Home

Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie hobbypluimvee, biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop

Geldig van 15 december 2006 tot 1 augustus 2007
Geldig van 15 december 2006 tot 1 augustus 2007

Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie hobbypluimvee, biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-12-2006 tot 01-08-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2013]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op beschikking nr. 2006/147/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 februari 2006 betreffende preventieve vaccinatie tegen hoogpathogene aviaire influenza H5N1 in Nederland en aanverwante bepalingen betreffende verplaatsingen (PbEU L 55), artikel 8 van richtlijn (EG) nr. 2001/82 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEG L 311);

Gelet op artikel 29, eerste lid, 30, vierde lid, en 45, eerste en derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet, artikel 17 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 19 van de Landbouwwet, en artikel 3 van het Besluit gebruik sera en entstoffen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit;

  2. AI: Aviaire Influenza;

  3. hobbypluimvee: pluimvee als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, van beschikking 2006/147/EG;

  4. biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop: kippen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b, van beschikking 2006/147/EG;

  5. beschikking 2006/147/EG: beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 februari 2006 betreffende preventieve vaccinatie tegen hoogpathogene aviaire influenza H5N1 in Nederland en aanverwante bepalingen betreffende verplaatsingen (PbEU L 55);

  6. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen preventieve vaccinatie

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk 3. Hobbypluimvee

Paragraaf 1. Voorwaarden

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Paragraaf 1a. Hervaccinatie hobbypluimvee

Artikel 9a

Artikel 9b

Artikel 9c

Artikel 9d

Paragraaf 2. Monitoring op Aviaire Influenza

Artikel 10

Paragraaf 3. Voorschriften voor vervoer

Artikel 11

Artikel 12

Hoofdstuk 4. Biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop

Paragraaf 1. Voorwaarden

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16

Artikel 17

Paragraaf 1a. Hervaccinatie biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop

Artikel 17a

Artikel 17b

Artikel 17c

Artikel 17d

Paragraaf 2. Monitoring op Aviaire Influenza

Artikel 18

Artikel 19

Paragraaf 3. Voorwaarden voor vervoer van pluimvee en pluimveeproducten afkomstig van bedrijven waar wordt gevaccineerd

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Paragraaf 4. Reiniging en ontsmetting

Artikel 24

Hoofdstuk 5. Voorwaarden voor vervoer pluimvee, broedeieren en eendagskuikens afkomstig van bedrijven waar niet gevaccineerd wordt

Artikel 25

Hoofdstuk 6. Overig

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Bijlage