Home

Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen

Geldig van 16 februari 2006 tot 16 oktober 2006
Geldig van 16 februari 2006 tot 16 oktober 2006

Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-02-2006 tot 16-10-2006]
[Regeling ingetrokken per 01-05-2011]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1

De algemeen directeur, de directeur projecten en de directeur uitvoering van de Dienst Regelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  1. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de Dienst Regelingen betreffende voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal of een directeur-generaal dient te worden afgedaan;

  2. de uitgifte van legitimatiebewijzen, bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht, aan ambtenaren van de Dienst Regelingen.

Artikel 2

De algemeen directeur van de Dienst Regelingen is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de afdoening van klachten betreffende gedragingen van ambtenaren van Dienst Regelingen, voor zover de klacht niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende klacht niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal of een directeur-generaal dient te worden afgedaan.

Artikel 3

Artikel 4

Paragraaf 2. Financieel mandaat en machtiging

Artikel 5

Paragraaf 3. Bestuursdwang, last onder dwangsom, dwangbevel, bestuurlijke boete, invordering, aanwijzing deskundigen, hertaxatie

Artikel 6

Paragraaf 4. Bezwaar, beroep en procesmachtiging

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Paragraaf 5. De binnenvisserij, kustvisserij en visserijzone

Artikel 10

Paragraaf 6. De Flora- en faunawet

Artikel 11

Paragraaf 7. De Boswet

Artikel 12

Paragraaf 8. Het Programma Beheer

Artikel 13

Paragraaf 9. De Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten

Artikel 14

Paragraaf 10. De Landbouwwet

Artikel 15

Paragraaf 11. Het Stimuleringskader

Artikel 16

Paragraaf 12. Meststoffenwetgeving

Artikel 17

Paragraaf 13. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Artikel 18

Artikel 19

Paragraaf 14. Overige aangelegenheden

Artikel 20

Paragraaf 15. Overige bepalingen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24