Home

Regeling Wfsv

Geldig van 17 juli 2014 tot 1 januari 2015
Geldig van 17 juli 2014 tot 1 januari 2015

Regeling Wfsv

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-07-2014 tot 01-01-2015]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën,

Besluiten:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 2. De financiering van de volksverzekeringen

Artikel 2.1. Begripsbepaling

Artikel 2.2. Partnerbegrip voor vaststelling premie-inkomen

Artikel 2.3. Uitzonderingen premie-inkomen voor premieheffing

Artikel 2.4. Premie-inkomen bij premieplichtigheid over gedeelte kalenderjaar

Artikel 2.5. Aanpassing maximum premie-inkomen bij gedeeltelijke premieplicht anders dan door overlijden

Artikel 2.6. Heffingspercentage bij verschillende premiepercentages

Artikel 2.6a. Heffingskorting bij premieplichtigheid over gedeelte kalenderjaar

Artikel 2.7. Tijdsevenredige vaststelling

Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen

Afdeling 1. Vaststelling loon

§ 1. Bepaling loontijdvak bij twee kalenderjaren

Artikel 3.1. Bepaling loontijdvak bij twee kalenderjaren

§ 2. Berekening premieloon bij samenloop

Artikel 3.2. Begrippen
Artikel 3.3. Uitkering bij dezelfde werkgever
Artikel 3.4. Samenloop

§ 3. Berekening premies werknemersverzekeringen

Artikel 3.4a. Berekening premies werknemersverzekeringen

Afdeling 2. Vaststelling sectorpremiepercentage

§ 1. Premiedifferentiatie uitzendbranche

Artikel 3.5 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 3.5a. Bijdrage sector uitzendbedrijven
Artikel 3.6. Sectoronderdelen in de sector uitzendbedrijven
Artikel 3.7 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 3.8. Vaststelling WW-deel van het sectorpremiepercentage
Artikel 3.9. Maximum gedifferentieerde premie Werkhervattingskas sector uitzendbedrijven

§ 2. Premiedifferentiatie grafische industrie

Artikel 3.10. Sectoronderdelen in de sector grafische industrie
Artikel 3.11. Vaststelling WW-deel en ZW-deel van het sectorpremiepercentage

§ 3. Premiedifferentiatie sectorfondsen

Artikel 3.12. Vaststelling verschillende sectorpremiepercentages
Artikel 3.13. Gelijkstelling vaststelling sectorpremiepercentage
Artikel 3.13a [Vervallen per 01-01-2007]

§ 4. Bepaling sectoren voor sectorale premiepercentages

Artikel 3.14. Bepaling sectorale premiepercentages

Afdeling 3. Eigenrisicodragen

Artikel 3.15. Ontheffing garantieplicht overheidswerkgevers

Afdeling 4. Verhaal op werknemer

Artikel 3.16. Definities

Artikel 3.17. Bepaling kosten verhaal eigenrisicodrager

Artikel 3.18. Verhaal gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Afdeling 5. Bonussen in de vorm van premiekortingen

Artikel 3.19. Aangiftetijdvak

Artikel 3.20. Nieuwe dienstbetrekking bij dezelfde werkgever na volledig genoten premiekortingsperioden

Artikel 3.21. Nieuwe dienstbetrekking bij dezelfde werkgever na niet volledig genoten premiekortingsperiode

Artikel 3.22. Premiekortingsperioden bij overgang van ondernemingen

Artikel 3.23 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3.24. Evenredige vermindering premiekorting

Artikel 3.24a. Verrekening premiekorting

Artikel 3.25. Nadere regels overgangsrecht premievrijstelling oudere werknemers

Afdeling 6. Premiekorting jongere werknemer

Artikel 3.26. Nieuwe dienstbetrekking bij dezelfde werkgever

Artikel 3.27. Nieuwe dienstbetrekking bij dezelfde werkgever na niet volledig genoten premiekortingsperiode

Artikel 3.28. Afwijkend aangiftetijdvak

Artikel 3.29. Overige Uitvoeringsbepalingen

Hoofdstuk 4. Gemoedsbezwaarden

Artikel 4.1. Gemoedsbezwaarden

Artikel 4.2. Indiening verzoek gemoedsbezwaarden

Artikel 4.3. Verzoek rechtspersoon

Artikel 4.4. Ontheffing

Artikel 4.5. Volksverzekeringen

Artikel 4.6. Bewijs ontheffing

Artikel 4.7. Openbaarmaking ontheffing

Artikel 4.8. Mededeling ontheffing

Artikel 4.9. Intrekking ontheffing

Artikel 4.10. Weigering uitkering

Hoofdstuk 5. De fondsen

Afdeling 1. Werknemersverzekeringen

§ 1. Indeling in sectoren

Artikel 5.1. Indeling in sectoren
Artikel 5.2. Werkzaamheden in bijlage
Artikel 5.3. Werkzaamheden niet in bijlage
Artikel 5.4. Concernregelen en aansluiting van nevenbedrijven en neveninstellingen
Artikel 5.5. Aansluiting van werkgevers bij de sectoren Metaalindustrie, Elektrotechnische industrie of Metaal- en technische bedrijfstakken
Artikel 5.6. Overgangsbepaling
Artikel 5.7. Generaalpardonregeling
Artikel 5.8. Aansluiting van werkgevers bij de sector Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen
Artikel 5.8a. Begrenzing sector Detailhandel en Grootwinkelbedrijf

§ 2. Vergoeding remigratiebijdragen

Artikel 5.9. Vergoeding remigratiebijdragen
Artikel 5.10. Informatieverplichting SVB
Artikel 5.11. Betalingsverplichting UWV

§ 3. Reserve-vorming

Artikel 5.12. Begripsbepalingen
Artikel 5.13. De reserve voor het algemeen werkloosheidsfonds
Artikel 5.14. De reserves voor de sectorfondsen

Afdeling 2. Rekening-courant

Artikel 5.15. Begripsbepalingen

Artikel 5.16. Rekeningen-courant en rekening-couranthouders

Artikel 5.17. Crediteringen en debiteringen

Artikel 5.18. Rente-arrangement

Artikel 5.19. Financiële middelen buiten de rekening-courant

Artikel 5.20. Verdeelpercentage

Artikel 5.21. Toedelingspercentage

Artikel 5.22. Rapportageverplichting rijksbelastingdienst

Afdeling 3. Regels afdracht aan algemeen kinderbijslagfonds, toeslagenfonds, arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten en arbeidsongeschiktheidsfonds

§ 1. Algemeen

Artikel 5.23. Begripsbepalingen

§ 2. Algemeen Kinderbijslagfonds

Artikel 5.24. Raming baten en lasten
Artikel 5.24a [Vervallen per 01-04-2011]
Artikel 5.25. Betaling voorschot
Artikel 5.26 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.27 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.28. Afrekening
Artikel 5.29 [Vervallen per 01-01-2012]

§ 3. Toeslagenfonds en Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten

Artikel 5.29a. Middelen Toeslagenfonds en Arbeidsondersteuningsfonds jonggehandicapten
Artikel 5.29b. Begripsbepalingen
Artikel 5.30. Raming baten en lasten
Artikel 5.30a [Vervallen per 01-04-2011]
Artikel 5.31. Betaling voorschot
Artikel 5.32 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.33 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.34. Afrekening
Artikel 5.35 [Vervallen per 01-01-2012]

§ 4. Arbeidsongeschiktheidsfonds

Artikel 5.36. Raming baten en lasten
Artikel 5.36a [Vervallen per 01-04-2011]
Artikel 5.37. Betaling voorschot
Artikel 5.37a [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.37b [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.38. Afrekening
Artikel 5.39. Vaststelling rijksbijdrage

Afdeling 4. Regels voor afdracht Rijksbijdragen

§ 1. Rijksbijdrage uitvoeringskosten UWV

Artikel 5.40. Rijksbijdrage voor UWV
Artikel 5.41. Kosten BKWI

§ 2. Rijksbijdrage AIO

Artikel 5.42. Begripsbepaling
Artikel 5.43. Raming baten en lasten
Artikel 5.43a [Vervallen per 01-04-2011]
Artikel 5.43b [Vervallen per 01-02-2011]
Artikel 5.44. Betaling voorschot
Artikel 5.45 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.46 [Vervallen per 01-01-2012]
Artikel 5.47. Afrekening
Artikel 5.48 [Vervallen per 01-01-2012]

§ 3. Rijksbijdrage WKB

Artikel 5.49. Begripsbepalingen
Artikel 5.50. Raming baten en lasten
Artikel 5.51. Betaling voorschot
Artikel 5.52. Afrekening

§ 4. Rijksbijdrage Remigratiewet

Artikel 5.53. Begripsbepaling
Artikel 5.54. Raming baten en lasten
Artikel 5.55. Betaling voorschot
Artikel 5.56. Afrekening

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1. Intrekking regelingen

Artikel 6.2. Inwerkingtreding

Artikel 6.3. Citeertitel

Bijlage 1. , behorend bij artikel 5.2

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 5 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 6 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 7 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 8 [Vervallen per 01-01-2012]

Bijlage 9 [Vervallen per 01-01-2012]