Home

Regeling zorgverzekering

Geldig van 15 september 2023 tot 6 oktober 2023
Geldig van 15 september 2023 tot 6 oktober 2023

Regeling zorgverzekering

Opschrift

Aanhef

Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen

Artikel 1

1.

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.

  de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. b.

  specialité: een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Geneesmiddelenwet;

 3. c.

  preparaat: een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Geneesmiddelenwet;

 4. d.

  branded generic: een specialité die in de handel wordt gebracht onder een benaming waarin de stofnaam is vermeld en waaraan een merkaanduiding is toegevoegd;

 5. e.

  combinatiepreparaat: een geneesmiddel dat meer dan één werkzaam bestanddeel bevat;

 6. f.

  registerdossier: uittreksel van het register, bedoeld in artikel 53 van de Geneesmiddelenwet en een afschrift van de in artikel 46, tweede lid, van die wet bedoelde goedkeuring van de samenvatting van productkenmerken dan wel een afschrift van de vergunning, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PbEG L 136) en een afschrift van de in artikel 57, tweede lid, van die verordening bedoelde samenvatting van de productkenmerken;

 7. g.

  registratiehouder: degene op wiens naam een geneesmiddel in het register, bedoeld in onderdeel f, staat ingeschreven dan wel degene die voor een geneesmiddel een vergunning heeft ingevolge artikel 3, eerste lid, van de verordening, bedoeld in onderdeel f;

 8. h.

  Taxe: gegevens over prijzen en vergoeding van geneesmiddelen, opgenomen in de G-standaard die is uitgegeven door Z-index B.V.;

 9. i.

  Defined Daily Dose: de dagdosis van een geneesmiddel, als vastgesteld onder verantwoordelijkheid van het WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology;

 10. j.

  Anatomical Therapeutic Chemical Classification: de classificatie van geneesmiddelen, samengesteld onder verantwoordelijkheid van het WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology;

 11. k.

  standaardkuur: de totale hoeveelheid van het werkzame bestanddeel van een geneesmiddel dat, blijkens de dosering, vermeld in het registerdossier, wordt gegeven;

 12. l.

  referentiehoeveelheid: de hoeveelheid van een werkzaam bestanddeel, in een farmaceutische vorm gebracht, waarmee, gegeven de standaarddosis en het gebruikelijke aantal keren per dag dat het geneesmiddel wordt gegeven om die standaarddosis te bereiken, de gebruikelijke dagelijkse dosering kan worden bereikt, met dien verstande dat bij keuze tussen een retardvorm en een niet-retardvorm wordt uitgegaan van de niet-retardvorm;

 13. m.

  dbc: diagnose behandeling combinatie;

 14. n.

  een rekening-courant: een rekening in de centrale administratie van ’s rijks schatkist bij het ministerie van Financiën op naam van een rekening-couranthouder, waarop dagelijks het geldelijk tegoed (positief of negatief) wordt bijgehouden van de betrokken rekening-couranthouder bij het Rijk en de mutaties in het tegoed;

 15. o.

  de rekening-couranthouder: het Zorginstituut;

 16. p.

  Euribor: de dagelijks door de European Banking Federation vastgestelde rente waartegen op de geldmarkt interbancair deposito’s in euro’s van verschillende looptijden worden aangeboden in landen waar de euro betaalmiddel is;

 17. q.

  prestatie: een prestatie als omschreven bij of krachtens artikel 11 van de Zorgverzekeringswet;

 18. r.

  prestatiebeschrijving:

  1. 1°.

   een beschrijving van de prestatie zoals die op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg voor een zorgaanbieder is vastgesteld dan wel

  2. 2°.

   een beschrijving van de prestatie zoals die tussen de verzekerde en de zorgaanbieder is overeengekomen indien voor die zorgaanbieder niet een prestatiebeschrijving op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg behoeft te worden vastgesteld;

 19. s.
 20. t.

  formele controle: een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of het tarief dat door een zorgaanbieder voor een prestatie in rekening is gebracht:

  1. 1°.

   een prestatie betreft, welke is geleverd aan een bij die zorgverzekeraar verzekerde persoon;

  2. 2°.

   een prestatie betreft, welke behoort tot het verzekerde pakket van die persoon,

  3. 3°.

   een prestatie betreft, tot levering waarvan de zorgaanbieder bevoegd is, en

  4. 4°.

   het tarief betreft, dat voor die prestatie krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg is vastgesteld of een tarief is dat voor die prestatie met de zorgaanbieder is overeengekomen;

 21. u.

  materiële controle: een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde;

 22. v.

  fraudeonderzoek: een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de verzekerde of de zorgaanbieder valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van rechthebbenden of verduistering pleegt of tracht te plegen ten nadele van bij de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst van zorgverzekering betrokken personen en organisaties met het doel een prestatie, vergoeding, betaling of ander voordeel te krijgen waarop de verzekerde dan wel de zorgaanbieder geen recht heeft of recht kan hebben;

 23. w.

  verhaalsrecht: het recht van de verzekeraar op grond van artikel 962 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek de schade die is veroorzaakt door anderen dan de verzekerde op deze derden te verhalen;

 24. x.

  detailcontrole: onderzoek door de zorgverzekeraar naar bij de zorgaanbieder berustende persoonsgegevens met betrekking tot eigen verzekerden ten behoeve van materiële controle of fraudeonderzoek;

 25. y.

  algemene risicoanalyse: een analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens de materiële controle of het fraudeonderzoek zich zal richten;

 26. z.

  specifieke risicoanalyse: een analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens en op welke zorgaanbieders of categorieën van zorgaanbieders de detailcontrole zich zal richten;

 27. aa.

  verwerker: degene bedoeld in artikel 4, onderdeel 8, van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 28. bb.

  grensoverschrijdende zorg: zorg waarop de Zorgverzekeringswet recht geeft en die verzekerden buiten Nederland hebben genoten;

 29. cc.

  rapport zorgvraagzwaarte: algemeen aanvaard rapport over zorgvraagzwaarte;

 30. dd.

  zorgvraagzwaarte: zorgvraagzwaarte zoals beschreven in het rapport zorgvraagzwaarte;

 31. ee.

  Richtlijn 2011/24/EU: Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (Pb EU 2011, L 88);

 32. ff.

  gegevens over gezondheid: gegevens over gezondheid, als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 33. gg.

  Covid-19: de ziekte veroorzaakt door coronavirus-SARS-CoV-2;

 34. hh.

  geneeskundige behandeling: behandeling in het kader van geneeskundige zorg als bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering.

2.

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder mogendheid mede verstaan de Nederlandse Antillen en Aruba.

Hoofdstuk 2. Bepalingen omtrent de prestaties

§ 1. De prestaties, de eigen bijdragen en het eigen risico

§ 1.1. Geneeskundige zorg

Artikel 2.1
Artikel 2.2
Artikel 2.3 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 1.2. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.4 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 1.3. Farmaceutische zorg

Artikel 2.5
Artikel 2.5a [Vervallen per 01-04-2016]

§ 1.4. Hulpmiddelenzorg

Artikel 2.6
Artikel 2.7
Artikel 2.8
Artikel 2.9
Artikel 2.10
Artikel 2.11
Artikel 2.12
Artikel 2.13
Artikel 2.14 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 2.15 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 2.16
Artikel 2.17
Artikel 2.18
Artikel 2.19
Artikel 2.20 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 2.21 [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 2.22
Artikel 2.23 [Vervallen per 01-01-2015]
Artikel 2.24
Artikel 2.25 [Vervallen per 01-01-2009]
Artikel 2.26
Artikel 2.27 [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 2.28 [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 2.29

§ 1.4a. Zvw-pgb

Artikel 2.29a
Artikel 2.29b
Artikel 2.29c

§ 1.4b. Vervoer en verblijf

Artikel 2.30

§ 1.5. De eigen bijdragen

Artikel 2.31
Artikel 2.32
Artikel 2.33
Artikel 2.34 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 2.35 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 2.36
Artikel 2.37

§ 1.6. Het eigen risico

Artikel 2.38

§ 2. De regels voor indeling van geneesmiddelen in groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen en voor de berekening van de vergoedingslimieten

Artikel 2.39

Artikel 2.40

Artikel 2.41

Artikel 2.42

Artikel 2.43

Artikel 2.44

Artikel 2.45

Artikel 2.46

Artikel 2.47

Artikel 2.48

Artikel 2.49 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 3. De aanvraagprocedure voor aanwijzing geregistreerde geneesmiddelen

Artikel 2.50

Hoofdstuk 3. De in het uitvoeringsverslag op te nemen gegevens

Artikel 3.1

Hoofdstuk 4. Bepalingen omtrent het Zorgverzekeringsfonds

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Hoofdstuk 5. Bepalingen omtrent de inkomensafhankelijke bijdrage

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8

Artikel 5.9

Artikel 5.10 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5.11

Artikel 5.12

Artikel 5.13

Hoofdstuk 6. Het Zorginstituut en het CAK

§ 1. Vergoedingen leden Adviescommissie Pakket

Artikel 6.1.1 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 6.1.2 [Vervallen per 01-07-2011]

§ 2. Anonieme e-mental health

§ 2.1. Algemene bepalingen

Artikel 6.2.1
Artikel 6.2.2
Artikel 6.2.3
Artikel 6.2.4
Artikel 6.2.5

§ 2.2. Aanvraag

Artikel 6.2.6
Artikel 6.2.7
Artikel 6.2.8
Artikel 6.2.9
Artikel 6.2.10

§ 2.3. Verlening

Artikel 6.2.11
Artikel 6.2.12

§ 2.4. Bevoorschotting en verplichtingen

Artikel 6.2.13
Artikel 6.2.14
Artikel 6.2.15
Artikel 6.2.16
Artikel 6.2.17

§ 2.5. Vaststelling

Artikel 6.2.18
Artikel 6.2.19
Artikel 6.2.20
Artikel 6.2.21
Artikel 6.2.22
Artikel 6.2.23

§ 3. Bijdrage van verdragsgerechtigden

Artikel 6.3.1

Artikel 6.3.1a

Artikel 6.3.1b

Artikel 6.3.2

Artikel 6.3.3

Artikel 6.3.4

Artikel 6.3.5 [Vervallen per 01-08-2008]

§ 4. Rekening gemoedsbezwaarden

Artikel 6.4.1

Artikel 6.4.2

§ 4a. De bestanden waarmee onverzekerden worden opgespoord

Artikel 6.4a.1

§ 4b. De bestanden waarmee ten onrechte verzekerden worden opgespoord

Artikel 6.4b.1

§ 5. De bestuursrechtelijke premie

Artikel 6.5.1

Artikel 6.5.2

Artikel 6.5.3

Artikel 6.5.3a

Artikel 6.5.4

Artikel 6.5.5

Artikel 6.5.6

Artikel 6.5.7

§ 6. Extra bijdrage in geval van catastrofes

Artikel 6.6.1

Artikel 6.6.2

Artikel 6.6.3

Artikel 6.6.4

Artikel 6.6.5

§ 7. Uitvoering van artikel IIIA van de Veegwet VWS 2013

Artikel 6.7.1

Artikel 6.7.2

Artikel 6.7.3

Artikel 6.7.4

§ 8. Anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde personen

Artikel 6.8

§ 9. Nationaal contactpunt

Artikel 6.9.1

Artikel 6.9.2

Artikel 6.9.3

Artikel 6.9.4

Artikel 6.9.5

Hoofdstuk 6a. Ondersteuning Zvw-pgb

Artikel 6a.1

Artikel 6a.2

Artikel 6a.3

Artikel 6a.4

Artikel 6a.5

Artikel 6a.6

Hoofdstuk 7. Verwerking persoonsgegevens

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.2a. (declareren via VECOZO B.V.)

Artikel 7.2b

Artikel 7.2c. (declareren ‘op papier’/ niet via VECOZO)

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.4a

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Artikel 7.7

Artikel 7.8

Artikel 7.9

Artikel 7.10

Artikel 7.11

Hoofdstuk 7a. Gegevens die de zorgaanbieder moet verstrekken aan het CAK indien hij in aanmerking wenst te komen voor een bijdrage in de kosten in verband met het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen

Artikel 7a.1

Hoofdstuk 7b. Gegevens die moeten worden uitgewisseld in verband met werkzaamheden gericht op het voorkomen of verminderen van schulden voortvloeiende uit de zorgverzekering

Artikel 7b.1

Hoofdstuk 8. Overige en slotbepalingen

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 8.4

Artikel 8.5

Bijlage 0. horende bij artikel 2.1, onderdeel k , van de Regeling zorgverzekering

Bijlage 1. horende bij artikel 2.5, eerste lid , van de Regeling zorgverzekering

Bijlage 2. horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid , van de Regeling zorgverzekering

Bijlage 3. horende bij artikel 2.5, vierde en vijfde, lid van de Regeling zorgverzekering

Bijlage 4. van de Regeling zorgverzekering

Bijlage 5 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 6 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 6a [Vervallen per 01-01-2012]

Bijlage 6b [Vervallen per 01-01-2012]

Bijlage 7 [Vervallen per 01-01-2012]