Home

Regeling zorgverzekering

Geldig van 21 juni 2007 tot 13 juli 2007
Geldig van 21 juni 2007 tot 13 juli 2007

Regeling zorgverzekering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-06-2007 tot 13-07-2007]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen

Artikel 1

1.

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.

  de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. b.
 3. c.
 4. d.

  branded generic: een specialité die in de handel wordt gebracht onder een benaming waarin de stofnaam is vermeld en waaraan een merkaanduiding is toegevoegd;

 5. e.

  combinatiepreparaat: een geneesmiddel dat meer dan één werkzaam bestanddeel bevat;

 6. f.

  deel IB van het registerdossier: het registerblad, inhoudende de gegevens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van het Besluit registratie geneesmiddelen, of het registerblad, bedoeld in deel I, onderdeel B, van de bijlage van de richtlijn nr. 75/318/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de analytische, toxicologisch-farmacologische en klinische normen en voorschriften betreffende proeven op farmaceutische specialiteiten (PbEG L 147/1);

 7. g.

  registratiehouder: degene op wiens naam een geneesmiddel in het register, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening staat ingeschreven dan wel degene die voor een geneesmiddel een vergunning heeft ingevolge de Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (PbEG L 214);

 8. h.

  Taxe: de Taxe, uitgegeven door de Z-index B.V.;

 9. i.

  Defined Daily Dose: de dagdosis van een geneesmiddel, als vastgesteld onder verantwoordelijkheid van het WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology;

 10. j.

  Anatomical Therapeutic Chemical Classification: de classificatie van geneesmiddelen, samengesteld onder verantwoordelijkheid van het WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology;

 11. k.

  standaardkuur: de totale hoeveelheid van het werkzame bestanddeel van een geneesmiddel dat, blijkens de dosering, vermeld in deel IB van het registerdossier, wordt gegeven;

 12. l.

  referentiehoeveelheid: de hoeveelheid van een werkzaam bestanddeel, in een farmaceutische vorm gebracht, waarmee, gegeven de standaarddosis en het gebruikelijke aantal keren per dag dat het geneesmiddel wordt gegeven om die standaarddosis te bereiken, de gebruikelijke dagelijkse dosering kan worden bereikt, met dien verstande dat bij keuze tussen een retardvorm en een niet-retardvorm wordt uitgegaan van de niet-retardvorm;

 13. m.

  dbc: diagnose behandeling combinatie;

 14. n.

  onderhandelbaar dbc-tarief: een lokaal overeengekomen tarief dat instellingen in rekening brengen bij het afsluiten van een door de Nederlandse Zorgautoriteit gedefinieerde onderhandelbare dbc;

 15. o.

  niet-onderhandelbaar dbc-tarief: een door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld niet-onderhandelbaar tarief dat instellingen in rekening brengen bij het afsluiten van een door de Nederlandse Zorgautoriteit gedefinieerde niet-onderhandelbare dbc, zijnde een landelijk tarief met instellingsspecifieke opslagen (waaronder een opslag voor kapitaal) ter sluiting van het instellingsbedrag;

 16. p.

  tarief voor overige trajecten en verrichtingen: een door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld tarief voor een verrichting die instellingen naast dbc’s mogen declareren, waaronder: verkeerde bed, gezonde zuigeling, gezonde moeder, klasseverpleging, beademing IC voor volwassenen, neonatale IC, pediatrische IC, post IC high care en brandwondenzorg;

 17. q.

  tarief voor ondersteunende en overige producten: een door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld tarief voor verrichtingen geleverd aan een ander specialisme als onderdeel van een dbc, dan wel geleverd op verzoek van de eerstelijn, dan wel geleverd aan een ander specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling waarvoor de dbc-systematiek niet geldt, dan wel in het kader van onderlinge dienstverlening;

 18. r.

  renteheffingstarief: een tarief dat instellingen in rekening mogen brengen bij zorgverzekeraars in het geval deze niet overgaan tot het bevoorschotten van zorg gefinancierd op basis van dbc’s;

 19. s.

  een rekening-courant: een rekening in de centrale administratie van ’s rijks schatkist bij het ministerie van Financiën op naam van een rekening-couranthouder, waarop dagelijks het geldelijk tegoed (positief of negatief) wordt bijgehouden van de betrokken rekening-couranthouder bij het Rijk en de mutaties in het tegoed;

 20. t.

  de rekening-couranthouder: het College zorgverzekeringen;

 21. u.

  Euribor: de dagelijks door de European Banking Federation vastgestelde rente waartegen op de geldmarkt interbancair deposito’s in euro’s van verschillende looptijden worden aangeboden in landen waar de euro betaalmiddel is;

 22. v.

  prestatie: een prestatie als omschreven bij of krachtens artikel 11 van de Zorgverzekeringswet;

 23. w.

  prestatiebeschrijving:

  1. 1°.

   een beschrijving van de prestatie zoals die op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg voor een zorgaanbieder is goedgekeurd of vastgesteld dan wel

  2. 2°.

   een beschrijving van de prestatie zoals die tussen de verzekerde en de zorgaanbieder is overeengekomen indien voor die zorgaanbieder niet een prestatiebeschrijving op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg behoeft te worden goedgekeurd of vastgesteld;

 24. x.
 25. y.

  formele controle: een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of het tarief dat door een zorgaanbieder voor een prestatie in rekening is gebracht:

  1. 1°.

   een prestatie betreft, welke is geleverd aan een bij die zorgverzekeraar verzekerde persoon;

  2. 2°.

   een prestatie betreft, welke behoort tot het verzekerde pakket van die persoon,

  3. 3°.

   een prestatie betreft, tot levering waarvan de zorgaanbieder bevoegd is, en

  4. 4°.

   het tarief betreft, dat voor die prestatie krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg is vastgesteld of een tarief is dat voor die prestatie met de zorgaanbieder is overeengekomen;

 26. z.

  materiële controle: een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde;

 27. aa.

  fraudeonderzoek: een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de verzekerde of de zorgaanbieder valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van rechthebbenden of verduistering pleegt of tracht te plegen bij de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst van zorgverzekering betrokken personen en organisaties met het doel een prestatie, vergoeding, betaling of ander voordeel te krijgen waarop de verzekerde dan wel de zorgaanbieder geen recht heeft of recht kan hebben;

 28. bb.

  verhaalsrecht: het recht van de verzekeraar op grond van artikel 284 van het Wetboek van Koophandel de schade die is veroorzaakt door anderen dan de verzekerde op deze derden te verhalen;

 29. cc.

  gedragscode: de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, waaronder mede begrepen het daarbij behorende Addendum met het protocol materiële controle, opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland waarvoor het College bescherming persoonsgegevens een verklaring heeft afgegeven als bedoeld in artikel 25 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder mogendheid mede verstaan de Nederlandse Antillen en Aruba.

Hoofdstuk 2. Bepalingen omtrent de prestaties

§ 1. De prestaties en eigen bijdragen

§ 1.1. Geneeskundige zorg

Artikel 2.1
Artikel 2.2
Artikel 2.3

§ 1.2. Mondzorg

Artikel 2.4

§ 1.3. Farmaceutische zorg

Artikel 2.5

§ 1.4. Hulpmiddelenzorg

Artikel 2.6
Artikel 2.7
Artikel 2.8
Artikel 2.9
Artikel 2.10
Artikel 2.11
Artikel 2.12
Artikel 2.13
Artikel 2.14
Artikel 2.15
Artikel 2.16
Artikel 2.17
Artikel 2.18
Artikel 2.19
Artikel 2.20
Artikel 2.21
Artikel 2.22
Artikel 2.23
Artikel 2.24
Artikel 2.25
Artikel 2.26
Artikel 2.27
Artikel 2.28
Artikel 2.29
Artikel 2.30
Artikel 2.31
Artikel 2.32
Artikel 2.33
Artikel 2.34
Artikel 2.35
Artikel 2.36

§ 1.5. Verzorging

Artikel 2.37

§ 1.6. Ziekenvervoer

Artikel 2.38

§ 2. De regels voor indeling van geneesmiddelen in groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen en voor de berekening van de vergoedingslimieten en eigen bijdrage voor geneesmiddelen

Artikel 2.39

Artikel 2.40

Artikel 2.41

Artikel 2.42

Artikel 2.43

Artikel 2.44

Artikel 2.45

Artikel 2.46

Artikel 2.47

Artikel 2.48

Artikel 2.49

§ 3. De aanvraagprocedure voor aanwijzing geregistreerde geneesmiddelen

Artikel 2.50

Hoofdstuk 3. Bepalingen omtrent de vereveningsbijdrage 2007

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 3.1

§ 2. De vaststelling van de beschikbare middelen, het macro-prestatiebedrag en de onderverdeling daarvan in macro-deelbedragen

Artikel 3.2

§ 3. De verdeling van de macro-deelbedragen en de berekening van het normatieve bedrag ten behoeve van, en de bijdrage aan, een zorgverzekeraar

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

§ 4. De herberekening van het normatieve bedrag ten behoeve van een zorgverzekeraar en de vaststelling van de bijdrage aan een zorgverzekeraar

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.7a

Artikel 3.8

Artikel 3.9

Artikel 3.10

Artikel 3.11

Artikel 3.12

Artikel 3.13

§ 5. Aanvullingen op de bijdrage aan een zorgverzekeraar

Artikel 3.14

Artikel 3.15

§ 6. De betaling van de bijdragen door het College zorgverzekeringen

Artikel 3.16

Artikel 3.17

Artikel 3.18

Hoofdstuk 4. Bepalingen omtrent het Zorgverzekeringsfonds

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Hoofdstuk 5. Bepalingen omtrent de inkomensafhankelijke bijdrage

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8

Artikel 5.9

Artikel 5.10

Artikel 5.11

Artikel 5.12

Artikel 5.13

Hoofdstuk 6. Het College zorgverzekeringen

§ 1. Vergoedingen commissieleden College zorgverzekeringen

Artikel 6.1.1

Artikel 6.1.2

§ 2. Subsidies ten laste van het Zorgverzekeringsfonds

§ 2.1. Algemene subsidiebepalingen

§ 2.1.1. Begrippen en algemene bepalingen
Artikel 6.2.1
Artikel 6.2.2
Artikel 6.2.3
§ 2.1.2. Berekeningswijze instellingsubsidie
Artikel 6.2.4
Artikel 6.2.5
Artikel 6.2.6
§ 2.1.3. Berekeningswijze projectsubsidies
Artikel 6.2.7
§ 2.1.4. Modellen en formulieren
Artikel 6.2.8
§ 2.1.5. Aanvraag van een instellingssubsidie
Artikel 6.2.9
Artikel 6.2.10
§ 2.1.6. Aanvraag van een projectsubsidie
Artikel 6.2.11
Artikel 6.2.12
Artikel 6.2.13
§ 2.1.7. Subsidieverlening en bevoorschotting
Artikel 6.2.14
Artikel 6.2.15
Artikel 6.2.16
§ 2.1.8. Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 6.2.17
Artikel 6.2.18
Artikel 6.2.19
Artikel 6.2.20
Artikel 6.2.21
Artikel 6.2.22
Artikel 6.2.23
Artikel 6.2.24
Artikel 6.2.25
Artikel 6.2.26
Artikel 6.2.27
Artikel 6.2.28
Artikel 6.2.29
Artikel 6.2.30
Artikel 6.2.31
§ 2.1.9. De aanvraag tot subsidievaststelling
Artikel 6.2.32
Artikel 6.2.33
Artikel 6.2.34
Artikel 6.2.35
§ 2.1.10. De vaststelling van de subsidie
Artikel 6.2.36

§ 2.2. Specifieke subsidies

§ 2.2.1. Weesgeneesmiddelen extramuraal
Artikel 6.2.37.1
Artikel 6.2.37.2
Artikel 6.2.37.3
Artikel 6.2.37.4
Artikel 6.2.37.5
§ 2.2.2. [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 6.2.38.1 [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 6.2.38.2 [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 6.2.38.3 [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 6.2.38.4 [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 6.2.38.5 [Vervallen per 01-03-2007]
Artikel 6.2.38.6 [Vervallen per 01-03-2007]
§ 2.2.3. Subsidiëring gezondheidscentra
Artikel 6.2.39.1
Artikel 6.2.39.2
Artikel 6.2.39.3
Artikel 6.2.39.4
Artikel 6.2.39.5
Artikel 6.2.39.6
Artikel 6.2.39.7
Artikel 6.2.39.8
Artikel 6.2.39.9
Artikel 6.2.39.10
Artikel 6.2.39.11
Artikel 6.2.39.12
Artikel 6.2.39.13
Artikel 6.2.39.14
§ 2.2.3a. Beëindiging subsidiëring gezondheidscentra
Artikel 6.2.39a.1
Artikel 6.2.39a.2
Artikel 6.2.39a.3
Artikel 6.2.39a.4
Artikel 6.2.39a.5
§ 2.2.4. [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.40.1 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.40.2 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.40.3 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.40.4 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.40.5 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.40.6 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.40.7 [Vervallen per 01-01-2007]
§ 2.2.4a. Beëindiging subsidiëring zwaarder gesubsidieerde samenwerkingsverbanden
Artikel 6.2.40a.1
Artikel 6.2.40a.2
§ 2.2.5. [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.41.1 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.41.2 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.41.3 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.41.4 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.41.5 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.41.6 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.41.7 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.41.8 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.41.9 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 6.2.41.10 [Vervallen per 01-01-2007]

§ 3. Bijdrage van verdragsgerechtigden

Artikel 6.3.1

Artikel 6.3.2

Artikel 6.3.3

Artikel 6.3.4

Artikel 6.3.5

Artikel 6.3.6

Artikel 6.3.7

§ 4. Spaarrekening gemoedsbezwaarden

Artikel 6.4.1

Hoofdstuk 7. Verwerking persoonsgegevens

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Hoofdstuk 8. Overige en slotbepalingen

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Artikel 8.5

Bijlage 1. horende bij artikel 2.5, eerste lid , van de Regeling zorgverzekering

Bijlage 2. horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid , van de Regeling zorgverzekering

Bijlage 3

Bijlage 4. van de Regeling zorgverzekering

Bijlage 5. van de Regeling zorgverzekering

Bijlage 6. van de Regeling zorgverzekering

Bijlage 7. van de Regeling zorgverzekering