Home

Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Geldig van 18 november 2005 tot 8 maart 2006
Geldig van 18 november 2005 tot 8 maart 2006

Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Opschrift

Aanhef

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Justitie, voor Vreemdelingenzaken en Integratie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 4, tweede lid, 7, tweede en vierde lid, 16, eerste en tweede lid, 20, derde lid en 24, negende lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Besluit: Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid;

 2. niet westerse allochtoon: persoon waarvan ten minste één van de ouders in Turkije, in een land in Afrika, Latijns Amerika of in Azië, met uitzondering van Indonesië en Japan, is geboren;

 3. CBS: Centraal bureau voor de statistiek;

 4. maatschappelijke centrumgemeenten: centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid die zijn vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage A;

 5. maatschappelijk zorggebied: zorggebied voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid volgens de in de bij deze regeling behorende bijlage A opgenomen gebiedsindeling;

 6. zorggebied voor vrouwenopvang: zorggebied volgens de in de bij deze regeling behorende bijlage B opgenomen gebiedsindeling;

 7. verklaring: door het bevoegd gezag van een instelling uitgereikte verklaring, bedoeld in artikel 7.4.15, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 8. beschikking omtrent een inburgeringsprogramma: beschikking als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers;

 9. wijk: GSB-wijk zoals opgenomen in het rapport ‘Wijkmonitoring G30’ van 30 december 2004.

Artikel 2

Het procentuele aandeel van de gemeente in de middelen voor leefbaarheid en veiligheid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit, wordt bepaald volgens de formule:

0,3366 × ((0,50 × Inw2004gem /Inw2004G30) + 0,50 (Nwal2004gem/Nwal2004G30)) + 0,4795 × ((0,3333 × (Jong2004gem/Jong2004G30) + 0,3333 × (A/B) + 0,3333 × (HKS2003gem/HKS2003G30)) + 0,1839 × ((0,50 × Inw2004gem/Inw2004G30) + 0,25 × ((Link2004gem × Kpreg2004gem)/(Link2004G30 × Kpreg2004G30)+ 0,25 × (Jonggem × Kpreg2004gem)/(JongG30 × Kpreg2004G30)).

In deze formule is

 • Inw2004gem: aantal inwoners van de gemeente op 1 januari 2004;

 • Inw2004G30: aantal inwoners van de G30 op 1 januari 2004;

 • Nwal2004gem: aantal niet westerse allochtonen op 1 januari 2004 in de gemeente;

 • Nwal2004G30: aantal niet westerse allochtonen op 1 januari 2004 in de G30;

 • Jong2004gem: het aantal inwoners van de gemeente dat 24 jaar of jonger is op 1 januari 2004 in de gemeente;

 • Jong2004G30: het aantal inwoners van de G30 dat 24 jaar of jonger is op 1 januari 2004;

 • A: (Nwal2004gem/Inw2004gem) × Jong2004gem;

 • B: (Nwal2004G30/Inw2003G30) × Jong2004G30;

 • HKS2003gem: aantal inwoners van de gemeente van twaalf tot en met vierentwintig jaar dat in 2003 voorkomt in het herkenningssysteem van de politie

 • HKS2003G30: aantal inwoners van de G30 van twaalf tot en met vierentwintig jaar dat in 2003 voorkomt in het herkenningssysteem van de politie;

 • Link2004gem: het aantal huishoudens in de gemeente volgens de Maatstaf lage inkomens, bedoeld in bijlage 2 van het Besluit financiële verhouding 2001, volgens de meest recente vóór 2004 vastgestelde inkomensstatistiek van het CBS;

 • Link2004G30: het aantal huishoudens in de G30 volgens de Maatstaf lage inkomens, bedoeld in bijlage 2 van het Besluit financiële verhouding 2001, volgens de meest recente vóór 2004 vastgestelde inkomensstatistiek van het CBS;

 • Kpreg2004gem: het aantal potentiële regionale klanten van de woonkernen in de gemeente als bedoeld in artikel 10 van het Besluit financiële verhouding 2001 op 1 januari 2004;

 • Kpreg2004G30: het aantal potentiële regionale klanten van de woonkernen in de G30 als bedoeld in artikel 10 van het Besluit financiële verhouding 2001 op 1 januari 2004;

 • Jonggem: het aantal inwoners van de gemeente op 1 januari 2004 dat 19 jaar of jonger is;

 • JongG30: het aantal inwoners van de G30 op 1 januari 2004 dat 19 jaar of jonger is.

Artikel 3

Het procentuele aandeel van de gemeente in de middelen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit, wordt bepaald volgens de formule

0,3333 × (NWAl2004gem/NWAl2004G30) + 0,3333 × (ABW2003gem/ABW2003G30) + 0,3333 × (Loplgem/LoplG30).

In deze formule is

 • NWAl2004gem: aantal niet westerse allochtonen in de gemeente op 1 januari 2004;

 • NWAl2004G30: aantal niet westerse allochtonen in de G30 op 1 januari 2004;

 • ABW2003gem: totaal aantal uitkeringen ingevolge de Algemene bijstandswet in 2003 in de gemeente;

 • ABW2003G30: totaal aantal uitkeringen ingevolge de Algemene bijstandswet in 2003 in de G30;

 • Loplgem: gemiddeld aantal inwoners in de gemeente van 18 jaar tot en met 64 jaar over de jaren 1997–2002 met ten hoogste een diploma op het niveau van het Voorbereidend Beroepsonderwijs;

 • LoplG30: gemiddeld aantal inwoners in de G30 van 18 jaar tot en met 64 jaar over de jaren 1997–2002 met ten hoogste een diploma op het niveau van het Voorbereidend Beroepsonderwijs.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Bijlage A. behorende bij artikel 1, onderdelen d en e

Bijlage B. behorende bij artikel 1, onderdeel f

Bijlage C. behorende bij artikel 16, eerste lid

Bijlage D. behorende bij artikel 16, tweede lid

Bijlage E. behorende bij artikel 16, derde lid