
Artikel 1:92
Artikel 1:93
Artikel 1:93a
Artikel 1:93b
Artikel 1:93c
Artikel 1:93ca
Artikel 1:93d
Artikel 1:93e
Artikel 1:93f
Artikel 1:93g
Artikel 1:93h

Afdeling 1.5.2. Publicatiemogelijkheden van de toezichthouders

Artikel 1:94
Artikel 1:95
Artikel 1:96
Artikel 1:97
Artikel 1:98
Artikel 1:99
Artikel 1:100
Artikel 1:100a
Artikel 1:101

Hoofdstuk 1.6. Procedures

Afdeling 1.6.1. Vergunningen

Artikel 1:102
Artikel 1:103
Artikel 1:104
Artikel 1:104a [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 1:105
Artikel 1:106

Afdeling 1.6.1a. Verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in de artikelen 3:95 tot en met 3:97

Artikel 1:106a
Artikel 1:106b
Artikel 1:106c
Artikel 1:106d
Artikel 1:106e

Afdeling 1.6.2. Registratie

Artikel 1:107
Artikel 1:108
Artikel 1:109
Artikel 1:109a
Artikel 1:109b

Afdeling 1.6.3. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1:110 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 1.7. Beloningsbeleid

Afdeling 1.7.1. Definities en reikwijdte

Artikel 1:111
Artikel 1:112
Artikel 1:113
Artikel 1:114
Artikel 1:115
Artikel 1:116

Afdeling 1.7.2. Beheerst beloningsbeleid

Artikel 1:117
Artikel 1:118
Artikel 1:119

Afdeling 1.7.3. Publicatie- en informatieverplichtingen

Artikel 1:120

Afdeling 1.7.4. Maximale variabele beloning

Artikel 1:121
Artikel 1:122
Artikel 1:123

Afdeling 1.7.5. Verbod op gegarandeerde variabele beloningen

Artikel 1:124

Afdeling 1.7.6. Maximale vertrekvergoeding

Artikel 1:125

Afdeling 1.7.7. Terugvordering en aanpassing van variabele beloningen

Artikel 1:126
Artikel 1:127

Afdeling 1.7.8. Verbod op variabele beloning bij staatssteun

Artikel 1:128
Artikel 1:129

Afdeling 1.7.9. Retentieperiode van financiële instrumenten in vaste beloningen

Artikel 1:130

2. Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen

Hoofdstuk 2.1. Inleidende bepalingen

Artikel 2:1

Artikel 2:2

Artikel 2:3

Hoofdstuk 2.2. Toegang tot de Nederlandse financiële markten

Afdeling 2.2.a1. Uitoefenen van bedrijf van afwikkelonderneming

§ 2.2.a1.1. Vergunningplicht en -eisen voor afwikkelondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 2:3.0a
Artikel 2:3.0b
Artikel 2:3.0c
Artikel 2:3.0d
Artikel 2:3.0e
§ 2.2.a1.2. Bijkantoor en verrichten van diensten door afwikkelondernemingen met zetel buiten Nederland
Artikel 2:3.0f
Artikel 2:3.0g
Artikel 2:3.0h
Artikel 2:3.0i
Artikel 2:3.0j
Artikel 2:3.0k
Artikel 2:3.0l
Artikel 2:3.0m
Artikel 2:3.0n

Afdeling 2.2.0. Uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener

§ 2.2.0.1. Vergunningplicht en -eisen voor betaaldienstverleners met zetel in Nederland
Artikel 2:3a
Artikel 2:3b
Artikel 2:3c
§ 2.2.0.2. Vrijstelling
Artikel 2:3d
§ 2.2.0.3. Bijkantoren en betaaldienstagenten van en verrichten van diensten door betaaldienstverleners met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:3e
§ 2.2.0.4. Betaaldienstverleners met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:3f

Afdeling 2.2.0a. Uitoefenen van het bedrijf van bewaarder

§ 2.2.0a.1. Vergunningplicht en -eisen voor bewaarders met zetel in Nederland en zetel buiten Nederland
Artikel 2:3g
Artikel 2:3h
Artikel 2:3i

Afdeling 2.2.1. Uitoefenen van bedrijf van clearinginstelling

§ 2.2.1.1. Vergunningplicht en -eisen voor clearinginstellingen met zetel in Nederland
Artikel 2:4
Artikel 2:5
§ 2.2.1.2. Bijkantoor en verrichten van diensten door clearinginstellingen met zetel buiten Nederland
Artikel 2:6
Artikel 2:7
Artikel 2:8
Artikel 2:9
Artikel 2:10

Afdeling 2.2.1.a. Uitoefenen van bedrijf van elektronischgeldinstelling

§ 2.2.1a.1. Vergunningplicht en -eisen voor elektronischgeldinstellingen met zetel in Nederland
Artikel 2:10a
Artikel 2:10b
Artikel 2:10c [Vervallen per 19-02-2019]
§ 2.2.1a.2. Vrijstelling
Artikel 2:10d
§ 2.2.1a.3. Bijkantoren en agenten van en verrichten van diensten door elektronischgeldinstellingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:10e
§ 2.2.1a.4. Elektronischgeldinstellingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:10f

Afdeling 2.2.2. Uitoefenen van bedrijf van bank en financiële instelling

§ 2.2.2.1. Vergunningplicht en -eisen voor banken met zetel in Nederland
Artikel 2:11
Artikel 2:12
Artikel 2:13
Artikel 2:13a
§ 2.2.2.2. Bijkantoor en verrichten van diensten door banken met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:14
Artikel 2:15
Artikel 2:16
Artikel 2:17
Artikel 2:18
Artikel 2:19 [Vervallen per 01-01-2012]
§ 2.2.2.3. Vergunningplicht en -eisen voor banken met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:20
Artikel 2:21
Artikel 2:22
Artikel 2:23 [Vervallen per 01-01-2012]
§ 2.2.2.4. Bijkantoor en verrichten van diensten door financiële instellingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:24
Artikel 2:25
Artikel 2:26

Afdeling 2.2.2a. Uitoefenen van bedrijf van herverzekeraar

§ 2.2.2a.1. Vergunningplicht en -eisen voor herverzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 2:26a
Artikel 2:26b
§ 2.2.2a.2. Bijkantoren van en verrichting van diensten door herverzekeraars met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:26c
§ 2.2.2a.3. Bijkantoor en verrichten van diensten door herverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:26d
Artikel 2:26e
Artikel 2:26f
Artikel 2:26g
§ 2.2.2a.4. Vrijstelling
Artikel 2:26ga

Afdeling 2.2.3. Uitoefenen van bedrijf van levensverzekeraar en schadeverzekeraar

§ 2.2.3.1. Algemeen
Artikel 2:26h
§ 2.2.3.1a. Vergunningplicht en -eisen voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 2:27
Artikel 2:28
Artikel 2:29
Artikel 2:30
Artikel 2:31
Artikel 2:32
Artikel 2:33
§ 2.2.3.2. Bijkantoor en verrichten van diensten door levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:34
Artikel 2:35
Artikel 2:36
Artikel 2:37
Artikel 2:38
Artikel 2:39
§ 2.2.3.3. Bijkantoor en verrichten van diensten door levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:40
Artikel 2:41
Artikel 2:42
Artikel 2:43
Artikel 2:44
Artikel 2:45
Artikel 2:45a [Vervallen per 17-03-2021]
Artikel 2:46
Artikel 2:47
§ 2.2.3.4. Vrijstelling
Artikel 2:47a

Afdeling 2.2.4. Uitoefenen van bedrijf van verzekeraar met beperkte risico-omvang

§ 2.2.4.1. Vergunningplicht en -eisen voor verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in Nederland
Artikel 2:48
Artikel 2:49
Artikel 2:49a
§ 2.2.4.1a. Vrijstelling
Artikel 2:49b
§ 2.2.4.2. Vergunningplicht en -eisen voor verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland
Artikel 2:50
Artikel 2:51
Artikel 2:51a
Artikel 2:52
Artikel 2:53
Artikel 2:54
§ 2.2.4.2a. Vrijstelling
Artikel 2:54.0a

Afdeling 2.2.4a. Uitoefenen van bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie

§ 2.2.4a.1. Vergunningplicht en -eisen voor entiteiten voor risico-acceptatie met zetel in Nederland
Artikel 2:54a
Artikel 2:54b
§ 2.2.4a.2. Bijkantoren van en verrichten van diensten door entiteiten voor risico-acceptatie met zetel in een andere lidstaat
Artikel 2:54c
§ 2.2.4a.3. Bijkantoren van en verrichten van diensten door entiteiten voor risico-acceptatie met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:54d
Artikel 2:54e
Artikel 2:54f

Afdeling 2.2.4b. Uitoefenen van bedrijf van premiepensioeninstelling

§ 2.2.4b.1. Vergunningplicht en -eisen voor premiepensioeninstellingen
Artikel 2:54g
Artikel 2:54h

Afdeling 2.2.4c. Uitoefenen van bedrijf van wisselinstelling

§ 2.2.4c.1. Vergunningplicht en -eisen voor wisselinstellingen met zetel in Nederland
Artikel 2:54i
Artikel 2:54j
§ 2.2.4c.2. Vrijstelling
Artikel 2:54k
§ 2.2.4c.3. Bijkantoren van wisselinstellingen met zetel buiten Nederland
Artikel 2:54l
Artikel 2:54m
Artikel 2:54n

Afdeling 2.2.4d. Uitoefenen van bedrijf van kredietunie

§ 2.2.4d.1. Vergunningplicht en -eisen voor kredietunies met zetel in Nederland
Artikel 2:54o
Artikel 2:54p
§ 2.2.4d.2. Vrijstelling
Artikel 2:54q

Afdeling 2.2.5. Aanbieden van beleggingsobjecten

§ 2.2.5.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:55
Artikel 2:56
Artikel 2:57
Artikel 2:58
§ 2.2.5.2. Vrijstelling
Artikel 2:59

Afdeling 2.2.6. Aanbieden van krediet

§ 2.2.6.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:60
Artikel 2:61
Artikel 2:62
Artikel 2:63
§ 2.2.6.2. Vrijstelling
Artikel 2:64

Afdeling 2.2.7. Beheren en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en icbe’s

§ 2.2.7.1. Vergunningplicht en -eisen voor het aanbieden van rechten van deelneming in en het beheren van beleggingsinstellingen
Artikel 2:65
Artikel 2:66
Artikel 2:66a
Artikel 2:67
Artikel 2:67a
Artikel 2:67b
Artikel 2:68
Artikel 2:69
Artikel 2:69a [Vervallen per 01-01-2015]
§ 2.2.7.1.a. Vergunningplicht en -eisen voor het aanbieden van rechten van deelneming in icbe’s
Artikel 2:69b
Artikel 2:69c
Artikel 2:69d
§ 2.2.7.2. Bijkantoor en verrichten van diensten
Artikel 2:70
Artikel 2:70a [Nog niet in werking]
Artikel 2:71
Artikel 2:72
Artikel 2:73
§ 2.2.7.3. Vrijstelling
Artikel 2:74

Afdeling 2.2.8. Adviseren over andere financiële producten dan financiële instrumenten

§ 2.2.8.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:75
Artikel 2:76
Artikel 2:77
Artikel 2:78
§ 2.2.8.2. Vrijstelling
Artikel 2:79

Afdeling 2.2.9. Bemiddelen

§ 2.2.9.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:80
Artikel 2:81
Artikel 2:82
Artikel 2:83
§ 2.2.9.2. Bijkantoor en verrichten van diensten
Artikel 2:84
§ 2.2.9.3. Vrijstelling
Artikel 2:85

Afdeling 2.2.10. Herverzekeringsbemiddelen

§ 2.2.10.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:86
Artikel 2:87
Artikel 2:88
Artikel 2:89
§ 2.2.10.2. Bijkantoor en verrichten van diensten
Artikel 2:90
§ 2.2.10.3. Vrijstelling
Artikel 2:91

Afdeling 2.2.11. Optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent

§ 2.2.11.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:92
Artikel 2:93
Artikel 2:93a
Artikel 2:94
§ 2.2.11.1a. Bijkantoor en verrichten van diensten
Artikel 2:94a
§ 2.2.11.2. Vrijstelling
Artikel 2:95

Afdeling 2.2.12. Verlenen van beleggingsdiensten, verrichten van beleggingsactiviteiten en systematische internalisatie

§ 2.2.12.1. Vergunningplicht en -eisen
Artikel 2:96
Artikel 2:97
Artikel 2:98
Artikel 2:99
Artikel 2:99a
Artikel 2:99b
§ 2.2.12.2. Bijkantoor en verrichten van diensten
Artikel 2:100
Artikel 2:101
Artikel 2:102
Artikel 2:102a
Artikel 2:103
Artikel 2:103a
Artikel 2:103b
Artikel 2:103c
§ 2.2.12.2a. [Vervallen per 03-09-2022]
§ 2.2.12.2a.1. [Vervallen per 03-09-2022]
Artikel 2:104a [Vervallen per 03-09-2022]
Artikel 2:104b [Vervallen per 03-09-2022]
Artikel 2:104c [Vervallen per 03-09-2022]
§ 2.2.12.2a.2. [Vervallen per 03-09-2022]
Artikel 2:104d [Vervallen per 03-09-2022]
§ 2.2.12.3. Vrijstelling
Artikel 2:104

Afdeling 2.2.13. Bijzondere bepalingen

Artikel 2:105

Hoofdstuk 2.3. Toegang tot de buitenlandse financiële markten

Artikel 2:106

Afdeling 2.3a.1. Uitoefenen van het bedrijf van afwikkelonderneming bijkantoor buiten Nederland

§ 2.3a.1.1. Bijkantoor buiten Nederland
Artikel 2:106.0a

Afdeling 2.3.0. Uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener

§ 2.3.0.1. Bijkantoor en verrichten van diensten door een betaalinstelling naar een andere lidstaat
Artikel 2:106a

Afdeling 2.3.1. Uitoefenen van bedrijf van clearinginstelling

§ 2.3.1.1. Bijkantoor buiten Nederland
Artikel 2:107

Afdeling 2.3.1a. Uitoefenen van het bedrijf van elektronischgeldinstelling met zetel in Nederland

§ 2.3.1a.1. Verrichten van diensten door een elektronischgeldinstelling met zetel in Nederland naar een andere lidstaat
Artikel 2:107a

Afdeling 2.3.2. Uitoefenen van bedrijf van bank en financiële instelling

§ 2.3.2.1. Bijkantoor en verrichten van diensten door een bank naar een andere lidstaat
Artikel 2:108
Artikel 2:109
Artikel 2:110
§ 2.3.2.2. Bijkantoor en verrichten van diensten door een bank naar een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:111
§ 2.3.2.3. Bijkantoor en verrichten van diensten door een financiële instelling naar een andere lidstaat
Artikel 2:112
Artikel 2:113
Artikel 2:114

Afdeling 2.3.3. Uitoefenen van bedrijf van levensverzekeraar en schadeverzekeraar

§ 2.3.3.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:115
Artikel 2:116
Artikel 2:117
Artikel 2:118
Artikel 2:119
§ 2.3.3.2. Bijkantoor in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:120

Afdeling 2.3.4. Uitoefenen van bedrijf van verzekeraar met beperkte risico-omvang

§ 2.3.4.1. Bijkantoor buiten Nederland
Artikel 2:121

Afdeling 2.3.4a. Uitoefenen van bedrijf van premiepensioeninstelling

§ 2.3.4a.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere staat
Artikel 2:121a
Artikel 2:121b

Afdeling 2.3.4b. Beheren van beleggingsinstellingen en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen

§ 2.3.4b.1. Grensoverschrijdend beheren en aanbieden
Artikel 2:121c
Artikel 2:121ca
Artikel 2:121cb
Artikel 2:121d
Artikel 2:121e

Afdeling 2.3.5. Aanbieden van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten

§ 2.3.5.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:122
Artikel 2:122a
Artikel 2:123
Artikel 2:124
Artikel 2:124a
Artikel 2:124.0a

Afdeling 2.3.5a. Bemiddelen in hypothecair krediet

§ 2.3.5a.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar andere lidstaat
Art. 2:124b

Afdeling 2.3.6. Bemiddelen in verzekeringen

§ 2.3.6.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:125
Artikel 2:125a

Afdeling 2.3.7. Herverzekeringsbemiddelen

§ 2.3.7.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:126

Afdeling 2.3.8. Verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten

§ 2.3.8.1. Bijkantoor en verrichten van diensten naar een andere lidstaat
Artikel 2:126a
Artikel 2:127
Artikel 2:128
Artikel 2:128a
Artikel 2:129
Artikel 2:129a
§ 2.3.8.2. Bijkantoor in een staat die geen lidstaat is
Artikel 2:130

3. Deel Prudentieel Toezicht Financiële Ondernemingen

Hoofdstuk 3.1. Inleidende bepalingen

Artikel 3:1

Artikel 3:1a

Artikel 3:2

Artikel 3:3

Artikel 3:4

Artikel 3:4a

Hoofdstuk 3.2. Aantrekken van opvorderbare gelden

Artikel 3:5

Hoofdstuk 3.2A. Optreden als waarborg- of garantiefonds

Artikel 3:6

Hoofdstuk 3.3. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten

Afdeling 3.3.1. Verbod gebruik van het woord «bank»

Artikel 3:7

Afdeling 3.3.2. Geschiktheid, betrouwbaarheid en integriteit

§ 3.3.2.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:8
Artikel 3:9
Artikel 3:9a
Artikel 3:10
§ 3.3.2.2. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:11
Artikel 3:12
§ 3.3.2.2a. Financiële ondernemingen met zetel in een aangewezen staat
Artikel 3:12a
§ 3.3.2.3. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:13
Artikel 3:13a
Artikel 3:14
Artikel 3:14a

Afdeling 3.3.3. Structurering en inrichting

§ 3.3.3.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:15
Artikel 3:16
Artikel 3:17
Artikel 3:17a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 3:17b
Artikel 3:17c
Artikel 3:18
Artikel 3:18a
Artikel 3:18aa
Artikel 3:18b
Artikel 3:19
Artikel 3:19a
Artikel 3:20
Artikel 3:20.0a
§ 3.3.3.1a. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:20a
Artikel 3:20b
§ 3.3.3.2. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:21
Artikel 3:22
Artikel 3:23
Artikel 3:24
§ 3.3.3.2a. Financiële ondernemingen met zetel in een aangewezen staat
Artikel 3:24.0a
Artikel 3:24.0b [Vervallen per 01-04-2016]
Artikel 3:24a
§ 3.3.3.3. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:24aa
Artikel 3:24b
Artikel 3:24c
Artikel 3:25
Artikel 3:26
Artikel 3:27
Artikel 3:27a
Artikel 3:28

Afdeling 3.3.4. Overige bepalingen

§ 3.3.4.0. Kennisgevingsverplichtingen
Artikel 3:28a
Artikel 3:29
§ 3.3.4.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:29a
Artikel 3:29aa
Artikel 3:29b
Artikel 3:29c
Artikel 3:29d
Artikel 3:29e
Artikel 3:30
Artikel 3:31
Artikel 3:32
Artikel 3:33
Artikel 3:33a
Artikel 3:33b
Artikel 3:33ba
Artikel 3:33c
Artikel 3:34
Artikel 3:35
Artikel 3:35a
Artikel 3:36
Artikel 3:37
Artikel 3:38
Artikel 3:38a
Artikel 3:38b
Artikel 3:38c
§ 3.3.4.2. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:39
Artikel 3:39a
Artikel 3:40
Artikel 3:41
Artikel 3:42
§ 3.3.4.3. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:43
Artikel 3:44
Artikel 3:45
Artikel 3:46
Artikel 3:47
Artikel 3:48
§ 3.3.4.4. Financiële ondernemingen met zetel buiten Nederland
Artikel 3:49
Artikel 3:50
Artikel 3:51
Artikel 3:52

Afdeling 3.3.5. Minimum vermogen

§ 3.3.5.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:53
§ 3.3.5.2. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:54
§ 3.3.5.3. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:55
Artikel 3:55a
Artikel 3:56

Afdeling 3.3.6. Solvabiliteit en financiële positie

§ 3.3.6.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:57
Artikel 3:57a
Artikel 3:57b
§ 3.3.6.2. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:58
Artikel 3:59
Artikel 3:60
§ 3.3.6.3. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:61
Artikel 3:62

Afdeling 3.3.6a. Kapitaalbuffer

§ 3.3.6a.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:62a
Artikel 3:62b
Artikel 3:62ba

Afdeling 3.3.6b. Reclameverbod systeemrelevantiestatus

Artikel 3:62c

Afdeling 3.3.7. Liquiditeit

§ 3.3.7.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:63
§ 3.3.7.2. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:64
§ 3.3.7.3. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:65
§ 3.3.7.4. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat

Afdeling 3.3.7a. Tijdelijke maatregelen bij verhoogd risico in het financiële stelsel

Artikel 3:66

Afdeling 3.3.8. Technische voorzieningen

§ 3.3.8.1. Verzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 3:67
Artikel 3:67a
§ 3.3.8.2. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:68
§ 3.3.8.3. Herverzekeraars en verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:68a
Artikel 3:69

Afdeling 3.3.9. Waardering, boekhouding en rapportage

§ 3.3.9.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:69a
Artikel 3:70
Artikel 3:70a
Artikel 3:71
Artikel 3:72
Artikel 3:73
Artikel 3:73a
Artikel 3:73b
Artikel 3:73c
Artikel 3:74
Artikel 3:74a
Artikel 3:74b
Artikel 3:74c
§ 3.3.9.2. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:75
Artikel 3:76
Artikel 3:77
Artikel 3:78
§ 3.3.9.3. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:79
Artikel 3:80
Artikel 3:81
Artikel 3:82
Artikel 3:82a
Artikel 3:83
Artikel 3:83a
§ 3.3.9.4. Financiële ondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:84
Artikel 3:84a
Artikel 3:85
Artikel 3:86
Artikel 3:86a
Artikel 3:87
Artikel 3:87a
§ 3.3.9.5. [Vervallen per 01-04-2016]
Artikel 3:87b [Vervallen per 01-04-2016]

Afdeling 3.3.10. Meldingsplichten van de accountant

§ 3.3.10.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:88
Artikel 3:89 [Vervallen per 01-01-2016]
§ 3.3.10.2. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:90
§ 3.3.10.3. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:91
Artikel 3:92 [Vervallen per 01-01-2016]
§ 3.3.10.4. Financiële ondernemingen met zetel buiten Nederland
Artikel 3:93
Artikel 3:94 [Vervallen per 01-01-2016]

Afdeling 3.3.11. Gekwalificeerde deelnemingen in en door financiële ondernemingen

§ 3.3.11.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:95
Artikel 3:96
Artikel 3:97
Artikel 3:98
Artikel 3:99
Artikel 3:99a
Artikel 3:100
Artikel 3:101
Artikel 3:102
Artikel 3:103
Artikel 3:103a [Nog niet in werking]
Artikel 3:104
Artikel 3:105
Artikel 3:106
Artikel 3:107
Artikel 3:108
Artikel 3:108a [Vervallen per 19-02-2019]
§ 3.3.11.2. Banken met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:109

Hoofdstuk 3.4. Regels voor bepaalde ondernemingen werkzaam op de financiële markten

Afdeling 3.4.1. Ondertoezichtstelling financiële instellingen

§ 3.4.1.1. Financiële instellingen met zetel in Nederland
Artikel 3:110

Afdeling 3.4.2. Regime voor banken aangesloten bij een centrale kredietinstelling

Artikel 3:111

Hoofdstuk 3.5. Bijzondere regels en maatregelen ten aanzien van financiële ondernemingen werkzaam op de financiële markten

Afdeling 3.5.1. Bijzondere maatregelen ten aanzien van banken, beleggingsondernemingen, betaalinstellingen, elektronischgeldinstellingen, financiële holdings en gemengde financiële holdings

Artikel 3:111a
Artikel 3:111a.0
Artikel 3:111aa
Artikel 3:111aa.0
Artikel 3:111ab
Artikel 3:111ac
Artikel 3:111ad
Artikel 3:111ae
Artikel 3:111b

Afdeling 3.5.1a. Portefeuilleoverdracht

§ 3.5.1a.0. Inleidende bepalingen
Artikel 3:111c
§ 3.5.1a.1. Verzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 3:112
Artikel 3:113
Artikel 3:114
Artikel 3:114a
Artikel 3:115
Artikel 3:116
Artikel 3:117
Artikel 3:118
Artikel 3:118a
Artikel 3:119
Artikel 3:120
Artikel 3:121 [Vervallen per 01-09-2008]
§ 3.5.1a.2. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:122
Artikel 3:122a
Artikel 3:123
Artikel 3:124
Artikel 3:125
§ 3.5.1a.3. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:126
Artikel 3:127
Artikel 3:127a
Artikel 3:128
Artikel 3:129
§ 3.5.1a.4. Verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:130
Artikel 3:131
Artikel 3:131a
Artikel 3:131b

Afdeling 3.5.2. Kapitaalopslag

§ 3.5.2.1. Verzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 3:132
§ 3.5.2.2. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:133
§ 3.5.2.3. Herverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:134

Afdeling 3.5.3. Herstelplan, financieel kortetermijnplan en beperking van de beschikkingsbevoegdheid

§ 3.5.3.1. Verzekeraars met zetel in Nederland
Artikel 3:135
Artikel 3:136
Artikel 3:137
§ 3.5.3.2. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:138 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 3:139 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 3:140
§ 3.5.3.3. Levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:141
Artikel 3:142
Artikel 3:143
Artikel 3:144
Artikel 3:145 [Vervallen per 01-01-2016]
§ 3.5.3.4. Herverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat en verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:146
Artikel 3:147
Artikel 3:148

Afdeling 3.5.4. [Vervallen per 01-01-2019]

§ 3.5.4.1. [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:149 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:150 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:151 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:152 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:153 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:154 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:155 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:156 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:157 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:158 [Vervallen per 01-01-2019]
§ 3.5.4.2. [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:158a [Vervallen per 01-01-2019]
§ 3.5.4.3. [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159 [Vervallen per 01-01-2019]

Afdeling 3.5.4a. [Vervallen per 01-01-2019]

§ 3.5.4a.1. [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159a [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159b [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159c [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159d [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159e [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159f [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159g [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159h [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 3:159i [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 3:159j [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 3:159k [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 3:159l [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 3:159m [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 3:159n [Vervallen per 26-11-2015]
Artikel 3:159o [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159p [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159q [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159r [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159s [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159t [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159ta [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159u [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159v [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159w [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159x [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159ij [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159z [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159aa [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159ab [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159ac [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159ad [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159ae [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159af [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159ag [Vervallen per 01-01-2019]
§ 3.5.4a.2. [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159ah [Vervallen per 01-01-2019]
§ 3.5.4a.3. [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:159ai [Vervallen per 01-01-2019]

Afdeling 3.5.5. Bepalingen van internationaal privaatrecht

Artikel 3:159ak [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:160 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:161 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:162 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:162a [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:162b [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:162c [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:162d [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:163 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:164 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:165 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:166 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:167 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:168 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:169 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:170 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:171 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:172 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:173 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:174 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:174a [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:174b [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:175 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:176 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:177 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:178 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:179 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:180 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:181 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:182 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:183 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:184 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:185 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:186 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:187 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:188 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 3:189 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:190 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:191 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:192 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:193 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:194 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:195 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:196 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:197 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:198 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:199 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:200 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:201 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:201a [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:202 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:203 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3:204 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:205 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:206 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:207 [Vervallen per 13-06-2012]
Artikel 3:208 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:209 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:210 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:211 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:212 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:213 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:214 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:215 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:216 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:217 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:218 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:219 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:220 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:221 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:222 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:223 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:224 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:225 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:226 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:227 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:228 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:229 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:230 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:231 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:232 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:233 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:234 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:235 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:236 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:237 [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:238
Artikel 3:239
Artikel 3:240
Artikel 3:241
Artikel 3:242
Artikel 3:243
Artikel 3:244
Artikel 3:245
Artikel 3:246
Artikel 3:247
Artikel 3:248
Artikel 3:249
Artikel 3:250
Artikel 3:251
Artikel 3:252
Artikel 3:253
Artikel 3:254
Artikel 3:255
Artikel 3:256
Artikel 3:257

Afdeling 3.5.6. Beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel

§ 3.5.6.1. Financiële ondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:258
Artikel 3:259
Artikel 3:259a
Artikel 3:260
Artikel 3:261
Artikel 3:261a
Artikel 3:262
Artikel 3:263
Artikel 3:264
Artikel 3:264a
Artikel 3:265 [Vervallen per 27-06-2017]
§ 3.5.6.1a. [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:265a [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:265b [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:265c [Vervallen per 01-01-2019]
§ 3.5.6.1b. Van rechtswege verrekening van bankspaardeposito’s eigen woning
Artikel 3:265d
§ 3.5.6.1c. Uitvoering van het depositogarantiestelsel bij afwikkeling
Artikel 3:265e
§ 3.5.6.2. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat
Artikel 3:266
§ 3.5.6.3. Financiële ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is
Artikel 3:267

Afdeling 3.5.6a. Beleggingsbeginselen en beleggingsbeleid van afwikkelondernemingen

§ 3.5.6a.1. Afwikkelondernemingen met zetel in Nederland
Artikel 3:267.0a
§ 3.5.6a.2. Afwikkelondernemingen met zetel in een niet-aangewezen staat
Artikel 3:267.0b

Afdeling 3.5.7. Beleggingsbeginselen en beleggingsbeleid van premiepensioeninstellingen

Artikel 3:267a
Artikel 3:267b
Artikel 3:267c

Afdeling 3.5.8. [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3:267d [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:267e [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:267f [Vervallen per 01-01-2019]
Artikel 3:267g [Vervallen per 01-01-2019]

Afdeling 3.5.9. Beleggingsbeleid van entiteiten voor risico-acceptatie en verzekeraars

Artikel 3:267h

Afdeling 3.5.10. Verwijzingsportaal bankgegevens

Artikel 3:267i

Hoofdstuk 3.6. Bepalingen ten aanzien van richtlijngroepen

Afdeling 3.6.1. Algemeen

Artikel 3:268 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 3:269
Artikel 3:269a
Artikel 3:270
Artikel 3:271
Artikel 3:272
Artikel 3:273

Afdeling 3.6.1a. Groepen met financiële moederholdings of gemengde financiële moederholdings

Artikel 3:273a
Artikel 3:273b
Artikel 3:273c
Artikel 3:273d

Afdeling 3.6.2. Geconsolideerd toezicht op banken, beleggingsondernemingen, financiële holdings en gemengde financiële holdings

Artikel 3:274
Artikel 3:275
Artikel 3:276
Artikel 3:276a
Artikel 3:277
Artikel 3:277a
Artikel 3:278 [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 3:278a [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 3:278b
Artikel 3:278c
Artikel 3:278d
Artikel 3:279
Artikel 3:280
Artikel 3:280a
Artikel 3:280b
Artikel 3:280c
Artikel 3:280d
Artikel 3:280e
Artikel 3:280f
Artikel 3:280g

Afdeling 3.6.3. Toezicht op verzekeraars met beperkte risico-omvang in een richtlijngroep en op herverzekeraars, levensverzekeraars en schadeverzekeraars in een verzekeringsrichtlijngroep

§ 3.6.3.0. Toezicht op verzekeraars met beperkte risico-omvang in een richtlijngroep
Artikel 3:281
Artikel 3:281a
Artikel 3:281b
§ 3.6.3.1. Toepassing verzekeringsrichtlijngroepstoezicht
Artikel 3:282 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 3:283
Artikel 3:284
Artikel 3:285
Artikel 3:285a
Artikel 3:286
Artikel 3:287
Artikel 3:288
§ 3.6.3.2. Financiële positie
Artikel 3:288a
Artikel 3:288aa
Artikel 3:288b
Artikel 3:288c
Artikel 3:288d
Artikel 3:288e
Artikel 3:288f
Artikel 3:288g
Artikel 3:288h
§ 3.6.3.3. Rapport over de solvabiliteit en financiële toestand verzekeringsrichtlijngroep
Artikel 3:288i
§ 3.6.3.3a. Voorbereidend crisisplan
Artikel 3:288i1
§ 3.6.3.4. Regels met betrekking tot moederondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is en equivalentie
Artikel 3:288j
Artikel 3:288k

Afdeling 3.6.4. Prudentieel toezicht op financiële conglomeraten

§ 3.6.4.1. Regels betreffende het toezicht op financiële conglomeraten
Artikel 3:289
Artikel 3:290
Artikel 3:291
Artikel 3:292
Artikel 3:293
Artikel 3:294 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 3:295 [Vervallen per 01-01-2014]
§ 3.6.4.2. Regels voor het werkzaam zijn als financieel conglomeraat
Artikel 3:296
Artikel 3:297
Artikel 3:298
Artikel 3:299

Afdeling 3.6.5. Overeenkomsten voor financiële steun binnen een groep

Artikel 3:300
Artikel 3:301
Artikel 3:302
Artikel 3:303
Artikel 3:304
Artikel 3:305

Afdeling 3.6.6. Intermediaire EU-moederonderneming derdeland groepen

Artikel 3:306

3a. Deel Bijzondere maatregelen en voorzieningen betreffende financiële ondernemingen

Hoofdstuk 3a.1. Afwikkeling van banken en bepaalde beleggingsondernemingen

Afdeling 3a.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 3a:1. Definities
Artikel 3a:2. Reikwijdte
Artikel 3a:3. Verhouding tot toepasselijk recht
Artikel 3a:4. Afwikkelingsbesluiten andere lidstaten
Artikel 3a:5. Afwikkelingsbesluiten derde landen
Artikel 3a:6. Toepassing van afwikkelingsbesluiten
Artikel 3a:7. Toepasselijk recht op waarborgen bij overgang
Artikel 3a:8. Met afwikkeling belaste personen

Afdeling 3a.1.2. Voorbereiding van afwikkeling

Artikel 3a:9. Afwikkelingsplan buiten SRM
Artikel 3a:10. Beoordeling afwikkelbaarheid buiten SRM
Artikel 3a:11. Maatregelen t.a.v. afwikkelbaarheid buiten SRM
Artikel 3a:11a. Maatregelen t.a.v. afwikkelbaarheid binnen SRM
Artikel 3a:11b. Verbieden van bepaalde uitkeringen binnen SRM
Artikel 3a:11c. Verbieden van bepaalde uitkeringen buiten SRM
Artikel 3a:12. Vermogen tot uitgifte kernkapitaal- en eigendomsinstrumenten
Artikel 3a:13. Contractuele afwikkelbaarheidsclausule
Artikel 3a:13a. Onuitvoerbaarheid verplichtingen
Artikel 3a:13b. Niet-onuitvoerbaarheid verplichtingen
Artikel 3a:13c. Beoordeling gevolgen voor afwikkelbaarheid
Artikel 3a:13d. Niet-meegerekende verplichtingen
Artikel 3a:13e. Aanwijzing categorieën passiva
Artikel 3a:14. MREL beleggingsonderneming buiten SRM
Artikel 3a:15. MREL EU-moederonderneming buiten SRM
Artikel 3a:16. MREL overige groepsentiteiten buiten SRM
Artikel 3a:16a. Raadpleging andere autoriteiten niet van toepassing

Afdeling 3a.1.2a. MREL binnen SRM

Artikel 3a:16b. Vaststellen MREL op instructie
Artikel 3a:16c. Vaststelling MREL op entiteiten die zelf geen af te wikkelen entiteiten zijn

Afdeling 3a.1.3. Besluit tot afwikkeling of tot afschrijving en omzetting kapitaalinstrumenten en in aanmerking komende passiva

§ 3a.1.3.1. Voorwaarden besluit tot afwikkeling of tot afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten en in aanmerking komende passiva
Artikel 3a:17. Besluit tot afschrijving en omzetting buiten SRM
Artikel 3a:18. Besluit tot afwikkeling buiten SRM
Artikel 3a:18a. Afwikkeling centraal orgaan
Artikel 3a:18b. Afwikkeling entiteit van groep met gemengde holding
Artikel 3a:19. Afwikkelingsmaatregel bijkantoren derde landen
Artikel 3a:20. Geen grotere verliezen dan bij faillissement
Artikel 3a:20a. Beoordeling voorwaarde dat de entiteit faalt of waarschijnlijk zal falen binnen SRM
§ 3a.1.3.2. Opschorting betalings- of leveringsverplichting voorafgaand aan een eventuele afwikkelingsmaatregel
Artikel 3a:20b. Opschorting
Artikel 3a:20c. Duur opschorting
Artikel 3a:20d. Reikwijdte opschorting en motivering
Artikel 3a:20e. Bijkomende bevoegdheden opschorting

Afdeling 3a.1.4. Afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten en in aanmerking komende passiva

Artikel 3a:21. Afschrijving en omzetting
Artikel 3a:22. Uitgifte kernkapitaal- of eigendomsinstrumenten
Artikel 3a:23. Regeling gevolgen besluiten
Artikel 3a:24. Vermindering hoofdsom kapitaalinstrumenten en in aanmerking komende passiva
Artikel 3a:25. Volledige of gedeeltelijke afschrijving
Artikel 3a:25a. Verhoging verminderde hoofdsom
Artikel 3a:26. Gekwalificeerde deelneming

Afdeling 3a.1.5. Afwikkeling

Artikel 3a:27. Toepassingsbereik
§ 3a.1.5.1. Het instrument van overgang van de onderneming
Artikel 3a:28. Instrument van overgang van de onderneming
Artikel 3a:29. Voorwaarden voor overgang
Artikel 3a:30. Verzoek tot faillissement
Artikel 3a:31. Overgangsprijs
Artikel 3a:32. Overgang op oorspronkelijke eigenaren
Artikel 3a:33. Gekwalificeerde deelneming
Artikel 3a:34. Rechtsopvolging verkrijger in andere lidstaat
Artikel 3a:34a. Geen nieuwe vergunning of notificatie nodig bij overgang
Artikel 3a:35. Rechtsopvolging toegangsrechten
Artikel 3a:36. Samenwerking tussen de entiteit in afwikkeling, groepsentiteiten en de verkrijger
§ 3a.1.5.2. Het instrument van de overbruggingsinstelling
Artikel 3a:37. Instrument van de overbruggingsinstelling
Artikel 3a:38. De overbruggingsinstelling
Artikel 3a:38a. Overgang op oorspronkelijke eigenaren
Artikel 3a:39. Overeenkomstige toepassingsregels
Artikel 3a:40. Vergunning overbruggingsinstelling bank
Artikel 3a:40a. Vergunning overbruggingsinstelling beleggingsonderneming
§ 3a.1.5.3. Het instrument van afsplitsing van activa of passiva
Artikel 3a:41. Instrument van afsplitsing van activa of passiva
Artikel 3a:42. De entiteit voor activa- en passivabeheer
Artikel 3a:42a. Overgang op oorspronkelijke eigenaren
Artikel 3a:43. Overeenkomstige toepassingsregels
§ 3a.1.5.4. Het instrument van bail-in
Artikel 3a:44. Instrument van bail-in
Artikel 3a:45. Uitgifte kernkapitaal- of eigendomsinstrumenten
Artikel 3a:46. Regels van overeenkomstige toepassing
Artikel 3a:47. Opstellen bedrijfssaneringsplan
Artikel 3a:48. Beoordeling bedrijfssaneringsplan
§ 3a.1.5.5. Bijzondere bevoegdheden
Artikel 3a:49. Overname zeggenschap en bijzondere bestuurder
Artikel 3a:49a. Ontslag, benoeming en aanstelling leidinggevend orgaan en hoger management
Artikel 3a:50. Omzetting rechtsvorm
Artikel 3a:51. Beëindiging of wijziging overeenkomst
Artikel 3a:52. Opschorting betalings- of leveringsverplichting gelijktijdig met of na afwikkelingsmaatregel
Artikel 3a:53. Beperking rechten schuldeisers
Artikel 3a:54. Opschorting bevoegdheid tot beëindiging overeenkomst
Artikel 3a:54a. Uitzondering op de artikelen 3A:52 tot en met 3A:54
Artikel 3a:55. Niet-nakoming overeenkomst
Artikel 3a:56. Ingrijpen in handel in financiële instrumenten
§ 3a.1.5.6. Gevolgen van afwikkeling
Artikel 3a:57. Uitsluiting contractuele voorwaarden
Artikel 3a:57a. Beding in overeenkomst erkenning door partijen van bevoegdheden
Artikel 3a:58. Uitsluiting vernietigbaarheid
§ 3a.1.5.7. Waarborgen
Artikel 3a:59. Bescherming overboekingsopdrachten
Artikel 3a:60. Bescherming rechten uit overeenkomst
Artikel 3a:61. Bijzondere beperkingen
§ 3a.1.5.8. Overige bepalingen
Artikel 3a:62. Verhaal kosten afwikkeling
Artikel 3a:63. Verwerking persoonsgegevens
Artikel 3a:63a. Rapporteren en publiceren informatie

Afdeling 3a.1.6. Rechtsbescherming

Artikel 3a:64. Bijzondere procedureregels
Artikel 3a:65. Rechtsvermoeden
Artikel 3a:66. Instandlating rechtsgevolgen
Artikel 3a:67. Toepasselijk recht

Afdeling 3a.1.7. Financiering van afwikkeling

§ 3a.1.7.1. Het Nederlandse Afwikkelingsfonds
Artikel 3a:68. Afwikkelingsfonds
Artikel 3a:69. Aanwending financiële middelen
Artikel 3a:70. Bijdrage aan afwikkeling
Artikel 3a:71. Periodieke bijdragen
Artikel 3a:72. Buitengewone bijdragen
Artikel 3a:73. Opbrengsten afwikkeling
Artikel 3a:74. Leningen
Artikel 3a:75. Financiering van groepsafwikkeling
§ 3a.1.7.2. Bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds
Artikel 3a:76. Inning bijdragen

Hoofdstuk 3a.2. Afwikkeling van verzekeraars

Afdeling 3a.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 3a:77. Definities
Artikel 3a:78. Reikwijdte
Artikel 3a:79. Verhouding tot toepasselijk recht
Artikel 3a:80. Toepassing van afwikkelingsbesluiten

Afdeling 3a.2.2. Voorbereiding van afwikkeling

Artikel 3a:81. Afwikkelingsplan
Artikel 3a:82. Beoordeling afwikkelbaarheid
Artikel 3a:83. Maatregelen ten aanzien van afwikkelbaarheid

Afdeling 3a.2.3. Besluit tot afwikkeling

Artikel 3a:84. Doelstellingen van afwikkeling
Artikel 3a:85. Besluit tot afwikkeling
Artikel 3a:86. Groepsafwikkeling
Artikel 3a:87. Afwikkeling bijkantoren derde landen
Artikel 3a:88. Geen grotere verliezen dan bij faillissement
Artikel 3a:89. Ex ante waardering
Artikel 3a:90. Periodieke herwaardering
Artikel 3a:91. Ex Post waardering

Afdeling 3a.2.4. Afwikkeling

Artikel 3a:92. Toepassingsbereik
§ 3a.2.4.1. Het instrument van bail-in
Artikel 3a:93. Instrument van bail-in
Artikel 3a:94. Uitsluiting van bail-in
Artikel 3a:95. Rangorde van vorderingen bij bail-in
Artikel 3a:96. Uitgifte eigendomsinstrumenten
Artikel 3a:97. Koers voor omzetting van passiva in eigendomsinstrumenten
Artikel 3a:98. Regeling gevolgen besluiten
Artikel 3a:99. Vermindering verschuldigde bedrag
Artikel 3a:100. Geheel of gedeeltelijke afschrijving
Artikel 3a:101. Verhoging verschuldigde bedrag
Artikel 3a:102. Bail-in van derivaten
Artikel 3a:103. Gekwalificeerde deelneming
§ 3a.2.4.2. Het instrument van overgang van de onderneming
Artikel 3a:104. Instrument van overgang van de onderneming
Artikel 3a:105. Voorwaarden voor overgang
Artikel 3a:106. Verzoek tot faillissement
Artikel 3a:107. Overgangsprijs
Artikel 3a:108. Overgang op oorspronkelijke eigenaren
Artikel 3a:109. Gekwalificeerde deelneming
Artikel 3a:110. Rechtsopvolging verkrijger in andere lidstaat
Artikel 3a:111. Rechtsopvolging toegangsrechten
§ 3a.2.4.3. Het instrument van de overbruggingsinstelling
Artikel 3a:112. Instrument van de overbruggingsinstelling
Artikel 3a:113. De overbruggingsinstelling
Artikel 3a:114. Overgang op oorspronkelijke eigenaren
Artikel 3a:115. Overeenkomstige toepassingsregels
Artikel 3a:116. Vergunning overbruggingsinstelling
§ 3a.2.4.4. Het instrument van afsplitsing van activa of passiva
Artikel 3a:117. Instrument van afsplitsing van activa of passiva
Artikel 3a:118. De entiteit voor activa- en passivabeheer
Artikel 3a:119. Overeenkomstige toepassingsregels
§ 3a.2.4.5. Bijzondere bevoegdheden
Artikel 3a:120. Overname zeggenschap en bijzondere bestuurder
Artikel 3a:120a. Ontslag en benoeming bestuur en raad van commissarissen
Artikel 3a:121. Omzetting rechtsvorm
Artikel 3a:122. Beëindiging of wijziging overeenkomst
Artikel 3a:123. Opschorting betalings- of leveringsverplichting
Artikel 3a:124. Beperking rechten schuldeisers
Artikel 3a:125. Opschorting bevoegdheid tot beëindiging overeenkomst
Artikel 3a:126. Niet-nakoming overeenkomst
Artikel 3a:127. Ingrijpen in handel in financiële instrumenten
§ 3a.2.4.6. Gevolgen van afwikkeling
Artikel 3a:128. Uitsluiting contractuele voorwaarden
Artikel 3a:129. Uitsluiting vernietigbaarheid
§ 3a.2.4.7. Waarborgen
Artikel 3a:130. Bescherming overboekingsopdrachten
Artikel 3a:131. Bescherming rechten uit overeenkomst
Artikel 3a:132. Bijzondere beperkingen
§ 3a.2.4.8. Overige bepalingen
Artikel 3a:133. Verhaal kosten afwikkeling
Artikel 3a:134. Verwerking persoonsgegevens

Afdeling 3a.2.5. Rechtsbescherming

Artikel 3a:135. Bijzondere procedureregels
Artikel 3a:136. Rechtsvermoeden
Artikel 3a:137. Instandlating rechtsgevolgen

Afdeling 3a.2.6. Financiering

Artikel 3a:138. Financieringsregeling

Hoofdstuk 3a.3. Afwikkeling van centrale tegenpartijen

Artikel 3a:139. Inleidende bepaling

Artikel 3a:140. Definities

Artikel 3a:141. Procedures bij afwikkelingsmaatregelen

Artikel 3a:142. Ingrijpen in handel in financiële instrumenten

Artikel 3a:143. Uitsluiting vernietigbaarheid

Artikel 3a:144. Bijzondere procedureregels

Artikel 3a:145. Rechtsvermoeden

Artikel 3a:146. Instandlating rechtsgevolgen

4. Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen

Hoofdstuk 4.1. Inleidende bepalingen

Afdeling 4.1.1. Reikwijdte

Artikel 4:1
Artikel 4:2
Artikel 4:2a
Artikel 4:2b [Vervallen per 19-02-2019]
Artikel 4:2c
Artikel 4:2d
Artikel 4:2e

Afdeling 4.1.2. Bijzondere bepalingen

Artikel 4:3
Artikel 4:4
Artikel 4:4a
Artikel 4:4b [Vervallen per 03-01-2018]
Artikel 4:5
Artikel 4:6
Artikel 4:6a

Afdeling 4.1.3. Vrijstelling

Artikel 4:7

Hoofdstuk 4.2. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten

Afdeling 4.2.1. Geschiktheid, betrouwbaarheid en integriteit

Artikel 4:8
Artikel 4:9
Artikel 4:9.0a
Artikel 4:9a
Artikel 4:9c
Artikel 4:10
Artikel 4:11

Afdeling 4.2.2. Structurering en inrichting

Artikel 4:12
Artikel 4:13
Artikel 4:14
Artikel 4:14a
Artikel 4:15
Artikel 4:15a
Artikel 4:16
Artikel 4:17

Afdeling 4.2.3. Zorgvuldige dienstverlening

Artikel 4:18
Artikel 4:18a
Artikel 4:18b
Artikel 4:18c
Artikel 4:18d
Artikel 4:18e
Artikel 4:19
Artikel 4:20
Artikel 4:21
Artikel 4:22
Artikel 4:22a
Artikel 4:23
Artikel 4:23a
Artikel 4:23b
Artikel 4:24
Artikel 4:24a
Artikel 4:25
Artikel 4:25a
Artikel 4:25b
Artikel 4:25c
Artikel 4:25d
Artikel 4:25e

Afdeling 4.2.4. Meldingsplichten

Artikel 4:26
Artikel 4:26a
Artikel 4:27

Afdeling 4.2.4a. Kennisgevingsverplichtingen

Artikel 4:27a

Afdeling 4.2.5. [Vervallen per 13-06-2014]

Artikel 4:28 [Vervallen per 13-06-2014]
Artikel 4:29 [Vervallen per 13-06-2014]
Artikel 4:30 [Vervallen per 13-06-2014]

Hoofdstuk 4.3. Aanvullende regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende bepaalde financiële diensten

Afdeling 4.3.1. Aanbieden

§ 4.3.1.1. Beleggingsobjecten
Artikel 4:30a
§ 4.3.1.2. Elektronisch geld
Artikel 4:31
Artikel 4:31a
Artikel 4:31b
§ 4.3.1.3. Krediet
Artikel 4:32
Artikel 4:33
Artikel 4:34
Artikel 4:35
Artikel 4:36
Artikel 4:37
Artikel 4:37a [Vervallen per 01-04-2016]
§ 4.3.1.4. Rechten van deelneming in een beleggingsinstelling
Artikel 4:37b
Artikel 4:37c
Artikel 4:37d
Artikel 4:37e
Artikel 4:37f [Vervallen per 18-03-2016]
Artikel 4:37g [Vervallen per 18-03-2016]
Artikel 4:37h [Vervallen per 18-03-2016]
Artikel 4:37i [Vervallen per 18-03-2016]
Artikel 4:37j
Artikel 4:37k
Artikel 4:37l
Artikel 4:37m
Artikel 4:37n
Artikel 4:37o
Artikel 4:37p
Artikel 4:37pa
§ 4.3.1.4.a. Informatieverplichtingen voor beheerders van beleggingsinstellingen betreffende controle of zeggenschap in niet-beursgenoteerde uitgevende instellingen
Artikel 4:37q
Artikel 4:37r
Artikel 4:37s
Artikel 4:37t
Artikel 4:37u
Artikel 4:37v
§ 4.3.1.4.b. Informatieverplichtingen voor beheerders van beleggingsinstellingen betreffende controle in uitgevende instellingen
Artikel 4:37w
Artikel 4:37x
Artikel 4:37y
Artikel 4:37z
§ 4.3.1.4.c. Rechten van deelneming in een icbe
Artikel 4:38
Artikel 4:39
Artikel 4:40
Artikel 4:41 [Vervallen per 22-07-2013]
Artikel 4:42
Artikel 4:43 [Vervallen per 18-03-2016]
Artikel 4:44
Artikel 4:45
Artikel 4:46
Artikel 4:46a
Artikel 4:47
Artikel 4:48
Artikel 4:49
Artikel 4:50
Artikel 4:51
Artikel 4:52
Artikel 4:52a
Artikel 4:52b [Vervallen per 22-07-2013]
Artikel 4:53
Artikel 4:54
Artikel 4:55
Artikel 4:55a [Vervallen per 22-07-2013]