Home

Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens 2006

Geldig van 27 april 2006 tot 30 april 2006
Geldig van 27 april 2006 tot 30 april 2006

Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens 2006

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 30-04-2006]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2009]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. minister: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 2. doelgroep: in Nederland wonende zelfstandige huishoudens die een besteedbaar huishoudensinkomen genieten in het eerste of tweede inkomensdeciel, bepaald aan de hand van het Regionaal Inkomensonderzoek 2004 van het Centraal Bureau voor de Statistiek, niet zijnde rechtspersonen.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, wordt verstaan onder inkomensdeciel: groep van 10% van het totale aantal Nederlandse inkomens, uitgaande van een rangschikking van deze inkomens van laag naar hoog en verdeling daarvan in tien groepen van 10%.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De minister kan subsidie verstrekken voor door de subsidieaanvrager uit te voeren projecten die beogen om de doelgroep te adviseren over en te ondersteunen bij energiebesparing binnen het huishouden, het treffen van eenvoudige energiebesparende voorzieningen daarbij inbegrepen.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

Bij de subsidieverlening worden aanvragen gelijktijdig beoordeeld op basis van de geschiktheid van de projecten om bij te dragen aan de doelstelling van deze regeling. De minister verdeelt het voor een bepaald jaar beschikbaar gestelde subsidiebedrag in de volgorde van geschiktheid.

2.

De mate waarin een project geschikt is om bij te dragen aan de doelstelling van deze regeling wordt bepaald aan de hand van:

 1. de slaagkans van het project;

 2. het belang van het project voor de vermindering van de uitstoot van CO2;

 3. de mate waarin aannemelijk is dat met het project een zo groot mogelijk deel van de doelgroep wordt bereikt, met dien verstande dat aannemelijk dient te zijn dat ten minste 50% van het totaal aantal huishoudens dat met het project wordt bereikt behoort tot de doelgroep;

 4. de mate waarin binnen het project aandacht wordt besteed aan een gezond en veilig binnenklimaat;

 5. de mate waarin en de wijze waarop wordt samengewerkt met andere partijen;

 6. de mate waarin in het project evenwichtig aandacht wordt besteed aan het verstrekken van adviezen over energiebesparing, het bevorderen van het treffen van eenvoudige energiebesparende voorzieningen en het ondersteunen van de doelgroep bij deelname aan andere regelingen gericht op energiebesparing;

 7. de kosteneffectiviteit van het project, uitgedrukt in ton vermindering van de uitstoot van CO2 die naar verwachting per euro aangevraagde subsidie zal worden gerealiseerd;

 8. de mate waarin de aanvrager of andere betrokken partijen, niet zijnde de doelgroep, zelf de kosten van het project dragen;

 9. de mate waarin het project een innovatief karakter heeft.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13

Artikel 14

Bijlage I. Prognose profijtverklaring inzake de Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens 2006 [Nog niet in werking]

Bijlage II. Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens 2006 [Nog niet in werking]

Bijlage III. Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens 2006 [Nog niet in werking]

Bijlage IV. Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens 2006 [Nog niet in werking]

Bijlage V. Controleprotocol accountantsverklaring inzake de Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens 2006 [Nog niet in werking]