Home

Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008

Geldig van 1 januari 2006 tot 31 augustus 2017
Geldig van 1 januari 2006 tot 31 augustus 2017

Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015 tot 31-08-2017]
[Regeling ingetrokken per 31-08-2017]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en artikel 3 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen;

Besluit:

Artikel 1. Subsidiebedrag

1.

Het totale subsidieplafond, bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen bedraagt voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 € 7.600.000.

2.

Het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt over de klassen, bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen verdeeld:

klasse 1: € 1.600.000;

klasse 2: € 2.800.000;

klasse 3: € 3.200.000.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008.