Home

Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten

Geldig van 19 maart 2010 tot 23 juni 2010
Geldig van 19 maart 2010 tot 23 juni 2010

Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-03-2010 tot 23-06-2010]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2011]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 2. besluit: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten,

 3. werkzaamheden: werkzaamheden ter uitvoering van het instandhoudingsplan, en

 4. CBS-categorie: groep van beschermde monumenten op basis van een door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde indeling.

Artikel 2. Subsidiabele kosten

1.

Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen als bedoeld in de Leidraad Brim subsidiabele instandhoudingskosten, opgenomen als bijlage bij deze regeling, met dien verstande dat kosten uitsluitend subsidiabel zijn voorzover de werkzaamheden:

 1. strekken tot instandhouding van het beschermde monument en zijn monumentale waarden,

 2. sober en doelmatig zijn,

 3. technisch noodzakelijk zijn, en

 4. de werkzaamheden zijn gericht op maximaal behoud van aanwezige historische materialen en constructies.

2.

Kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van gevolgschade, zijn subsidiabel.

3.

Kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op vervanging van materialen die hun functie niet meer kunnen vervullen, zijn subsidiabel.

4.

Kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op reconstructie, zijn niet subsidiabel, tenzij ze in uitzonderlijke gevallen naar het oordeel van de minister ter versterking van de monumentale waarden gewenst zijn.

5.

Niet subsidiabel zijn:

 1. kosten voor werkzaamheden die voortvloeien uit veranderd gebruik, en

 2. kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op comfortverbetering.

Artikel 3. Subsidieplafonds

1.

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5 van het besluit bedraagt voor de jaarlijks te verlenen subsidies:

 1. voor monumenten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit: voor het jaar 2010: 42 miljoen euro, en

 2. voor monumenten als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het besluit: voor het jaar 2010: 9 miljoen euro.

2.

Indien voor 1 april van enig jaar geen subsidieplafond is vastgesteld, gelden als subsidieplafonds de subsidieplafonds bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4. Maximum subsidiabele kosten

Artikel 5. Gefaseerde inwerkingtreding

Artikel 6. Citeertitel

Artikel 7. Inwerkingtreding

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten