Home

Wijzigingsregeling Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, enz. (Invoering gestaffelde subsidiebedragen)

Geldig van 1 juli 2006 tot 1 januari 2009
Geldig van 1 juli 2006 tot 1 januari 2009

Wijzigingsregeling Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, enz. (Invoering gestaffelde subsidiebedragen)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2007 tot 01-01-2009]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit.]

Artikel II

[Wijzigt de Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie.]

Artikel III

1.

Een producent van een afvalverbrandingsinstallatie die vóór 1 juli 2006 subsidie op grond van artikel 72m van de Elektriciteitswet juncto de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2003, de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2004, de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005 of de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 januari tot 1 juli) heeft aangevraagd, doet uiterlijk op 1 juli 2006 aan de netbeheerder een verzoek als bedoeld in artikel 2 met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier dat is opgenomen in de bij de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit behorende bijlage 2.

2.

Een producent als bedoeld in het eerste lid draagt er zorg voor dat hij beschikt over een meetprotocol dat voldoet aan de AVI-meetvoorwaarden, opgenomen in de bij de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit behorende bijlage 1, en dat uiterlijk op 1 juli 2006 is goedgekeurd door een toegelaten meetbedrijf.

3.

De netbeheerder stelt vast of er sprake is van een toepasselijk meetprotocol, dat is goedgekeurd door een toegelaten meetbedrijf. De netbeheerder deelt het resultaat van deze vaststelling binnen vier weken na ontvangst van de verklaring en het meetprotocol mee aan de producent en aan de garantiebeheerinstantie.

Artikel IV

Artikel V